ห้องสมุด

1,295 views
1,216 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
350
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ห้องสมุด

 1. 1. การดาเนินงานห้ องสมุดเฉพาะ และศูนย์ สารสนเทศ งานจัดหาสารสนเทศและ ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. 2. ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับต้ น ่ รวบรวมสิ่ งพิมพ์ ในองค์ กรให้ เป็ นระบบ ตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะทรัพยากรทีตรงกับการทางาน ่ ขององค์ กร ให้ ความสาคัญทั้งองค์ กรและบุคคลในการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ
 3. 3. ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับต้ น ่ ติดตามสิ่ งพิมพ์ ใหม่ ๆ จัดทาระเบียนการสั่ งซื้อแบบง่ าย เตรียมการในการเข้ าถึงฐานข้ อมูลทีองค์ กรสนใจ ่
 4. 4. ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับกลาง ่ ทราบแนวโน้ มความต้ องการสารสนเทศขององค์ กร และ คัดเลือกได้ ตรง มีความสั มพันธ์ ทดีกบตัวแทนจาหน่ าย ี่ ั เริ่มจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพิเศษเข้ าห้ องสมุด
 5. 5. ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับกลาง ่ สร้ างและบารุ งรักษาฐานข้ อมูลสั่ งซื้อ มีการประเมินทรัพยากรของห้ องสมุด มีนโยบายทีชัดเจน ่ คัดเลือกและจัดหาฐานข้ อมูลเฉพาะสาขาเข้ าห้ องสมุด
 6. 6. ระดับหน้ าที่ความรับผิดชอบของงานจัดหา หน้ าทีระดับสู ง ่ มีการทาวิจัยศึกษาความต้ องการใช้ สารสนเทศ มีความร่ วมมือติดต่ อกับผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจาหน่ าย สิ่ งพิมพ์พเิ ศษ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิมเติมนอกจากทีมแล้ ว ่ ่ ี ตอบสนองความต้ องการสารสนเทศเฉพาะด้ านสาหรับ โครงการต่ างๆ
 7. 7. ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุดเฉพาะฯ หนังสื อหรือเอกสาร (Monographs) วารสารวิชาการ สิ่ งพิมพ์ ต่อเนื่องประเภทอืน ได้ แก่ ่ – หนังสื อพิมพ์ – จดหมายข่ าว – หนังสื อรายปี
 8. 8. ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุดเฉพาะฯ หนังสื ออ้างอิง ได้ แก่ – วารสารดรรชนีและสาระสั งเขป – คู่มออ้ างอิงประเภทอืน ื ่ เอกสารสารจดหมายเหตุ (Archives) สิ่ งพิมพ์ ระยะสั้ น เอกสารทีไม่ มการพิมพ์ เผยแพร่ ** (Gray Literacy) ่ ี ไมโครฟิ ล์มและไมโครฟิ ช
 9. 9. ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุดเฉพาะฯ โสตทัศนวัสดุต่างๆ ฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ – ฐานข้ อมูลออนไลน์ เชิงพาณิชย์ – ฐานข้ อมูลซีดีรอม
 10. 10. แหล่ งสารสนเทศสาหรับการจัดหา แหล่ งสารสนเทศภายในองค์ กร แหล่ งสารสนเทศซึ่งเป็ นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ าย แหล่ งสารสนเทศประเภทห้ องสมุดและสถาบันบริการ สารสนเทศเชิงพาณิชย์ – บริการยืมระหว่ างห้ องสมุด – บริการส่ งสารสนเทศของสถาบันทีให้ บริการฐานข้ อมูล ่ เชิงพาณิชย์
 11. 11. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ – การกาหนดขอบข่ ายและลาดับความสาคัญของ ทรัพยากรสารสนเทศทีจะจัดหา ่ – นโยบายการจัดหาควรสอดคล้องกับเนือทีห้องสมุด ้ ่ – ต้ องมีการปรับปรุงนโยบายการจัดหาอย่ างสมาเสมอ ่
 12. 12. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ – ความสาคัญของการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เพือช่ วยประหยัดเวลา ่ และได้ ทรัพยากรทีมคุณค่ า ่ ี – หลักเกณฑ์ การคัดเลือก  เลือกทรัพยากรทีเป็ นประโยชน์ ต่อการทางานของบุคลากรในองค์ กร ่  เลือกทรัพยากรให้ ครอบคลุม  เลือกทรัพยากรทีตอบสนองการทางานทั้งปัจจุบันและอนาคต ่  เลือกทรัพยากรทีดทสุด ่ ี ี่
 13. 13. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ – หลักเกณฑ์ การคัดเลือก  เลือกโดยปราศจากความอคติหรือความพึงพอใจส่ วนตัว  เลือกทรัพยากรให้ สอดคล้ องกับงบประมาณทีห้องสมุดมีอยู่ ่ – การศึกษาความต้ องการของผู้ใช้  การสอบถามความต้ องการสารสนเทศของผู้ใช้  การเสนอชื่อจากผู้ใช้  การศึกษาจากสถิตการใช้ งาน ิ  การศึกษาวิจย ั
 14. 14. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือทีใช้ ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ่ – บรรณานุกรม – รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุดต่ างๆ – ดรรชนีและสาระสั งเขป – วารสารการค้ าและวารสารวิชาชีพ – รายชื่อหนังสื อใหม่ ของสานักพิมพ์
 15. 15. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ – การซื้อโดยตรงกับผู้ผลิต – การสั่ งซื้อผ่ านตัวแทนจาหน่ าย – การสั่ งซื้อโดยการจ้ าง Jobbers ให้ ทาหน้ าที่แทน Jobbers – การขอหรื อการรั บบริ จาค – การแลกเปลียน ่ – การทาสาเนาจากบริ การยืมระหว่ างห้ องสมุด
 16. 16. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ข้ อควรคานึงถึงในการดาเนินงานจัดหา – ห้ องสมุดควรรวมอานาจไว้ ทเี่ ดียว – ไม่ ควรกาหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ การสั่ งซื้อทีเ่ ข้ มงวด เกินไป
 17. 17. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคุณค่ าของทรัพยากรสารสนเทศเพือคัดออก ่ (Weeding) – ความต้ องการสารสนเทศในองค์ กรเปลียนไป ่ – เนือทีห้องสมุดมีจากัด ้ ่ – สารสนเทศล้ าสมัย – มีหลายฉบับ
 18. 18. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การส่ งเสริมการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศทีจัดหาเข้ ามา ่ – การทารายการบรรณานุกรมทรัพยากร – การจัดหาตามทีผู้ใช้ เสนอแนะ ่ – การจัดชั้นหนังสื อ – การหมุนเวียนวารสาร – การประชาสั มพันธ์ การใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ

×