επώδυνος ώμος τελικο προγραμμα 2

331 views
318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
296
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

επώδυνος ώμος τελικο προγραμμα 2

 1. 1. Δπώδπλνο ώκνο΢ύλδξνκν έμσ ζηξνθέσλ
 2. 2.  Αλδξεάδεο Ξαλαγηψηεο Απνζηνιίδνπ Ξαλαγηψηα Βνπιηζίδνπ Καξία Γθηνπιθίδεο Θσλζηαληίλνο Εαθείξε Αθξνδίηε Θαληαξηδή Θσλζηαληίλα Θαπαζαθαιίδε Καγδαιελή Ξαπατγλαηίνπ Διέλε Ξντξαδίδεο Θπξηάθνο Πεξκπέλε Λάληηα Ρεξδνπνχινπ Ξαξζέλα Φπθηάξεο Θσλζηαληίλνο Σαηδεκελάο Θσλζηαληίλνο
 3. 3.  Λα παξνπζηάζνπκε έλα ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί πνιινχοαλζξψπνπο Λα δείμνπκε ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο Ρα ζπκπηψκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο Ρνπο ηξφπνπο απνθαηάζηαζεο Ρη ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε γηα λαειαρηζηνπνηήζνπκε ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπδεκηνπξγνχληαη
 4. 4.  Λα αλαδεηρζεί ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο επαγγεικαηηθήοεθπαίδεπζεο πνπ είλαη νΠ΢ΛΓ΢ΑΠΚΝΠζεσξίαο πξάμεο Λα αλνηρηεί ην ηκήκα ησλ «βνεζψλ θπζηθνζεξαπεπηψλ» ζηελθνηλσλία
 5. 5. Πχλδξνκν έμσ ζηξνθέσλ ηνπ ψκνπ
 6. 6. Η άξζξσζε ηνπ ώκνπ ζρεκαηίδεηαη:1. απφ ην άλσ ηκήκα ηνπ βξαρηνλίνπ πνπ νλνκάδεηαηθεθαιή2. ηελ σκνπιάηε.• Ρν ζεκείν επαθήο ηνπ βξαρηνλίνπ κε ηελ σκνπιάηε ιέγεηαησκνγιήλε.• Πρεκαηίδεη ηελ γιελνβξαρηφληα άξζξσζε θαη είλαη ε θχξηαάξζξσζε ηνπ ψκνπ.
 7. 7. Θνξαθνεηδήοαπφθπζεαθξψκηνσκνγιήλε
 8. 8.  Νη κχεο γεληθά πνπ ελεξγνχλζηελ άξζξσζε ηνπ ψκνπ είλαηπνιινί. ΢πάξρεη κηα νκάδα κπψλ , πνπιέγνληαη ζηξνθείο ηνπ ψκνπ(rotator cuff), θαηαθχνληαη ζηνάλσ ηκήκα ηνπ βξαρηνλίνπ , θαηέρνπλ ζαλ ελέξγεηαηελ θάκςε – απαγσγή- έμσζηξνθή ηνπ άλσ άθξνπ.
 9. 9.  ΢πεξαθάλζηνο ΢παθάλζηνο Διάζζσλ ζηξνγγχινο ΢πνπιάηηνο
 10. 10. ΔΘΦ΢ΠΖ : ππεξθάλζην βφζξν,θαη σκνπιαηηαία άθαλζαΘΑΡΑΦ΢ΠΖ : άλσ ρείινο κείδνλνοβξαρηνλίνπ νγθψκαηνο
 11. 11. ΔΘΦ΢ΠΖ: ππαθάλζην βφζξνσκνπιαηηαία άθαλζαΘΑΡΑΦ΢ΠΖ: κείδνλ βξαρηφληνφγθσκα
 12. 12. ΔΘΦ΢ΠΖ: κεζφηεηα ηνπ έμσ ηεοσκνπιάηεοΘΑΡΑΦ΢ΠΖ: ζην θάησ βνζξίνηνπ κείδνλνο βξαρηνλίνπνγθψκαηνο
 13. 13. ΔΘΦ΢ΠΖ: απφ ππνπιάηην βφζξνΘΑΡΑΦ΢ΠΖ: ζην ειάζζσλβξαρηφλην φγθσκα θαη ζηελεγγχο κνίξα ηεο αθξνινθίαοηνπ
 14. 14. Νη ηέλνληεο ηεο καθξάο θαη ηεοβξαρείαο θεθαιήο ηνπ δηθεθάινπΖ καθξά θεθαιή εθθχεηαη απφ ηνππεξγιήλην θχκα.Ζ βξαρεία θεθαιή απφ ηελθνξαθνεηδή απφθπζε
 15. 15. Νη 4 θαηαθπηηθνί ηέλνληεο απηψλ ησλ κπψλ είλαηππεχζπλνη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο ηεο άξζξσζεο θαηιεηηνπξγψληαο αξκνληθά επηηξέπνπλ ηνλ ψκν λαπεξηζηξέθεηαη πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε.
