Your SlideShare is downloading. ×
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2

16,982
views

Published on


6 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
16,982
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1,665
Comments
6
Likes
15
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาล พพพพ....ศศศศ.... 2496249624962496แกไขเพิ่มเติมถึงแกไขเพิ่มเติมถึงแกไขเพิ่มเติมถึงแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 13131313 พพพพ....ศศศศ....2552552552552222((((ถามถามถามถาม----ตอบตอบตอบตอบ))))และและและและสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องเทศบาลเทศบาลเทศบาลเทศบาล ชุดที่ชุดที่ชุดที่ชุดที่ 2222โดยโดยโดยโดย ประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยhttp://pun.fix.gshttp://pun.fix.gshttp://pun.fix.gshttp://pun.fix.gsหรือhttp://valrom2012.fix.gshttp://valrom2012.fix.gshttp://valrom2012.fix.gshttp://valrom2012.fix.gs
 • 2. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552(ถาม – ตอบ) และสรุปเรื่องเทศบาลโดย ประพันธ์ เวารัมย์****************1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตราขึ้น เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบันให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 เป็นเป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่เท่าใดวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รก.2496/14/222/17 กุมภาพันธ์ 2496) (มาตรา 2)วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 24963. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้ยกเลิกกฎหมายใดพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 (มาตรา 3)4. เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายใดกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ในส่วนที่บัญญัติถึงการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบลและสารวัตรกํานัน และให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องที่นั้น (มาตรา 4)5. ในเขตเทศบาลตําบลใด ถ้าหมดความจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ให้ใครดําเนินการอย่างไรรัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหน่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 4 วรรคสอง)6. ให้เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นแล้ว วันใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 นี้ คงมีฐานะเป็นเทศบาลตําบลเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณีมีอํานาจหน้าที่และอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5)7. บรรดาเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามพ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2481 และพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2486 ให้คงบังคับได้ ในกรณีที่ผู้กระทําผิดเทศบัญญัติ ให้ดําเนินการอย่างไรให้นําบทบัญญัติมาตรา 60 วรรคท้ายแห่งพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาบังคับใช้ (ในเทศบัญญัตินั้นจะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท)
 • 3. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 27. หากมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ยกฐานะเป็นเทศบาล) ให้เลือกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล45 วัน (มาตรา 8)8. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี กรณียกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเทศบาล ให้ใครปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี (มาตรา 8วรรคสอง)9. ท้องถิ่นใดที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล จะต้องดําเนินการอย่างไรประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลกรณีมี 2 กรณี คือ 1. องค์การบริหารส่วนตําบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล (มาตรา 9)2. ผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254210. เทศบาลเมือง ได้แก่1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือ2. ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,00 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฎิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้3. มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเทศบาลเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 10)สรุป คําว่า “หรือ” ไม่จําเป็นต้องเป็นท้องถิ่นที่ถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด คือ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ส่วนข้อ 3 เป็นวิธีปฏิบัติ)10. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนมีราษฎรตั้งแต่เท่าใดขึ้นไป50 ,000 ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเทศบาลเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 11)11. ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาล ไปท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาล นคร ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน สิ้นสุดอํานาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อพ้นกําหนดกี่ปี1 ปี นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับต้นไป11. ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาล แล้วอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยทําเป็นกฎหมายใดประกาศกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 13)
 • 4. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 312. สภาเทศบาลตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตําบล จํานวนกี่คนสภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 12 คน (มาตรา 15)13. สภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมือง จํานวนกี่คนสภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 18 คน (มาตรา 15)14. สภาเทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลนคร จํานวนกี่คนสภาเทศบาลตําบลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 24 คน (มาตรา 15)15. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ(4) ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ(5) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด (มาตรา 44 )จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง16. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล มีคุณสมบัติอย่างไรห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(1) ติดยาเสพติดให้โทษ(2) เป็นบุคคลล้มละลาย(3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ(4) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช(5) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(6) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล(7)ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท(8) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี
