Vitamin tan trong dầu

6,945 views
6,649 views

Published on

vitamin

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vitamin tan trong dầu

 1. 1. KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN
 2. 2. VITAMIN <ul><li>GVHD: ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG </li></ul><ul><li>NHÓM 11: </li></ul><ul><li>VŨ ANH QUÂN </li></ul><ul><li>NGUYỄN VĂN QUÝ </li></ul><ul><li>LOAN THANH THẢO </li></ul><ul><li>NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN </li></ul>
 3. 3. VITAMIN TAN TRONG DẦU
 4. 6. Đại cương về Vitamin <ul><li>Vitamin là một nhóm chất hữu cơ có phân tử tương đối nhỏ và có bản chất lí hóa học rất khác nhau , nhóm chất hữu này đặc biệt cần thiết cho hoạt động sống bình thường của các cơ thể sống dị dưỡng </li></ul><ul><li>Tác dụng của vitamin lên cơ thể động vật , thực vật , vi sinh vật rất khác nhau </li></ul>
 5. 8. Đại cương về Vitamin <ul><li>Nhu cầu của cơ thể về vitamin rất thấp nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng giống chất xúc tác . </li></ul><ul><li>Vitamin laø nhoùm chaát baét buoäc caàn thieát cho hoaït ñoäng soáng cuûa baát kyø cô theå naøo </li></ul>
 6. 9. Đại cương về Vitamin <ul><li>Ngöôøi ta ñaõ taùch ra ñöôïc khoaûng 30 loaïi chaát thuoäc nhoùm vitamin, ña soá ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñaày ñuû caû caáu truùc hoùa hoïc cuõng nhö tính chaát lyù hoùa hoïc vaø sinh lyù hoïc. </li></ul><ul><li>Thoâng thöôøng ngöôøi ta chia thaønh hai nhoùm lôùn : nhoùm vitamin hoøa tan chaát beùo vaø nhoùm vitamin hoøa tan trong trong nöôùc. </li></ul>
 7. 10. VITAMIN TAN TRONG DẦU <ul><li>Vitamin A </li></ul><ul><li>Vitamin D </li></ul><ul><li>Vitamin E </li></ul><ul><li>Vitamin K </li></ul>
 8. 11. VITAMIN A <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>-Khi tiến hành thí nghieäm các nhà khoa học ñaõ ñöa ra nhaän xeùt raèng trong thöïc phaåm coù caùc yeáu toá hoøa tan trong môõ caàn thieát cho hoạt ñoäng soáng cuûa cô theå goïi laø yeáu toá A , sau naøy goïi laø vitamin nhoùm A </li></ul>
 9. 12. VITAMIN A <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>-Hai daïng vitamin quan troïng cuûa nhoùm vitamin A laø vitamin A 1 vaø vitamin A 2 . Vitamin A 1 vaø A 2 toàn taïi döôùi moät soá daïng ñoàng phaân hình hoïc, nhöng chæ moät vaøi daïng coù hoaït tính sinh lyù . Vitamin A 1 gaëp nhieàu ôû gan caù nöôùc maën , coøn vitamin A 2 laïi phoå bieán ôû gan caù nöôùc ngoït . </li></ul>
 10. 13. VITAMIN A <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>Vitamin A 1 </li></ul>
 11. 14. VITAMIN A <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>Vitamin A 2 </li></ul>
 12. 15. VITAMIN A <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>-Đặc biệt soá cacbon trong vitamin A laø 20 coøn trong caroten laø 40 . Nhö vaäy coù theå nghĩ raèng töø moät phaân töû caroten coù theå taïo thaønh hai phaân töû vitamin A . </li></ul>
 13. 16. VITAMIN A <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>β -Caroten </li></ul>
 14. 17. VITAMIN A <ul><li>Đặc tính </li></ul><ul><li>- ÔÛ cô theå , döôùi taùc duïng cuûa chaát xuùc taùc sinh hoïc vitamin A dạng alcol (retinol) deã chuyeån thaønh vitamin A daïng aldehyt ( retinal ) . Vitamin A ôû gan toàn taïi döôùi daïng este vôùi axit axetic vaø axit palmitic . ôû daïng naøy noù coù theå beàn vöõng hôn ôû daïng töï do . </li></ul><ul><li>- Vitamin A bò phaân huûy khi coù oxy khoâng khí , tuy nhieân noù khaù beàn ñoái vôùi axit , kieàm vaø khi ñun nheï. </li></ul>