 16. 16. Απηνί νη ηέλνληεο δελ είλαηαπνιχησο δηαθξηηνί αιιάζπλελψλνληαη ζρεκαηίδνληαοέλα είδνο θαηαθπηηθνχ πεηάινπ,ην νπνίν θαη νλνκάδεηαη:-πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ηνπ ψκνπ- ζηξνθηθφ πέηαιν- κπνηελφληην πέηαιν
 17. 17. Θαινχληαη δπλακηθνί ζηαζεξνπνηεηέο ηεοπεξηνρήο θαη καο αθνξνχλ δηφηη:απηνί πηέδνληαη ζηνλ ρψξν κεηαμχ Ρεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ Ρνπ αθξσκίνπ Θάπνησλ ζπλδέζκσλ(θνξαθναθξσκηαθφηφμν)Απηά ηα 3 ζηνηρεία ζρεκαηίδνπλ ηνλυπακρωμιακό χώρο(supraspinatus outelet).
 18. 18.  Νη νξνγόλνη ζύιαθνη είλαη ζάθνη γεκάηνη κε νξνγφλν πγξφ(ζαλ δειέ). Νη πεξηζζφηεξνη απ απηνχο είλαη θνληά ζηηο αξζξψζεηο. Ν ζεκαληηθφηεξνο ζχιαθαο ηεο πεξηνρήο είλαη:Ν ππαθξσκηαθφο ή ππνδειηνεηδήο νξνγφλνο ζχιαθνο
 19. 19. Ν ζχιαθνο απηφο βξίζθεηαη θάησ απφ ην άλσ ηκήκα ηνπ δειηνεηδνχοκπφο θαη επεθηείλεηαη θάησ απφ ην αθξψκην.Ζ πξσηαξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία ζπλίζηαηαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ ηξηβψλ.
 20. 20.  Δίλαη κηα επψδπλε ζηέλσζε ηεοπεξηνρήο αλάκεζα ζην αθξψκην θαηζηελ θεθαιή ηνπ βξαρηνλίνπ .Δδψ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο νη ηέλνληεοηνπ ψκνπ ζπλζιίβνληαη αλάκεζα ζηηονζηηθέο επηθάλεηεο θαη ζηγά- ζηγάπαξνπζηάδνπλ:- θιεγκνλή-ξήμεηο κεξηθέο ή νιηθέο.ΑκρώμιοΘύλακαςΤένονταςΥπερακανθίουΚλείδαΑκρώμιοΘύλακαςΦλεγμαίνωνθύλακαςΤραυματισμένοςμυςΔυσμορφίαοστού
 21. 21. Ξξνβνιή παξνπζίαζεοvideo 1κε ηνπο καζεηέο πεξηγξαθή ησλ νζηψλ, κπψλ, ζπιάθνπ
 22. 22. Ρα αίηηα είλαη εμσγελή θαη κάιηζηα κεραληθά.Ζ αηηηνινγία ζπλίζηαηαη: Πηελ κεγάιε επαλαιεςηκνηεηα θαη θφξηηζε (ππέξρεζε) ηνπηέλνληα ησλ ζηξνθέσλ κπψλ ( ζηνπο αζιεηέο ). Πηελ έιιεηςε ηζνξξνπίαο δχλακεο θαη ηαρχηεηαο ζπζηνιήο κεηαμχέμσ θαη έζσ ζηξνθέσλ ηνπ ψκνπ . Πε θάπνην πξνγελέζηεξν ηξαπκαηηζκφ ν νπνίνο δελ έρεη πιήξσοαπνθαηαζηαζεί. Πηελ πάρπλζε ηνπ ππαθξσκηαθνχ νξνγφλνπ ζπιάθνπ