 • 5. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4(9)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(10)เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ(11) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง(12) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา(13) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึง 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต(14) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(15) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น(16) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา(17) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ(18) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา(19) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด17. ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ดําเนินการอย่างไรให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ (มาตรา 15 วรรคท้าย)18. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละกี่ปี4 ปี (มาตรา 16)
 • 6. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 519. สมาชิกสภาเทศบาลครบวาระ ให้เลือกตั้งภายในกี่วัน45 วัน (มาตรา 7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554)20. กรณีสมาชิกสภาเทศบาลตาย หรือพ้นจากตําแหน่งเหตุอื่น นอกเหนือจากครบวาระ ให้เลือกตั้งภายในกี่วัน60 วัน (มาตรา 7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554)21. กรณีสมาชิกสภาเทศบาลวาระการดํารงตําแหน่งไม่ถึงจําเท่าใด ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่180 วัน (มาตรา 7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554)22. สมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อใด(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล(2) ตาย(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด(4) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง(5) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร(6) กระทําการอันต้องห้าม คือ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา(7)สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • 7. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (8) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเทศบาล23. ประธานสภาและรองประธานสภา มีจํานวนกี่คน และใครเป็นคนแต่งตั้งประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล (มาตรา 20)24. ประธานสภาและรองประธานสภา ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล และพ้นจากตําแหน่งอย่างไร(1) ยืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด(2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้ ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งก็ได้ คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด(4) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (3) หรือ (4) จะดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้นให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน25. ประธานสภาและรองประธานสภา ว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้สภาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน15 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง (มาตรา 20 ตรี)
 • 8. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 726. ใครมีหน้าที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลประธานสภา และรองประธานสภา มีหน้าที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา 21)27. กรณีประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ดําเนินการอย่างไรให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น28. หน่วยงานใด เป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 23)29. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด(มาตรา 24)30. ใครต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคสอง)31. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล15 วัน (มาตรา 24 วรรคสอง)32. กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลา หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ใครอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคสาม)33.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากใครไม่เกิน 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคท้าย) ***ระวังข้อสอบออกบ่อยมาก** อย่าสับสนสมัยสามัญกับสมัยวิสามัญต่างกันน่ะครับ34. โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุมในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ใครเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคสอง)35. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล ใครอาจทําคําร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้ประธานสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในตําแหน่ง (มาตรา 26)
 • 9. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 836. สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใครไม่เกิน 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 26 วรรคสอง) ***ระวังข้อสอบออกบ่อยมาก** อย่าสับสนสมัยวิสามัญกับสมัยสามัญต่างกันน่ะครับ37. การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่อยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม38. การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ดําเนินการอย่างไรถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้39.สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจํานวนลงเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้ใครออกเสียงเพิ่มได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดประธานสภาเทศบาล (มาตรา 28 วรรคสอง)40. ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องใดนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ (มาตรา 29)41. การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กําหนดไว้ในกฎหมายใดระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (มาตรา 30)42. เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าเท่าใดของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทําการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได้ โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (มาตรา 30 วรรคสอง)43. ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของเทศบาล (มาตรา 31) ***ข้อสอบออกบ่อยมาก ระวังอาจตั้งคําถามเป็นรองนายกเทศมนตรีก็ตอบเหมือนกันครับ***44. สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการอะไรคณะกรรมการสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล (มาตรา 32)45. สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เป็นคณะกรรมการอะไรคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล(มาตรา 32) ** ข้อสังเกตของคําถาม คือ ถ้าเป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการสามัญ ถ้ามิเป็นสมาชิกเป็นคณะการการวิสามัญ น่ะครับ***