 15. 18. VITAMIN A <ul><li>Đặc tính </li></ul><ul><li>-Haøm löôïng caroten ôû thöïc vaät bieán ñoåi theo töøng boä phaän vaø theo muøa . Löôïng vitamin A ôû söõa , tröùng cuõng bieán đ oåi theo muøa </li></ul><ul><li>-Vitamin A vaø caroten tham gia vaøo quaù trình oxy hoùa- khöû , chuùng coù theå ñoàng thôøi ñoùng vai troø laø chaát nhaän oxy cuõng nhö chaát nhöôøng oxy. </li></ul>
 16. 19. VITAMIN A <ul><li>Nguồn gốc vitamin A :dầu gan cá ,cà rốt,bắp cải,cà chua,gan bò ,lòng đỏ trứng ,bơ,phomat </li></ul>
 17. 20. VITAMIN A <ul><li>Vai trò </li></ul><ul><li>Bảo vệ cấu trúc của da niêm trong toàn cơ thể. </li></ul><ul><li>Yểm trợ thị giác trong quy trình phân biệt vùng sáng và bóng tối. </li></ul><ul><li>Xúc tác sự phóng thích kích tố sinh dục và hưng phấn quá trình thụ thai. </li></ul>
 18. 21. VITAMIN A <ul><li>Vai trò </li></ul><ul><li>Phát triển sự tăng trưởng của nhau và bào thai. </li></ul><ul><li>Hưng phấn quy trình kiến tạo xương tủy. </li></ul><ul><li>Ức chế độc chất sinh ung thư và gây xơ cứng tế bào ,tăng cường khả năng đề kháng của cơ thể. </li></ul>
 19. 23. VITAMIN A <ul><li>Vai trò </li></ul><ul><li>-Triệu chứng khi thiếu vitamin A: </li></ul><ul><li>Động vật non chậm lớn,sút cân </li></ul><ul><li>Niêm mạc bị thoái hóa dễ nhiễm trùng,màng nhầy của mắt bị khô,bị bệnh quáng gà </li></ul><ul><li>Có chức năng dinh dưỡng cho các loại biểu mô,thượng bì trên da,đường hô hấp ,giác mạc ,đường ruột phát triển bình thường </li></ul><ul><li>Nếu thiếu sẽ làm cho nhãn cầu chai cứng dẫn đến bị khô mắt mù lòa </li></ul><ul><li>Ức chế sự hóa sừng của da,thiếu sẽ làm da dày lên </li></ul>
 20. 24. VITAMIN D <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>Vitamin D bao gồm một số dạng cấu trúc gần nhau như Vitamin D 1 , D 2 , D 3 , D 4 , D 5 , D 6 ….Tuy nhiên chỉ hai dạng D 2 và D 3 là phổ biến và có ý nghĩa hơn cả .Vitamin D là dẫn xuất của Sterol . Cấu tạo của vitamin D 2 và D 3 như sau : </li></ul>
 21. 25. VITAMIN D <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>Vitamin D 2 </li></ul>
 22. 26. VITAMIN D <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>Vitamin D 3 </li></ul>
 23. 27. VITAMIN D <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li> - Cấu tạo của Vitamin D 2 và D 3 cho thấy chúng là dẫn xuất của ergosterol và colesterol Khi chiếu tia tử ngoại (tia UV) vào egosterol và colesterol sẽ thu được các vitamin D2 và D3 tương ứng. </li></ul><ul><li>-Trong điều kiện này xảy ra sự phá vỡ ở vòng B . Trên da người có 7-dehydrocolesterol , chất này chính là tiền thân ( Provitamin ) trực tiếp của vitamin D 3 , vì vậy người ta thường cho trẻ con bị còi xương do thiếu Vitamin D bằng cách cho tắm nắng . </li></ul>
 24. 28. VITAMIN D <ul><li>Đặc tính </li></ul><ul><li>-Vitamin D 2 và D 3 là các tinh thể nóng chảy ở nhiệt độ 115–116 o C , không màu , không hòa tan trong nước mà chỉ hòa tan trong mỡ và các dung môi của mỡ như chloroform , benzene , axeton , rượu … </li></ul><ul><li>-Vitamin D dễ phân hủy khi có mặt các chất oxy hóa và axit vô cơ. Sự thủy phân xảy ra ở nối đôi có trong vòng B của phân tử vitamin . </li></ul>