 23. 23.  Πηελ πηζαλή ηδηφκνξθε ζθειεηηθή αλαηνκηθή ηνπ αθξσκίνπ( δίθελ αγθίζηξνπ). Πε αγγεηαθέο βιάβεο πνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ ζηνλ ηέλνληαηνπ ππεξαθαλζίνπ (ιφγσ αθξηβψο ηεο ππέξρξεζεο) . Πε πξνγελέζηεξα θαηάγκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ δελ έρνπλπνξσζεί επαξθψο ή δελ έρνπλ αλαηαρζεί ζηνλ ζσζηφαλαηνκηθφ άμνλα. Πηελ αζηάζεηα ηνπ ψκνπ( πξφζζηα – νπίζζηα –πνιπθαηεπζπλφκελε) πνπ κπνξεί λα είλαηαπνηέιεζκα ηεο κπτθήο αληζνξξνπίαο. Ζ ηζραηκία είλαη έλα επίζεο ζεκαληηθφ αίηην ξήμεο ηνπ ηέλνληαηνπ ππεξαθαλζίνπ.
 24. 24. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ζαπκαζηνχ κεραληζκνχ ηνπ ψκνπ, απαηηείηνλ απνθιεηζκφ παζήζεσλ πνπ θάλνπλ ηνλ ψκν επψδπλν, φπσο: ζχλδξνκν ζσξαθηθήο εμφδνπ κπνζθειεηηθά άιγε ζε αζιεηέο ξήμεηο επηρείιηνπ ρφλδξνπ αθξσκηνθιεηδηθή αξζξίηηο θαθψζεηο θιεηδφο ινηκψμεηο φγθνη αγγεηαθή λφζνο δηζθνπάζεηα απρέλνο θ.α.
 25. 25. Ξάλσ απφ ην κπνηελφληην πέηαιν ππάξρεηκηα «αςίδα» ε νπνία απνηειείηαη απφ :Ρν αθξψκηνΡελ θνξαθνεηδή απφθπζεΡνλ θνξαθνβξαρηφλην ζχλδεζκν.
 26. 26. Όηαλ ινηπφλ ην κπνηελφληην πέηαιν αξρίδεη λα πξνζθξνχεηαηθαη λα «ηξίβεηαη» ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο «αςίδαο», δελαπνθιείεηαη λα εκθαλίζεη ζεκεία απνδηνξγάλσζεο θαη θζνξάο πνπζα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζε ξήμε απηνχ.
 27. 27.  Νη ξήμεηο ηνπ κπνηελφληηνπ πεηάινπ δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνληξφπν εηζβνιήο θαη εγθαηάζηαζεο ζε: Νμείεο – ζπκβαίλνπλ αηθλίδηα σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεοθάθσζεο θαη απνηεινχλ πεξίπνπ ην 8% ησλ ξήμεσλ. Σξφληεο – ζπκβαίλνπλ πξννδεπηηθά ζε κεγάιν δηάζηεκα θαηνθείινληαη ζε εθθχιηζε ηνπ ηέλνληα
 28. 28. Νη θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα θαη ηεο σκνπιάηεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαηαλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε . Ξαξνπζηάδνληαη θαη νη δχν ηελίδηα ζηηγκή .Ρν ζχζηεκα ησλ επηά ππναξζξψζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ σκηθήδψλε θηλνχληαη αξκνληθά ζε θάζε θίλεζε ηνπ βξαρίνλα.