 • 10. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 946. นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินเท่าใดของจํานวนกรรมการทั้งหมดไม่เกิน 1 ใน 4 (มาตรา 32 วรรคสอง)คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา 32 วรรคท้าย47. ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (มาตรา 32 ทวิ)48. การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะจะกระทําได้หรือไม่มิได้ (มาตรา 32 ทวิ)ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คําปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ49. คณะเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 254650. ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 48 ทวิ)51. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี(1) มีอายุไม่ต่ํากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (ส.อบต. นายกอบต. นายกอบจ. สมาชิกอบจ. ฯลฯ)(3)ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
 • 11. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10(4) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ(5) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด(6) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ(7) ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ(8) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด(9) จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง52. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี มีคุณสมบัติอย่างไรห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(1) ติดยาเสพติดให้โทษ(2) เป็นบุคคลล้มละลาย(3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ(4) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช(5) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(6) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล(7)ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท(8) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี(9)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(10)เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ(11) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • 12. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11(12) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา(13) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึง 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต(14) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(15) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น(16) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา(17) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ(18) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา(19) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด53. นายกเทศมนตรี ดํารงตําแหน่งอย่างไรนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง(ซึ่งพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ยกเลิก การดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้)54. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ อย่างไรเทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คนเทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คนเทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน55.นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เทศบาลตําบลให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินกี่คนไม่เกิน 2 คน (มาตรา 48 อัฎฐ)56. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินกี่คนไม่เกิน 3 คน (มาตรา 48 อัฎฐ)
 • 13. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1257. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินกี่คนไม่เกิน 5 คน (มาตรา 48 อัฎฐ)58. ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี30 วัน (มาตรา 48 ทศ)59. กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลถูกยุบหากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร ใครจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้นายกเทศมนตรี (มาตรา 48 ทศ วรรคสอง)60. เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล15 วัน (มาตรา 48 ทศ วรรคสอง)61.การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทําโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วยหากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในกี่วัน โดยให้นําวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปีคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย7 วัน (มาตรา 48 ทศ วรรคสาม และวรรคสี่)62.นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิดําเนินการอย่างไรออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 48 เอกาทศ) ***ข้อสอบเคยออกแล้ว**63.สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
 • 14. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 131 ใน 3 (มาตรา 48 เอกาทศ)64. ตามข้อ 63ให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่ากี่วันและไม่ช้ากว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับญัตติแล้วแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบไม่เร็วกว่า 5 วันและไม่ช้ากว่า15 วัน (มาตรา 48 วรรคสอง)65.นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าที่ อย่างไรบ้าง(1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น*** (มาตรา 48 ปัญจทศ) ข้อสอบเคยออก ว่าใครเป็นผู้รักษาการเทศบัญญัติ ที่ออกโดยเทศบาล****66.นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้(1) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทําแต่มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว ที่ได้รับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตําแหน่ง67.นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ(1) ถึงคราวออกตามวาระ(2) ตาย(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ
 • 15. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14(5)กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ(6)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า หรือมาตรา73(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก(8)ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น68.ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ใครปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล (มาตรา48 ปัญจทศ) *** ข้อสอบเคยออกแล้ว***69.เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตามให้ใครสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของใครให้เป็นที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา48 ปัญจทศ) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยกรณีตามมาตรามาตรา 48เบญจ คือดังนี้(1) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา(4)ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง(4)เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยกรณีตามมาตรามาตรา 48 จตุทศ คือดังนี้(1) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