 25. 29. VITAMIN D <ul><li>Chức năng sinh học cua vitamin D </li></ul><ul><li>Làm vách ruột tăng hấp thu canxi </li></ul><ul><li>Tham gia vào quá trình điều hòa,trao đổi phospho và canxi </li></ul><ul><li>Làm tăng hàm lượng phospho ở huyết thanh </li></ul><ul><li>Tham gia một số chức năng bài tiết insulin,hormon cận giáp ,hệ miễn dịch,phát triển hệ sinh sản và da ở nữ giới </li></ul><ul><li>Chuyển phospho ở dạng hơp chất hữu cơ thành vô cơ </li></ul>
 26. 30. VITAMIN D <ul><li>Nguồn gốc </li></ul><ul><li>Trên da </li></ul><ul><li>Thức ăn từ ngoài vào : cá biển,dầu gan cá,sữu,lòng đỏ trứng,phomat và rễ quả của nhiều loại cây nấm và men bia </li></ul><ul><li>Thực phẩm mùa hè nhiều hơn mùa đông </li></ul><ul><li>Do đó bệnh thiếu vitamin A thường liên quan đến ăn uống đặc điểm khí hậu </li></ul>
 27. 31. VITAMIN D <ul><li>Nhu cầu và hàm lượng Vitamin D trong thực phẩm </li></ul><ul><li>Người lớn:70 UI/ngày=25mg </li></ul><ul><li>Trẻ em:400 UI/ngày </li></ul><ul><li>Người già,phụ nữ có thai,cho con bú,trẻ em đang lớn có nhu cầu cao hơn </li></ul>
 28. 32. VITAMIN D <ul><li>Nhu cầu và hàm lượng Vitamin D trong thực phẩm </li></ul><ul><li>-Chỉ cần 15 phút dưới ánh nắng gắt thì cường độ của tia tử ngoại đã đủ để hưng phấn quy trình sản xuất sinh tố D kéo dài 24 giờ... </li></ul><ul><li>-Động vật có sừng , gà , chim phát triển tốt khi thêm vitamin D vào trong khẩu phần an của chúng … </li></ul>
 29. 35. VITAMIN E <ul><li>Quá trình nghiên cứu </li></ul><ul><li>-Loại vitamin rất cần thiết đối với quá trình sinh sản ở chuột.Loại vitamin này không có trong mỡ cá,nước cam và có nhiều trong bơ ,rau xà lách hoặc các loại dầu thực vật khác. </li></ul><ul><li>-Đến năm 1936 người ta đã tách ba loại dẫn xuất của benzopiran và đặt tên là nhóm vitamin E các dẫn xuất thu được ở trên có tên tương ứng là  -tocopherol,  -tocopherol,  -tocopherol. </li></ul>
 30. 36. VITAMIN E <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>- Tất cả các loại tocopherol đều có nhánh bên giống nhau tương ứng với gốc rượu phytol C 16 H 33 .Sự khác nhau giữa chúng là do sự sắp sếp khác nhau của các gốc metyl ở phần vòng benzopiran </li></ul><ul><li>- Trong số 7 loại tocopherol đã biết chĩ có 3 loại  -,  -,  -tocopherol có hoạt tính cao còn 4 loại khác có hoạt lực rất thấp. </li></ul>
 31. 37. VITAMIN E <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li> -tocopherol </li></ul>
 32. 38. VITAMIN E <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>- Tocopherol là chất dầu lỏng không màu hoà tan rất tốt trong dầu thực vật ,trong rượu etylic ,ete etylic và ete dầu hoả.  -tocopherol thiên nhiên </li></ul><ul><li>- Tocopherol khá bền với nhiệt,có thể chịu được tới 170 o C.Tuy nhiên tia tử ngoại sẽ phá huỷ nhanh tocopherol . </li></ul>
 33. 39. VITAMIN E <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li>- Tocopherol tính chất quan trọng hơn cả là khả năng bị oxy hoá bởi các chất oxy hoá khác như sắt(III)clorua hoặc axit nitric tạo nên các sản phẩm oxy hoá khác nhau.Một sản phẩm oxy hoá quan trọng được tạo thành là chất  -tocopherylquinon có cấu trúc như sau : </li></ul>
 34. 40. VITAMIN E <ul><li>Cấu tạo </li></ul><ul><li> -tocopherylquinon </li></ul>
 35. 41. VITAMIN E <ul><li>Vai trò và tác dụng </li></ul><ul><li>Vitamin E mang tên tocopherol, có nghĩa là nữ hộ sinh đã cho thấy rằng ảnh hưởng lớn lên quá trình sinh sản của động vật </li></ul><ul><li>Ngăn ngừa lão hóa :do phản ứng chống oxy hóa bằng cách ngăn chặn các gốc tự do </li></ul><ul><li>Ngăn ngừa ung thư:kết hợp với vitamin C tạo thành nhân tố quan trọng làm chậm sự phát sinh một số bệnh ung thư </li></ul><ul><li>Ngăn ngừa bệnh tim mạch :vitamin E làm giảm các cholestrol xấu và làm tăng sự tuần hoàn máu </li></ul><ul><li>-Kích thích hệ thống miễn dịch </li></ul>