 29. 29. Δάλ ραιάζεη έζησ θαη κία απφ απηέο ηηο ππναξζψζεηο ηφηεδεκηνπξγείηαη θαηλφκελν «ληφκηλν» , επεξεάδνληαο θαη ηηοππφινηπεο .Έηζη δηαηαξάζζεηαη ν σκνβξαρηφληνο ξπζκφο ζε παζνινγηθέοθαηαζηάζεηο ηνπ ψκνπ.
 30. 30.  Ξφλνο θαηά ηε δηάξθεηα ή πέξαο ηεοδξαζηεξηφηεηαο Ξφλνο πνπ εθιχεηαη θαηά ηελαπαγσγή ηνπ άλσ άθξνπ κεηαμχ70ν -120ν νη νπνίεο νξίδνπλ ηνιεγφκελν «επψδπλν ηφμν». Ξφλνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπβξαρίνλα πίζσ απφ ηελ πιάηε. Ξφλνο ν νπνίνο κπνξεί λαπαξνπζηαζηεί αηθλίδηα, είηεπξννδεπηηθά θαη χπνπια, κεδξαζηεξηφηεηεο πάλσ απφ ην θεθάιη.
 31. 31.  Ν πφλνο αθηηλνβνιεί πξνο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ βξαρίνλα ζεέλα ζεκείν ζηα κηζά πεξίπνπ ηνπ ψκνπ θαη ηνπ αγθψλα. Αίζζεκα «εκπινθήο» θαηά ηελ απαγσγή θαη ηελ θάκςε κε ην άλσάθξν ζε έζσ ζηξνθή . Αδπλακία θίλεζεο ηνπ άλσ άθξνπ ζε ζέζε θάκςεο , απαγσγήο θαηέμσ ζηξνθήο , κε παξνπζία θξηγκνχ θαηά ηελ θίλεζε. Αδπλακία εθηέιεζεο θαζεκεξηλψλ αζρνιηψλ ( πιχζηκν, ινχζηκν,ρηέληζκα , ληχζηκν, ιήςε αληηθεηκέλσλ απφ ηα ξάθηα) Διάηησζε ηεο ηζρχνο ησλ έμσ ζηξνθέσλ . Ξεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ησλ εθθξεκνεηδψλ θηλήζεσλ ηνπ άλσάθξνπ κπξνζηά απφ ην ζψξαθα.
 32. 32.  Ππάληα εκθαλίδεηαη νίδεκα θαη αηκάησκα ζηελ πεξηνρή Νπρηεξηλόο πόλνο. Ν λπρηεξηλφο πφλνο θάλεη ζπρλά ηελεκθάληζή ηνπ εκπνδίδνληαο ηελ πιάγηα θαηάθιηζε απφ ηελ πιεπξάηνπ πνλεκέλνπ ψκνπ. Δπίζεο εκθαλίδεηαη πφλνο θαη φηαλ γίλεηαη ε θαηάθιηζε ζηνλ πγηήψκν , δηφηη ν πάζρνλ ψκνο βξίζθεηαη ζε ζέζε δηάηαζεο ηνπηέλνληα ηνπ ππεξαθαλζίνπ.Γηα απηφ ην ιφγν ηνπνζεηνχλ νη αζζελείο έλα καμηιάξη αλάκεζαζην ρέξη θαη ζηνλ θνξκφ δηαηεξψληαο ηνλ ψκν ζε ειαθξάαπαγσγή.
 33. 33. Ζ ηελνληνπάζεηα ηνπ ζηξνθηθνχ πέηαινπ είλαη πάζεζεαλεμαξηήηνπ ειηθίαο .Αθνξά: Λεαξνχο ελήιηθεο , Αζιεηέο , νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ρέξη ζε θηλήζεηο πάλσ απφην χςνο ηνπ ψκνπ,αιιά θαη Κεγαιχηεξεο ειηθίεο φπνπ ιφγσ θαζεκεξηλψλ θαη επαγγεικαηηθψλδξαζηεξηνηήησλ ε θζνξά ησλ ηελφλησλ έξρεηαη σο απνηέιεζκακαθξνρξφληαο θαηαπφλεζεο.