 • 16. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1570.รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ(1) นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง(2)นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง(3)ตาย(4)ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 นว(6) กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา 48 จตุทศ(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก(8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตําแหน่งตามมาตรา 73ให้นําความใน (1) (2) (3) (4) (5) และ (7) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลมให้นําความในวรรคสามของมาตรา 48 ปัญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม71.ใครเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลนายกเทศมนตรี (มาตรา 48 สัตตรส) ** โจทย์เคยโดยมีรองนายกเทศมนตรีด้วย **แต่กฎหมายไม่ระบุรองนายกเทศมนตรี** ต้องตอบตามกฎหมายน่ะครับ*72.ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรอง จากผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลปลัดเทศบาล (มาตรา 48 เอกูนวีสติ) ** โจทย์อาจไม่ถามว่า นายกเทศมนตรี อาจตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล*73. ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (มาตรา 48 วีสติวรรคสอง)73. นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้ โดยให้ทําเป็นหนังสือคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล (มาตรา 48 วีสติวรรคสาม) ***ข้อสอบเคยออกมาแล้ว** ถ้ามอบให้รองนายกเทศมนตรีกฎหมายไม่ได้ระบุให้ประกาศให้ประชาชนทราบ****74. ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใคร เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ของพระราชบัญญัติเทศบาลนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล (มาตรา 48 เอกวีสติ) ***ข้อสอบเคยออกมาแล้ว** ใครไม่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามพ.ร.บ.เทศบาล ตัวเลือกมีเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี **ต้องจําน่ะครับ 2 ตําแหน่งนี้ ในพ.ร.บ.นี้
 • 17. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 16ไม่ได้ระบุถึง หรือลูกจ้างเทศบาลของเทศบาลก็ไม่ระบุ****ส่วนพนักงานเทศบาล หมายความตั้งแต่ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เป็นข้าราชการทุกระดับ***75. ถ้าในเขตเทศบาลใด เห็นเป็นการสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาลนั้น มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้ใครประกาศในราชกิจจานุเบกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 48 ทวาวีสติ)76. เมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่นใด เป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าที่อยู่เดียวกับอํานาจหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะท้องที่หรือกฎหมายอื่นทั้งนี้ ให้กําหนดในกฎหมายใดกฎกระทรวง (มาตรา 48 เตวีสติ)77. เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใช้กฎหมายฉบับใด(ตามมาตรา 48 จตุวีสติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ) คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.255478. หากเทศบาลแห่งหนึ่งมีรายได้ 1 ล้านบาท ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท นายกมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ รวมต่อเดือนเท่าใดเงินเดือนจํานวน 10,080 บาทเงินค่าตอบแทนจํานวน 2,100 บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 2,100 บาทรวม 14,280 บาทต่อเดือน **ข้อสอบเคยออก การสอบเปลี่ยนสายงาน***ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ.2554**การตั้งงบประมาณของเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการเมือง (นายกฯรองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ) นั้น ใช้ฐานรายได้จริงของปีที่แล้วมา เช่น จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 ก็ต้องฐานรายได้รับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาเป็นตัวตั้งงบประมาณ
 • 18. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 17ไม่ได้ใช้ฐานรายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากตอนตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผู้บริหารต้องเสนอจัดร่างงบประมาณประจําปี ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปีดังนั้นจะใช้ฐานรายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาเป็นฐานคํานวณค่าตอบแทนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ไม่ได้ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2556 สิ้นปีงบ ในวันที่ 30กันยายน ครับ*ตัวนี้เคยเป็นคําถาม เช่น จะตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2555 ใช้ฐานรายได้ของปีงบประมาณใดมาตั้งงบประมาณ ต้องตอบ รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553*บัญชีอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาล(ล้านบาท)นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเงินเดือน(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนพิเศษ(บาท/เดือน)รวม(บาท/เดือน)เงินเดือน(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนพิเศษ(บาท/เดือน)รวม(บาท/เดือน)เกิน 300 55,530 10,000 10,000 75,530 30,540 7,500 7,500 45,540เกิน 100-300 45,000 9,000 9,000 63,000 24,720 6,750 6,750 38,220เกิน 50-100 30,000 8,000 8,000 46,000 16,500 6,000 6,000 28,500เกิน 25-50 28,800 6,000 6,000 40,800 15,840 4,500 4,500 24,840เกิน 10-25 27,600 4,000 4,000 35,600 15,180 3,000 3,000 21,180เกิน 9-10 19,800 3,000 3,000 25,800 10,880 2,300 2,300 15,480เกิน 7-9 17,400 2,800 2,800 23,000 9,600 2,100 2,100 13,800เกิน 5-7 15,600 2,650 2,650 20,900 8,580 1,990 1,990 12,560เกิน 3-5 13,800 2,500 2,500 18,800 7,560 1,875 1,875 11,310เกิน 1-3 11,520 2,300 2,300 16,120 6,360 1,725 1,725 9,810ไม่เกิน 1 10,080 2,100 2,100 14,280 5,520 1,575 1,575 8,670รายได้ของเทศบาล(ล้านบาท)เงินค่าตอบแทนรายเดือน(บาท/เดือน)ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเกิน 300 30,540 24,990 19,440 19,440 13,880เกิน 100-300 24,720 20,250 15,750 15,750 11,250เกิน 50-100 16,500 13,500 10,500 10,500 7,500เกิน 25-50 15,840 12,960 10,080 10,080 7,200เกิน 10-25 15,180 12,420 9,660 9,660 6,900เกิน 9-10 10,880 8,900 7,080 7,080 4,950เกิน 7-9 9,600 7,860 6,080 6,080 4,340
