เตรียมสอบท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เตรียมสอบท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3)

on

  • 361 views

 

Statistics

Views

Total Views
361
Views on SlideShare
361
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

เตรียมสอบท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3) เตรียมสอบท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3) Document Transcript

  • เตรียมสอบท้องถิน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3) ่ 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) - ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อสอบหรือเรื่องราว - ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม - ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน - ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหา เหตุผล และอุปมาอุปไมย 1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) - เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย ความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์ 1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนน 50 คะแนน) 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 4. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 6. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 7. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 2. ภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 3. ความรู้ในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ 4. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะที่ปฏิบัติ”ของตําแหน่งที่สมัคร 3. อ่านเพิ่มเติม (ที่เคยออกในตําแหน่งนี้) 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556 3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 มีต่อหน้า 2 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย.....
  • -26. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 8. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 8. พระราชบัญญัติเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542 11. นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น เขาพระวิหาร แก้ไขกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ อาเซียน และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่างประเทศ ณ เวลานี้ หมายเหตุ ในส่วนที่อ่านเพิ่มเติมนั้น เป็นแนวทางที่แต่จังหวัดเคยเปิดสอบในตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมาแล้วหรือ ตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบุเพียงความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะที่ปฏิบัติ”ของ ตําแหน่งที่สมัคร ในส่วนที่เพิ่มเติมจากประสบการณ์ทํางานมา มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด **ดังนั้นหากผู้สมัคร ควรอ่านพระราชบัญญัติในกรอบที่กสท.ประกาศสอบให้ครบ แม่นยําให้มากๆ** เพราะพ.ร.บ.ระเบียบ ระบุในประกาศนั้น กรรมการออกข้อสอบต้องออกอยู่แล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบกลาง ของพ.ร.บ./ระเบียบกลางที่ทุกตําแหน่งต้องสอบนั้น ออกเยอะแน่นอน ขอให้อ่านทบทวนให้แม่นเข้าไว้ ส่วนความรู้เฉพาะตําแหน่ง พ.ร.บ./ระเบียบแต่ละตําแหน่งที่กําหนดไว้น้อยไม่มากนั้น อาจเป็นเพราะกรรมการที่ออกสอบ คงมีจํานวนจํากัด และคงมีเวลามาออกจํานวนน้อย (อาจออกพ.ร.บ./ระเบียบละ 30-40 ข้อ) เพราะมีตําแหน่งเปิดสอบจํานวนมาก หมายความว่า เฉพาะพระราชบัญญัติ/ระเบียบเฉพาะตําแหน่ง หากระบุจํานวนมากเกินไป กรรมการออกข้อสอบหลาย ตําแหน่งอาจออกได้ไม่คลอบคลุม แต่จะเน้นออกมากในพ.ร.บ.ที่ระบุในประกาศ ส่วนพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละตําแหน่งอาจออก อย่างละ 1-3 ข้อ และกระจายออกทุกพ.ร.บ./ระเบียบ เพื่อ คัดคนที่มีความรู้ และเตรียมมาพร้อมกว่าคนอื่น อย่างไรก็ตามอย่าลืมอ่าน พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้องนี้ด้วย จะได้ไม่เสียดาย ว่าไม่ได้อ่านมา เพราะไม่ได้ระบุในประกาศ เพราะ สอบครั้งนี้ ครั้งใหญ่ ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ครั้งต่อไปอาจมีจํานวนน้อยกว่านี้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอเปิดสอบเอง หรืออาจ เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ **ข้อสังเกต กรรมการผู้ออกสอบเกือบทุกที่ จะออกในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึง หรือออกเลี่ยงข้อสอบที่ผู้สมัครสอบไปติว กั บ สถาบั น ติ ว ต่ า งๆ นั้ น หมายถึ ง ว่ า กรรมการออกสอบจะมี ค วามภู มิ ใ จที่ ไ ด้ อ อกข้ อ สอบยาก และมี ผู้ ส อบได้ จํ า นวนน้ อ ย (เพราะกรรมการออกข้อสอบมีแต่คณาจารย์ระดับ Dr. และคํานึงถึงชื่อเสียงของตนและสถาบันของตนเองด้วย)*** "ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่เสียดาย และประสบความสําเร็จในการสอบครั้งนี้" โชคดีในการสอบ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า http://pun2013.bth.cc (ประพันธ์ เวารัมย์) 24/11/2556