 34. 34. Πρεηηθά αζιήκαηα:ΞεηνζθαίξηζεΚπάζθεηρεηξνζθαίξηζεπδαηνζθαίξηζε
 35. 35. Άξζε βαξψληέληοΘαλφε-θαγηάθθνιχκβεζε
 36. 36. Θαηά δεχηεξν ιφγν : Δλφξγαλε γπκλαζηηθή Ξάιε Άικα «επί θνληψ» Ππγρξνληζκέλε θνιχκβεζεξήςεηομηθαζθία
 37. 37. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο: Θπλεγνχο (ζθνπεπηέο θαηά ηελ επψκεζε φπινπ) Βαθείο Ππιιέθηεο θξνχησλΔπηπιένλ : Άηνκα κε αδχλακν κπτθφ ζχζηεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ψκνπ . Άηνκα ζηα νπνία έρεη δηαηαξαρζεί ν σκνβξαρίνληνο ξπζκφο απφάιιε αηηία. Πθνιησηηθά θαη θπθσηηθά άηνκα.
 38. 38. Γίλεηαη αξρηθά αδξφο επηζθνπηθφο έιεγρνο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: Ξηζαλή χπαξμε αζπκκεηξία ψκσλ Ρν ελεξγεηηθφ εχξνο θίλεζεο Ρε δπζθακςία ζε έμσ ζηξνθή κε ην ρέξη ζε απαγσγή Τειάθεζε καιαθψλ κνξίσλ , κπψλ θαη νζηψλ ηνπ ψκνπ θαη ηεοσκηθή δψλεο.
 39. 39.  Έιεγρνο κπτθήο ηζρχνο ησλ εκπιεθνκέλσλ κπψλ Δμεηδηθεπκέλα tests: i. neer testii. empty can testiii. hawking testiv. belly compression testv. lift off testvi. speed test Γηα ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ πξφζθξνπζεο απφηελ ξήμε ηνπ κπνηελφληηνπ πεηάινπ εθαξκφδεηαηην ηεζη μπινθατλεο.Όια απηά έρνπλ κεγάιε δηαγλσζηηθή αμία .
 40. 40. Ππρλά είλαη απαξαίηεηε: ε εθηέιεζε καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ζηελ πεξηνρή ν ζπλδπαζκφο καγλεηηθή ηνκνγξαθίαο κε αξζξνγξάθεκαΡν ηελφληην πέηαινζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία
 41. 41. Φσηνγξαθίεο απφαξζξνζθφπεζε
 42. 42. Ρξία είλαη ηα ζηάδηα ηνπ ζπλδξφκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηξείο θαηνη θάζεηο ζεξαπείαο.1ν ΢ΣΑΓΙΟΣαξαθηεξίδεηαη απφ νηδεκαηψδε θαη θιεγκνλψδε αληίδξαζεηνπ ηέλνληα ηνπ ππεξαθαλζίνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλππαθξσκηαθφ νξνγφλν ζχιαθν.Η βιάβε είλαη αλαζηξέςηκε ζ΄απηή ηε θάζε.Αληηκεησπίδεηαη: Κε μεθνχξαζε ηνπ κέινπο Ιήςε αληηθιεγκνλσδψλ θαη παπζίπνλσλ Ξαγνζεξαπεία Φπζηνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
 43. 43. 2Ο ΢ΣΑΓΙΟ Ζ έθηαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ επεθηείλεηαη. Δκθαλίδεηαη επηπξφζζεηα επαηζζεζία θαη θιεγκνλή θαη ζε άιινποζχιαθεο θαη ηέλνληεο.Η αλαζηξεςηκόηεηα είλαη δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα.Απαηηείηαη: Αθηλεηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ζε εηδηθφ λάξζεθα(απαγσγήο) Ηζρπξή θαξκαθεπηηθή αγσγή ΢παθξσκηαθέο εγρχζεηο
 44. 44. Απηέο πεξηιακβάλνπλ :Α. Έγρπζε κίγκαηνο1. αληηθιεγκνλψδνπο βξαρείαο απνξξφθεζεο2. ιηδνθατλεο 2%3. θνξηηδφλεοΑπηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν κία ή δχν θνξέο δηφηη ππάξρεηθίλδπλνο εθθπιηζκνύ θαη ξήμεο ηνπ ηέλνληα.Β. Έγρπζε πιάζκαηνο απφ ην αίκα ηνπ αζζελνχο , πινχζην ζεαλαγελλεηηθνχο ησλ ηζηψλ νζηενβιαζηψλ.Όηαλ ππνπέζεη ζε επηφηεξε κνξθή , ν αζζελήο ππνβάιιεηαηζε υυσιοθεραπευτική αγωγή γηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο.