 • 19. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 18เกิน 5-7 8,580 7,020 5,460 5,820 3,900เกิน 3-5 7,560 6,200 4,820 5,820 3,440เกิน 1-3 6,360 5,180 4,030 5,820 2,880ไม่เกิน 1 5,520 4,530 3,520 5,820 2,520หมายเหตุ 1.รายได้ของเทศบาล หมายถึงรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2. เทศบาลจะต้องมีงบพัฒนาในปีถัดๆไปไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา80. ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศหรือ คําสั่งใด กล่าวถึงคณะเทศมนตรี ให้หมายถึงใครนายกเทศมนตรี (มาตรา 48 ปัญจวีสติ)81. ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศหรือ คําสั่งใด กล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงใครรองนายกเทศมนตรี (มาตรา 48 ปัญจวีสติ)82. เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล อย่างไร(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 50)83 .เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล อย่างไร(1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์(3)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • 20. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 19(4)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน(5)บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร(6)ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้(7)ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น(8)ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา(9)เทศพาณิชย์ (มาตรา 51)84. เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล อย่างไร(1) กิจการตามที่ระบุ 9 ข้อ เหมือนเทศบาลตําบล(2) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์(5) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้(6) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา(7) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ(8) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น(9) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น (มาตรา 53)85. เทศบาลเมือง อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล อย่างไร(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน(3)บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร(4)ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก(5)ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล(6)ให้มีการสาธารณูปการ(7)จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข(8)จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา(9)ให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา(10)ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(11)ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น(12)เทศพาณิชย์ (มาตรา 54)86. เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล อย่างไร(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในของเทศบาลตําบล และเมือง(2) ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 • 21. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 20(3) กิจการอื่นซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข(4)การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น(5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม(6)จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ(7)การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง(8)การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว (มาตรา 56)87. เทศบาลนคร อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล อย่างไร(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน(3)บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร(4)ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก(5)ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล(6)ให้มีการสาธารณูปการ(7)จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข(8)จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา(9)ให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา(10)ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(11)ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น(12)เทศพาณิชย์ (มาตรา 57) *** เหมือนเทศบาลเมืองเลย***88. เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ(1) การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 67 ทวิ)89. เทศบาลอาจทําการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด เมื่อ(1) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค(2)เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบลหรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • 22. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 21การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจํากัด ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยความใน (1) และ (2) ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้งหรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย (มาตรา 57 ตรี)90. เทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทําเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยการจัดตั้งสหการจะทําได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กําหนดชื่อ อํานาจหน้าที่ และระเบียบการดําเนินงานไว้การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วยสหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา 66 (5) หรือ (6)**ข้อสอบเคยออก การจัดตั้งให้ตราเป็นกฎหมายใด *** พระราชกฤษฎีกา** (มาตรา 58)91. เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ใด(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอํานาจตราเทศบัญญัติ(ม.60)92. ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเกินเท่าใด1 พันบาท (มาตรา 60) **ข้อสอบออกเป็นประจํา**93. ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเกินเท่าใด1 พันบาท (มาตรา 60) **ข้อสอบออกเป็นประจํา**94 เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหน้าที่จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้ (มาตรา 61)95 ร่างเทศบัญญัติใครมีอํานาจในการเสนอบ้าง(1) นายกเทศมนตรี(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ(3) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น(4) ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคนร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี(มาตรา 61 ทวิ)
 • 23. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 22**สรุป ราษฎรไม่มีสิทธิเสนอร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน*** ข้อสอบเคยออกแล้ว**96 ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่างเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างไร(1) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร(2)การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล(3) การกู้เงิน การค้ําประกัน หรือการใช้เงินกู้(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินการจ้างและการพัสดุ (มาตรา 61 ตรี)96 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี ให้ใครเป็นผู้นิจฉัยประธานสภาเทศบาล (มาตรา 61 ตรี) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**97. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา7 วัน (มาตรา 62) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**98. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว15 วัน (มาตรา 62) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**99. ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา30 วัน (มาตรา 62) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**100. ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป2 ใน 3 (มาตรา 62) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**
