แนวข้อสอบ (อัตนัย)
การสอบเพื่อการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง บุคลากร
ชุดที่ 1 (4ข้อ)
โดย ประพันธ์ เวารัมย์

http...
คําอธิบาย
ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลประจําปี 2555
ตําแหน่ง บุคลากร ระดั...
4. หากท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งหน้าที่ดังกล่าว
เรื่องงานสารบรรณก็เป็นหน้าที่สําคัญในกา...
แนวทางการตอบคําถามดังนี้
(เป็นแนวทางในการตอบเท่านั้น ลองนําไปประยุกต์ในการตอบ)

1. ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ข้อมูลที่เราแนบเรื่องไปด้วย กรณีดังกล่าวมี เพราะรายละเอียดคงพิมพ์ใน
หนังสือส่งคงไม่พอ) (กรณีไม่มีเอกส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 อัตนัย 4 ข้อ

2,075 views
2,008 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 อัตนัย 4 ข้อ

  1. 1. แนวข้อสอบ (อัตนัย) การสอบเพื่อการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง บุคลากร ชุดที่ 1 (4ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun.fix.gs หรือ http://valrom2012.fix.gs
  2. 2. คําอธิบาย ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลประจําปี 2555 ตําแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 ทําข้อสอบ จํานวน 4 ข้อ ทําทุกข้อๆ 25 คะแนน (100 คะแนน) เวลา 09.00 น - 12.30 น. *********************** 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กล่าวถึง การปกครองส่วนท้องถิ่นว่าอย่างไรบ้าง จงอธิบายให้ชัดเจน 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการนั้น มี อะไรบ้าง ให้อธิบายเป็นข้อๆ 3. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัด 4 คณะ 3.1 คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยกรรมการจากส่ ว น ราชการใดบ้ าง มีอํานาจหน้าที่อย่างไร กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิมีคุณสมบัติ และไม่มีลัก ษณะต้องห้า ม อย่างไร 3.2 คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ประกอบด้วยกรรมการจากส่วนราชการใดบ้าง 3.3 คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วยกรรมการจากส่วนราชการใดบ้าง 3.4 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วยกรรมการจากส่วนราชการใดบ้าง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
  3. 3. 4. หากท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งหน้าที่ดังกล่าว เรื่องงานสารบรรณก็เป็นหน้าที่สําคัญในการทํางานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตําแหน่ง ในการทํางาน หากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท่านพิมพ์หนังสือตอบหนังสือจากจังหวัด โดยหนังสือนั้นส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่อง ขอความร่วมมือสํารวจตําแหน่งอัตราข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ า นจะใช้ ห นั ง สื อ ประเภทใด โดยคํ า ขึ้ น ต้ น ถึ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ใช้ ข้ อ ความใด และ รายละเอีย ดของหนัง สื อที่ จ ะดํ า เนิน การ ควรมี รายละเอีย ดหรื อ หั วข้ อ ใดบ้ างตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ *************************************************************** ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดีทุกท่าน (แนวทางการตอบคําถามดังกล่าวด้านล่าง) รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
  4. 4. แนวทางการตอบคําถามดังนี้ (เป็นแนวทางในการตอบเท่านั้น ลองนําไปประยุกต์ในการตอบ) 1. ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยดูใน (หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 – 290) 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการนั้น ให้ศึกษาพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (หมวด 1- หมวด 8) 3. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัด 4 คณะ ศึกษารายละเอียด จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3.1 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 5 - มาตรา 9) 3.2 คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (มาตรา 23) 3.3 คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (มาตรา 28) 3.4 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (มาตรา 25 และประกอบมาตรา 6) 4. ศึกษาหนังสือภายนอก ใช้คําว่า “เรียน” ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวข้อรายละเอียดประกอบด้วย 1. ที่.....(ของส่วนราชการนั้น) 2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ (ส่วนราชการ สถานที่ราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 3. วัน เดือน ปี (ที่ออกหนังสือ) 4. เรื่อง....(ขอความร่วมมือสํารวจตําแหน่งอัตราข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 5. คําขึ้นต้น (ตามฐานะของผู้รับหนังสือ) 6. อ้างถึง (ต้องมี (เพราะมีหนังสือจากจังหวัดมาแล้ว หากไม่มีต้นเรื่องตัดอ้างถึงออก) รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
  5. 5. 7. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ข้อมูลที่เราแนบเรื่องไปด้วย กรณีดังกล่าวมี เพราะรายละเอียดคงพิมพ์ใน หนังสือส่งคงไม่พอ) (กรณีไม่มีเอกสารแนบก็ตัดข้อความออก) 8. ข้อความ (รายละเอียดหนังสือต้นเรื่องว่าให้ดําเนินการอย่างไร และการดําเนินของหน่วยงาน เรา พอเข้าใจ) 9. คําลงท้าย (ขอแสดงความนับถือ กรณีนี้) แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นต้องดูตามฐานะของผู้รับหนังสือ) 10. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (เช่น สํานักปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง กองคลัง แล้วแต่กรณี) 11. โทร (หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน อาจมีโทรสาร และอีเมล์ เป็นต้น) 12. สําเนาส่ง (ถ้ามี) ****แต่อย่างไร ลองไปอ่านกฎหมายระเบียบฉบับเต็ม เผื่อประยุกต์การตอบน่ะครับ*** แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs 30/05/2556 รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4

×