 45. 45. 3ν ΢ΣΑΓΙΟΠ΄απηφ ην ζηάδην εκθαλίδνληαη παζνινγναλαηνκηθέο αιινηψζεηο ζηνπο ρφλδξνπο ηεο πεξηνρήο ( αξρφκελε αξζξίηηδα) ζηνπο ηέλνληεο ( ρξφληα ηελνληίηηδα ) ζηνπο κπο (αηξνθίεο θαη βξαρχλζεηο).Δπίζεο αληρλεχνληαη ζπρλά : Οήμεηο ηνπ κπνηελφληηνπ πεηάινπ ησλ ζηξνθέσλ ηνπ ψκνπ Νζηεψδεηο αιιαγέο ζην αθξψκην θαη ζην κείδνλ βξαρίνλην φγθσκαΖ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ θαζηζηά ηε ρξήζε ηνπ κέινποαδχλαηε θαη απαηηείηαη ζπρλά ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε .
 46. 46. Νιηθή ξήμεΚεξηθή ξήμε
 47. 47. Δίλαη απηφο πνπ : Γελ βειηηψλεηαη κε ηελ πάξνδν απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο Δκθάληζε ζεηηθή δνθηκαζία μπινθατλεο Έρεη ηδηφκνξθε ζθειεηηθή αλαηνκηθή ηνπ αθξσκίνπ ( δίθελάγθηζηξνπ) Έρεη αιινηψζεηο ζηνλ ηέλνληα (ξήμεηο κεξηθέο ή πιήξεο ξήμε /δηάγλσζε κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία)Ζ ρεηξνπξγηθή ηνπ ψκνπ ηείλεη λα γίλεη αξζξνζθνπηθά , δηφηηέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή αλνηρηήρεηξνπξγηθή ηνπ ψκνπ .
 48. 48. Διέγρεηαη ε άξζξσζε κε έλα αξζξνζθφπην ( πνπ είλαη έλαοκεηαιιηθφο ζσιήλαο κε κία θάκεξα)Δάλ ν ηαηξφο βιέπεη : φηη έρεη δεκηνπξγεζεί έλα νζηηθφ εμφγθσκα ζην αθξψκην ζα ηναθαηξέζεηαπφ κηα άιιε νπή ζα ιεηάλεη ην νζηφ γηα λα ππάξρεη αξθεηφορψξνο γηα ηνπο ηέλνληεο λα πεξλάλε (αθξσκηνπιαζηηθή) . Ν ζχιαθνο πνπ είλαη πεπαρπζκέλνο αθαηξείηαη (ζπιαθεθηνκή) . Δάλ αλαθαιχπηεηαη ζηελ αξζξνζθφπεζε κία απαζβέζησζε , απηήαθαηξείηαη . Πε πεξίπησζε ξήμεο ελφο ηέλνληα απηή απνθαζίζηαηαη κεζπξξαθή
 49. 49. Πεξηιακβάλεη : Ρελ παξαηήξεζε ηεο ζηάζεο ηνπ αζζελή θαζψο ζηέθεηαη φξζηνο . Ρελ ςειάθεζε ησλ νζηηθψλ πξνεμνρψλ ηεο πεξηνρήο Ρελ ςειάθεζε ησλ κπψλ ηεο πεξηνρήο Ρελ θηλεηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο Ρνλ έιεγρν ηνπ σκνβξαρηφληνπ ξπζκνχ Ρνλ έιεγρν κε εηδηθά tests γηα ηνπο ζηξνθείο ηνπ ψκνπ.
