ห้องสมุด
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ห้องสมุด

on

 • 956 views

 

Statistics

Views

Total Views
956
Views on SlideShare
737
Embed Views
219

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 219

http://panaddapcccr.wordpress.com 218
https://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ห้องสมุด ห้องสมุด Presentation Transcript

 • การดาเนินงานห้ องสมุดเฉพาะ และศูนย์ สารสนเทศ งานจัดหาสารสนเทศและ ทรัพยากรสารสนเทศ
 • ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับต้ น ่ รวบรวมสิ่ งพิมพ์ ในองค์ กรให้ เป็ นระบบ ตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะทรัพยากรทีตรงกับการทางาน ่ ขององค์ กร ให้ ความสาคัญทั้งองค์ กรและบุคคลในการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ
 • ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับต้ น ่ ติดตามสิ่ งพิมพ์ ใหม่ ๆ จัดทาระเบียนการสั่ งซื้อแบบง่ าย เตรียมการในการเข้ าถึงฐานข้ อมูลทีองค์ กรสนใจ ่ View slide
 • ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับกลาง ่ ทราบแนวโน้ มความต้ องการสารสนเทศขององค์ กร และ คัดเลือกได้ ตรง มีความสั มพันธ์ ทดีกบตัวแทนจาหน่ าย ี่ ั เริ่มจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพิเศษเข้ าห้ องสมุด View slide
 • ระดับหน้ าทีความรับผิดชอบของงานจัดหา ่ หน้ าทีระดับกลาง ่ สร้ างและบารุ งรักษาฐานข้ อมูลสั่ งซื้อ มีการประเมินทรัพยากรของห้ องสมุด มีนโยบายทีชัดเจน ่ คัดเลือกและจัดหาฐานข้ อมูลเฉพาะสาขาเข้ าห้ องสมุด
 • ระดับหน้ าที่ความรับผิดชอบของงานจัดหา หน้ าทีระดับสู ง ่ มีการทาวิจัยศึกษาความต้ องการใช้ สารสนเทศ มีความร่ วมมือติดต่ อกับผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจาหน่ าย สิ่ งพิมพ์พเิ ศษ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิมเติมนอกจากทีมแล้ ว ่ ่ ี ตอบสนองความต้ องการสารสนเทศเฉพาะด้ านสาหรับ โครงการต่ างๆ
 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุดเฉพาะฯ หนังสื อหรือเอกสาร (Monographs) วารสารวิชาการ สิ่ งพิมพ์ ต่อเนื่องประเภทอืน ได้ แก่ ่ – หนังสื อพิมพ์ – จดหมายข่ าว – หนังสื อรายปี
 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุดเฉพาะฯ หนังสื ออ้างอิง ได้ แก่ – วารสารดรรชนีและสาระสั งเขป – คู่มออ้ างอิงประเภทอืน ื ่ เอกสารสารจดหมายเหตุ (Archives) สิ่ งพิมพ์ ระยะสั้ น เอกสารทีไม่ มการพิมพ์ เผยแพร่ ** (Gray Literacy) ่ ี ไมโครฟิ ล์มและไมโครฟิ ช
 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุดเฉพาะฯ โสตทัศนวัสดุต่างๆ ฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ – ฐานข้ อมูลออนไลน์ เชิงพาณิชย์ – ฐานข้ อมูลซีดีรอม
 • แหล่ งสารสนเทศสาหรับการจัดหา แหล่ งสารสนเทศภายในองค์ กร แหล่ งสารสนเทศซึ่งเป็ นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ าย แหล่ งสารสนเทศประเภทห้ องสมุดและสถาบันบริการ สารสนเทศเชิงพาณิชย์ – บริการยืมระหว่ างห้ องสมุด – บริการส่ งสารสนเทศของสถาบันทีให้ บริการฐานข้ อมูล ่ เชิงพาณิชย์
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ – การกาหนดขอบข่ ายและลาดับความสาคัญของ ทรัพยากรสารสนเทศทีจะจัดหา ่ – นโยบายการจัดหาควรสอดคล้องกับเนือทีห้องสมุด ้ ่ – ต้ องมีการปรับปรุงนโยบายการจัดหาอย่ างสมาเสมอ ่
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ – ความสาคัญของการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เพือช่ วยประหยัดเวลา ่ และได้ ทรัพยากรทีมคุณค่ า ่ ี – หลักเกณฑ์ การคัดเลือก  เลือกทรัพยากรทีเป็ นประโยชน์ ต่อการทางานของบุคลากรในองค์ กร ่  เลือกทรัพยากรให้ ครอบคลุม  เลือกทรัพยากรทีตอบสนองการทางานทั้งปัจจุบันและอนาคต ่  เลือกทรัพยากรทีดทสุด ่ ี ี่
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ – หลักเกณฑ์ การคัดเลือก  เลือกโดยปราศจากความอคติหรือความพึงพอใจส่ วนตัว  เลือกทรัพยากรให้ สอดคล้ องกับงบประมาณทีห้องสมุดมีอยู่ ่ – การศึกษาความต้ องการของผู้ใช้  การสอบถามความต้ องการสารสนเทศของผู้ใช้  การเสนอชื่อจากผู้ใช้  การศึกษาจากสถิตการใช้ งาน ิ  การศึกษาวิจย ั
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือทีใช้ ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ่ – บรรณานุกรม – รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุดต่ างๆ – ดรรชนีและสาระสั งเขป – วารสารการค้ าและวารสารวิชาชีพ – รายชื่อหนังสื อใหม่ ของสานักพิมพ์
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ – การซื้อโดยตรงกับผู้ผลิต – การสั่ งซื้อผ่ านตัวแทนจาหน่ าย – การสั่ งซื้อโดยการจ้ าง Jobbers ให้ ทาหน้ าที่แทน Jobbers – การขอหรื อการรั บบริ จาค – การแลกเปลียน ่ – การทาสาเนาจากบริ การยืมระหว่ างห้ องสมุด
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ข้ อควรคานึงถึงในการดาเนินงานจัดหา – ห้ องสมุดควรรวมอานาจไว้ ทเี่ ดียว – ไม่ ควรกาหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ การสั่ งซื้อทีเ่ ข้ มงวด เกินไป
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคุณค่ าของทรัพยากรสารสนเทศเพือคัดออก ่ (Weeding) – ความต้ องการสารสนเทศในองค์ กรเปลียนไป ่ – เนือทีห้องสมุดมีจากัด ้ ่ – สารสนเทศล้ าสมัย – มีหลายฉบับ
 • กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การส่ งเสริมการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศทีจัดหาเข้ ามา ่ – การทารายการบรรณานุกรมทรัพยากร – การจัดหาตามทีผู้ใช้ เสนอแนะ ่ – การจัดชั้นหนังสื อ – การหมุนเวียนวารสาร – การประชาสั มพันธ์ การใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