 36. 42. VITAMIN E <ul><li>Triệu chứng bệnh khi thiếu vitaminE </li></ul><ul><li>Khuynh hướng mỏi cơ,rối loạn thị lực,co thăt băp thịt,suy nhược ,hay quên </li></ul><ul><li>Sư tao thành phôi sẽ bị ngăn trở </li></ul><ul><li>Sự thoái hóa các cơ quan sinh sản </li></ul><ul><li>Nhu câu lí tưởng c sinh tố E la 12mg mỗi ngày </li></ul><ul><li>Gia tăng trong trường hơp có thai, trên đối tượng đang cho con bú </li></ul>
 37. 43. VITAMIN E <ul><li>Nguồn thực phẩm giàu vitamin E </li></ul><ul><li>Vitamin e có nhiều trong thực vật,mâm lua, đậu nành,trứng,sữa,gan </li></ul><ul><li>Bình thường vitamin E đu dùng trong vai tháng (trong cơ thể) </li></ul><ul><li>Đối với trẻ em lượng vitamin E trong sữa mẹ đủ để cung cấp cho trẻ </li></ul>
 38. 45. VITAMIN K <ul><li>Quá trình nghiên cứu </li></ul><ul><li>-Vitamin K ñöôïc goïi laø vitamin khaùng söï xuaát huyeát </li></ul><ul><li>-Töø naêm 1929, Dam ñaõ ñöa ra nhaän xeùt raèng ôû gaø con nuoâi baèng thöùc aên toång hôïp ñaëc bieät xuaát hieän caùc trieäu chöùng chaûy maùu ôù oáng tieâu hoùa hoaëc ôû cô. </li></ul><ul><li>-Yeáu toá choáng laïi ñöôïc caùc trieäu chöùng beänh lyù treân coù tính chaát hoøa tan trong chaát beùo vaø caùc dung moâi cuûa chaát beùo ñaët teân laø vitamin K(Koagulation vitamin ) </li></ul>
 39. 46. VITAMIN K <ul><li>Cấu tạo và lý tính </li></ul><ul><li>-Ngöôøi ta ñaõ taùch ñöôïc caùc loaïi vitamin K 1 vaø vitamin K 2 laø daãn xuaát cuûa naphtoquinon. Vitamin K 1 hình thaønh chuû yeáu ôû thöïc vaät, coøn vitamin K , laø saûn phaåm cuûa caùc vi khuaån gaây thoái : </li></ul>
 40. 47. VITAMIN K <ul><li>Cấu tạo và lý tính </li></ul><ul><li>Vitamin K 1 </li></ul>
 41. 48. VITAMIN K <ul><li>Cấu tạo và lý tính </li></ul><ul><li>Vitamin K 2 </li></ul>
 42. 49. VITAMIN K <ul><li>Cấu tạo và lý tính </li></ul><ul><li>- Naêm 1942, paladin ñaõ toång hôïp ñöôïc moät hôïp chaát goïi laø vicasol, noù tan ñöôïc trong nöôùc , hoaït tính choáng chaûy maùu vöôït hôn caû vitamin K 1 vaø vitamin K2 neân ñöôïc öùng duïng quan troïng trong y hoïc. </li></ul><ul><li>-Vitamin K bò phaân huûy nhanh döôùc taùc duïng cuûa tia töû ngoaïi. Khi bò ñun noùng trong nöôùc vitamin K khaù beàn, nhöng khi ñun trong dung dòch kieàm thì vitamin K laïi bò phaù huûy raát nhanh choùng. </li></ul>
 43. 50. VITAMIN K <ul><li>Vai trò </li></ul><ul><li>đĐảm bảo việc vận chuyển electron trong qua trình quang hợp va qua trình phosphoryl hoa </li></ul><ul><li>Tăng tính chất co bop cua da day va ruot </li></ul>
 44. 51. VITAMIN K <ul><li>Vai trò </li></ul><ul><li>Phần lớn yếu tố đông máu trong cơ thể chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi có đủ sinh tố K. </li></ul><ul><li>Thiếu sinh tố K thì thời gian để máu đông sẽ kéo dài và vô tình tiếp tay cho tình trạng xuất huyết </li></ul><ul><li>Triệu chứng thường gặp do thiếu sinh tố K là dấu hiệu chảy máu mũi, rong kinh, chảy máu nướu răng, chảy máu đáy mắt, vết thương khó cầm máu. </li></ul>
 45. 52. VITAMIN K <ul><li>Nhu cầu và hàm lượng vitamin K trong thực phẩm </li></ul><ul><li>-Vitamin K coù nhieàu trong caûi xanh, caø chua, ñaäu, caø roát, ñaäu töông... ÔÛ ñoäng vaät vitamin K coù trong gan, thaän vaø thòt. </li></ul><ul><li>-Nhu caàu cô theå : 4 mg / ngaøy </li></ul>

×