 50. 50. Α. ΢ΣΑ΢Η ΣΟΤ Α΢ΘΔΝΗΞαξαηεξνχκε ηνλ αζζελή θαη εληνπίδνπκε πηζαλέο απνθιίζεηοΠεκεία ηα νπνία ειέγρνπκε είλαη : Δάλ ν έλαο ψκνο είλαη ςειφηεξνο απφ ηνλ άιιν Ρελ ζέζε ησλ σκνπιαηψλ πάλσ ζηνλ ζψξαθα Ρν χςνο ηεο θάησ γσλίαο ησλ σκνπιαηψλ Ρηο πηζαλέο παξακνξθψζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Ρελ ζέζε ηνπ θεθαιηνχ θαη ηνπ απρέλαΒ. ΦΗΛΑΦΗ΢Η Ο΢ΣΙΚΗ ΠΡΟΔΞΟΥΧΝΤειαθνχκε θαη ζπγθξίλνπκε ηελ κία πιεπξά ζε ζρέζε κε ηελ άιιε,γηα λα δηαπηζηψζνπκε: κπτθέο αδπλακίεο, επψδπλα ζεκεία απνθιίζεηο απφ ην θπζηνινγηθφ.
 51. 51. Γ. ΦΗΛΑΦΗ΢Η ΜΤΧΝ Τειαθνχκε ηνπο κχεο ηεο πεξηνρήο γηα εληνπηζκφ : Δπψδπλσλ ζεκείσλ Κπτθψλ ζπαζκψλ Κπτθψλ αδπλακηψλΓ. ΔΛΔΓΥΟ΢ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΣΗ΢ ΠΔΡΙΟΥΗ΢Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη : Ρν παζεηηθφ εχξνο Ρν ελεξγεηηθφ εχξνο Ρελ γσληνκέηξεζε
 52. 52. Κε ην ελεξγεηηθφ εχξνο θίλεζεο (ΔΔΘ) αμηνινγνχκε : Ρελ κπτθή δχλακε Ρελ παξνπζία επψδπλνπ ηφμνπ Ρελ χπαξμε θξηγκνχ ζε θάπνην ζεκείν ηεο ηξνρηάο Ρελ πηζαλή αιιαγή ζηνλ σκνβξαρηφλην ξπζκφ.
 53. 53. Δ. ΧΜΟΒΡΑΥΙΟΝΙΟ΢ ΡΤΘΜΟ΢Ν έιεγρνο ηνπ σκνβξαρηνληνπ ξπζκνχ πεξηιακβάλεη ηελπαξαηήξεζε εάλ ππάξρεη αξκνλία ησλ θηλήζεσλ ησλ σκνπιαηψλζε ζρέζε κε ηηο θηλήζεηο ησλ θηλήζεσλ ησλ σκνπιαηψλ ζε ζρέζεκε ηηο θηλήζεηο ησλ βξαρηνλίσλ νζηψλ
 54. 54. ΢Σ. ΔΙΓΙΚΑ TESTS΢πάξρνπλ εηδηθά tests πνπ απνθαιχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηνποζηξνθείο ηνπ ψκνπ.Neer test
 55. 55. hawking testempty can test
 56. 56. Ξξνβνιή παξνπζίαζεοvideo 2Κε ηνπο καζεηέο ηα εηδηθά tests
 57. 57.  Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο θιεγκνλήο Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ ζηξνθέσλ σο ζηαζεξνπνηψλ κπψληεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκηθή δψλεο Ζ βειηίσζε ηεο βηνκεραληθήο ηεο σκηθήο δψλεο
 58. 58. Αλάινγα κε ηα ζηάδηα ηνπ ζπλδξφκνπ΢ην 1ν ζηάδηνΘαηά ηελ νμεία θάζε πεξηνξηδφκαζηε ζε: Μεθνχξαζε ηνπ κέινπο Ξαγνζεξαπεία Ζιεθηξνζεξαπεία κε ρξήζε αλαιγεηηθψλ ξεπκάησλ(δηαδπλακηθά, επαιιειίαο , ηνληνθφξεζε,TENS)
 59. 59. Θαζψο έρεη ππνρσξήζεη ε νμεία θάζε ζπλερίδνπκε κε : Κάιαμε Θηλεζηνζεξαπεία Ζιεθηξνζεξαπεία Θεξκνζεξαπεία Ρερληθέο manual therapy Taping
 60. 60. ΢ΣΟ 2ν ΢ΣΑΓΙΟΘαηά ηελ νμεία θάζε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ απαηηείηαη : Αθηλεηνπνίεζε ζε εηδηθφ λάξζεθα απαγσγήο Ξαγνζεξαπεία 4-5 θνξέο εκεξεζίσο γη 20΄ Κεηά απφ 2-4 εκέξεο θαη εθφζνλ έρεη ππνρσξήζεη ε νμεία θάζεζπλερίδνπκε ην πξφγξακκα θηλεζηνζεξαπείαο θαηειεθηξνζεξαπείαο ηνπ 1νπ ζηαδίνπ .Δάλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ππνρσξήζνπλ ηφηε γίλνληαηππαθξσκηαθέο εγρχζεηο ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ θαη θνξηηδφλεο .