 • 24. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 23101. แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป30 วัน (มาตรา 62) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**102. ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจํานวนกี่คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุงหรือยืนยันสาระสําคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสําคัญ15 คน (มาตรา 62) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**103.คณะกรรมการฯ ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอจํานวนกี่คน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนกี่คน โดยให้แต่งตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าว7 คน / 7 คน / 7 วัน (มาตรา 62 ตรี)104. ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายในกําหนดเวลา หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใคร ตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวนผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 62 ตรี)105. ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการ15 วัน (มาตรา 62 ตรี) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**106. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการแล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลตาม ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ7 วัน (มาตรา 62 ตรี) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
 • 25. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 24107. หากสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี30 วัน (มาตรา 62 จัตวา) **ข้อสอบเคยออกแล้ว**หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาล108. ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ หรือกระทําด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจะดําเนินการอย่างไรกระทํามิได้ (มาตรา 62 จัตวา)109.นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลแล้วกี่วัน7 วัน (มาตรา 63)เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น110.ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ ใครอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลแล้ว ก็ให้ใช้บังคับได้คณะเทศมนตรี (หมายถึง นายกเทศมนตรี) (มาตรา 64)ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้นําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ ถ้าสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นคําอนุมัติและไม่อนุมัติของสภาเทศบาลที่กล่าวนี้ ให้ทําเป็นเทศบัญญัติ111. งบประมาณประจําปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ดําเนินการอย่างไรให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง (มาตรา 65) (เช่น งบประมาณประจําปี 2557 ตราขึ้นไม่ทัน ก็ให้ใช้งบประมาณประจําปี 2556 ก่อน) **ข้อสอบออกบ่อย อาจเป็นปีเป็นตัวเลข หรือถามตรงๆ ตามกฎหมาย**
 • 26. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 25ถ้าในปีใดจํานวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสําหรับการใช้จ่ายประจําปี ก็ดีหรือมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม112. เทศบาลอาจมีรายได้อะไรบ้าง(1) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้(2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้(3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล(4)รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์(5)พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้(6)เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ(7)เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด(8)เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้(9) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว (มาตรา 66) **ข้อสอบเคยออกในข้อ 6 การกู้เงินเป็นอํานาจของใคร**113. เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้(1) เงินเดือน(2) ค่าจ้าง(3) เงินตอบแทนอื่นๆ(4) ค่าใช้สอย(5) ค่าวัสดุ(6) ค่าครุภัณฑ์(7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ(8) เงินอุดหนุน(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้(มาตรา 67)114. การจ่ายเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้อย่างไรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว(มาตรา 67 ทวิ)115. การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามระเบียบใดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 68)
 • 27. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 26ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554บัญชีอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาล(ล้านบาท)เงินค่าตอบแทนรายเดือน(บาท/เดือน)ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเกิน 300 30,540 24,990 19,440 19,440 13,880เกิน 100-300 24,720 20,250 15,750 15,750 11,250เกิน 50-100 16,500 13,500 10,500 10,500 7,500เกิน 25-50 15,840 12,960 10,080 10,080 7,200เกิน 10-25 15,180 12,420 9,660 9,660 6,900เกิน 9-10 10,880 8,900 7,080 7,080 4,950เกิน 7-9 9,600 7,860 6,080 6,080 4,340เกิน 5-7 8,580 7,020 5,460 5,820 3,900เกิน 3-5 7,560 6,200 4,820 5,820 3,440เกิน 1-3 6,360 5,180 4,030 5,820 2,880ไม่เกิน 1 5,520 4,530 3,520 5,820 2,520หมายเหตุ 1.รายได้ของเทศบาล หมายถึงรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2. เทศบาลจะต้องมีงบพัฒนาในปีถัดๆไปไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา116. ให้หน่วยงานใด ตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้นไว้กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69)117. โดยปกติให้ใคร จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปีละครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 70)118. ให้ใครมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอํานาจหน้าที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 71)
 • 28. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 27119. ในเมื่อเห็นจําเป็นที่จะให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ให้ทําได้โดยตราเป็นกฎหมายใดพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 75)120. ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่งประกอบด้วยใครเป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทยอธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย ผู้อํานวยการสํานัก งบประมาณ ผู้อํานวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมมหาดไทย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคนปลัดกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 75 ทวิ) ** บางตําแหน่งอาจเรียกชื่ออย่างอื่นตามกฎหมายอื่น **แต่ในพ.ร.บ.นี้ ยังไม่เปลี่ยน เวลาตอบ ก็ตอบตามตัวเลือกที่กําหนด อาจเป็นตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย***121. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 77)121. ใครเป็นผู้รับผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี122. ใครเป็นผู้รับผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126/ตอนที่ 85 ก/หน้า 7/13 พฤศจิกายน 2552มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปดังนั้น มีผลใช้บังคับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552********************************************สรุปเรื่องเทศบาลอีกครั้ง ลองอ่านดู เผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้างความเป็นมาเทศบาลจัดตั้งขั้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเทศบาลอยู่หลายครั้งจนครั้งสุดท้ายได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งยังบังคับอยู่ในปัจจุบันระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