 61. 61. ΢ΣΟ 3Ο ΢ΣΑΓΙΟΔθαξκφδνληαη θαη εδψ ηα ίδηα ,σο πξνο ηε θπζηθνζεξαπείακε ην 1ν θαη 2ν ζηάδηναιιάεάλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ππνρσξήζνπλ κεηά απφζπζηεκαηηθή ζεξαπεία 18 κελψληφηε νδεγνχκαζηε ζηε χειρουργική παρέμβαση.
 62. 62. Ξξνβνιή παξνπζίαζεοvideo 3Σξπζνχια- ΠηαπξνχιαΘεξαπεπηηθέο αζθήζεηο
 63. 63.  Νη πεξηζζφηεξνη κηθξνί ηξαπκαηηζκνί ησλ ζηξνθέσλ κπψληνπ ψκνπ αλαξξψλνπλ κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο. Πε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε πιήξεο απνθαηάζηαζε κπνξεί λαδηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο. Αζζελείο κε νιηθή ξήμε θαη ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζερξεηάδνληαη κηα πεξίνδν 3 κε 6 κελψλ γηα επαλέιζνπκε πιήξσοζηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Ζ ζπκκφξθσζε ζηηο κεηεγρεηξεηηθέο νδεγίεο θαη ζηνπξφγξακκα απνθαηάζηαζεο είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε επηηπρίαο.
 64. 64.  Πε γεξαηνχο αλζξψπνπο ελδείθλπηαη ε ζπληεξεηηθή αγσγή .Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε αλαιγεζία θαη φρη ε κπτθή απφδνζε. Πε λένπο θαη αζιεηέο είλαη αλαγθαίν ε αλαηνκηθήαπνθαηάζηαζε ησλ ξήμεσλ ηνπ πεηάινπ πξνθεηκέλνπ λαδηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ψκνπ. Δάλ παξακειεζεί κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε παγσκέλν ώκν,δειαδή ζε πιήξε απψιεηα θηλήζεσλ ηεο άξζξσζεο απηήο πξνοφιεο ηηο θαηεπζχλζεηο .
 65. 65. Πηα παξαθάησ :Α. Έιεγρνο ησλ κπτθψλ παξακέηξσλ ησλ κπψλ ηεο πεξηνρήο δχλακε θαη ηαρχηεηα ζπζηνιήο ησλ κπτθψλ δεπγαξηψλ αληνρή λεπξνκπτθφο ζπληνληζκφο θαη ειαζηηθφηεηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πηζαλψλ ειιεηκκάησλ
 66. 66. Β. Δπάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα πξνζέξκαλζεο θαη απνζεξαπείαοΓ. Δθκάζεζε εξγνλνκίαο θαη ηερληθήο ζε αζιεηέο.Γ. Αλάινγε θαη αζθαιήο επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ (γηα ηνπο αζιεηέο)Δ. Ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο ΠΠ
 67. 67. Ζ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ψκνπ είλαηζεκαληηθφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηελ ζεξαπεία.Κάιιην ην πξνιακβάλεηλ παξά ην ζεξαπεύεηλ..
 68. 68. ΡΔΙΝΠ

×