 • 29. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 28การจัดตั้งการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงเขต หรือยุบเลิกเทศบาล ต้องกระทําโดย ประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้งเทศบาลกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้1. เทศบาลตําบลกฎหมายกําหนดไว้แต่เพียงว่าเทศบาลตําบลได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล2. เทศบาลเมืองการจัดตั้งเทศบาลเมืองกฎหมายกําหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ1) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด2) ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย3. เทศบาลนครได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่ราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่รูปแบบและการบริหารองค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสภาเทศบาลจํานวนสมาชิกของสภาเทศบาลจะมีจํานวนตั้งแต่ 12 – 24 คน ดังนี้- สภาเทศบาลตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน- สภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 คน- สภาเทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 24 คนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยู่ในตําแหน่งได้คราวละ 4 ปีสมาชิกสภาเทศบาลมีประธานและรองประธานสภา ตําแหน่งละ 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล อยู่ในตําแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลกรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลาได้ หรือมีการประชุมสภาเทศบาล แต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาลในปีหนึ่งให้สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาเทศบาลจะกําหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน 30 วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรี
 • 30. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 29ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้เทศบาลตําบล มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คนเทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คนเทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คนนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกิน 2 คน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกิน 3 คน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกิน 5 คนก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําปีสหการเทศบาลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป อาจร่วมกันจัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง เพื่อดําเนินกิจการอยู่ภายในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ยิ่ง มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งหรือยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลมีหน้าที่ 2 ประเภท คือ หน้าที่ต้องทํา และหน้าที่อาจจัดทําในเขตเทศบาลซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของเทศบาล ดังนี้เทศบาลตําบล1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน2. ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ5. ให้มีเครื่องใช้การดับเพลิง6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลเมืองมีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลตําบล ตามข้อ 1 - 9 และมีหน้าที่เพิ่มเติมอีกดังนี้
 • 31. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 301. ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์3. ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการ พิทักษ์ และรักษาคนไข้4. ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา5. ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ6. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือ แสงสว่างโดยวิธีอื่น7. ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับ จํานํา หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่นเทศบาลนครมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลตําบลตามข้อ 1-9 และเทศบาลเมืองตามข้อ 1-7 และมีหน้าที่เพิ่มเติมอีก ดังนี้1. ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก2. กิจการอย่างอื่นซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข3. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัย ในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น4. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม5. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถเทศบัญญัติเทศบาลมีอํานาจตามเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายได้ในกรณีดังต่อไปนี้1. เพื่อปฏิบัติการให้เป็นตามหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล2. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอํานาจตราเทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้นจะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเกินกว่า 1,000บาทการกํากับดูแลเทศบาล1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ให้ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอํานาจหน้าที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ ตรวจจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมีชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ให้นายอําเภอมีหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น ให้ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายในการนี้ให้มีอํานาจหน้าที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้2. เมื่อนายอําเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีแห่งเทศบาลเมือง และเทศบาลนครเห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ และนายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีได้ชี้แจงแนะนําตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม
 • 32. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 31นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจที่สั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนก็ได้ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร3. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งก็ได้แนวข้อสอบถาม-ตอบ และสรุปความรู้เรื่องเทศบาล ชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่นตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆขอให้โชคดีในการสอบทุกคนจากเว็บไซต์http://pun.fix.gs หรือ http://pun.wunjun.comหรือhttp://valrom2012.fix.gs หรือ http://valrom2012.wunjun.com29/04/2556

×