INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE <ul><li>COCEANGA ANCU Ţ A- VERIDIANA </li></ul><ul><li>VLAD LUCICA </li></ul><ul><li>PSIHOLOGIE...
G Â NDIREA
 G â ndirea- defini ţ ie   G â ndirea este o succesiune de opera ţ ii care duc la dezv ă luirea unor aspecte importante...
<ul><li>Caracterul informa ţ ional – opera ţ ional  </li></ul><ul><li>C u ajutorul g â ndirii - se reproduc rela ţ ii ob...
<ul><ul><ul><li>Caracterul generalizat si abstractizat </li></ul></ul></ul><ul><li>Cunoa ş terea uman ă parcurge doua mar...
<ul><li>Caracterul ac ţ ional </li></ul><ul><li>G â ndirea -> const ă î n schi ţ area minta lă a ac ţ iunilor </li></ul>...
<ul><li>Caracterul multidirec ţ ional </li></ul><ul><li>G â ndirea se î ntinde pe toate cele trei dimensiuni temporale: -...
M ă rimile de ie ş ire le controleaz ă  ş i regleaz ă pe cele de in t rare asigur â nd astfel conexiunea invers ă . M ă ...
<ul><li>Opera ţ iile g â ndirii </li></ul><ul><li>S e pot distinge dou ă categorii de opera ţ ii ale g â ndiri i : oper...
<ul><li>Compara ţ ia - const ă intr-o apropiere pe plan mintal a unor obiecte sau fenomene cu scopul stabilirii asem ă n...
<ul><li>Abstractizarea – analiz ă a esentialului, izolarea pe plan mintal a unor aspecte sau rela ţ ii esen ţ iale î n...
Opera ţ iile specifice Etape  S enzorio- motorie S imbolic ă Intuitia Opera ţ iilor concrete Opera ţ iilor formale
<ul><li>Senzorio- motorie- de la nastere la 1 an si 6 luni </li></ul><ul><li>•  g â ndirea are loc numai in planul ac ţ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introducere În Psihologie

0 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introducere În Psihologie

 1. 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE <ul><li>COCEANGA ANCU Ţ A- VERIDIANA </li></ul><ul><li>VLAD LUCICA </li></ul><ul><li>PSIHOLOGIE ANUL I, GRUPA II . </li></ul>
 2. 2. G Â NDIREA
 3. 3. G â ndirea- defini ţ ie G â ndirea este o succesiune de opera ţ ii care duc la dezv ă luirea unor aspecte importante ale realit ăţ ii ş i la rezolvarea anumitor probleme . 8.sistemic 7. multidirec ţ ional 6. finalist 5. ac ţ ional 4.Generalizat ş i abstractizat 3.mijlocitor 2. mijlocit <ul><li>Informa ţ ional – </li></ul><ul><li>opera ţ ional </li></ul>CARACTERISTICI
 4. 4. <ul><li>Caracterul informa ţ ional – opera ţ ional </li></ul><ul><li>C u ajutorul g â ndirii - se reproduc rela ţ ii obiective </li></ul><ul><li> - se construiesc mintal </li></ul><ul><li>- se introduc in realitate noi rela ţ ii pe baza anticip ă rii posibilului </li></ul><ul><li>- se accede la surprinderea insu ş irilor interne ale obiectelor ş i fenomenelor ş i a rela ţ iilor dintre ele . </li></ul><ul><li>Caracterul mijlocit </li></ul><ul><li>G â ndirea este mijlocit ă de: - senza ţ ii </li></ul><ul><li>- percep ţ ii </li></ul><ul><li>- memorie </li></ul><ul><li>- imagina ţ ie </li></ul><ul><li>- limbaj -> ca instrument de exteriorizare </li></ul><ul><li>-> ca mijloc de asimilare </li></ul><ul><li>Caracterul mijlocitor </li></ul><ul><li>Gâ ndirea este cea care mijloce ş te si influen ţ eaz ă toate mecanismele psihice, contribuind astfel la accelerarea func ţ ionalit ăţ ii ş i la sporirea eficien ţ ei lor . </li></ul>
 5. 5. <ul><ul><ul><li>Caracterul generalizat si abstractizat </li></ul></ul></ul><ul><li>Cunoa ş terea uman ă parcurge doua mari “salturi”: </li></ul><ul><li>1. D e la concret la abstract </li></ul><ul><li>natura concretului </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>• concret senzorial( inc ă rcat cu î nsu ş irile exterioare fenomenale, neesen ţ iale </li></ul><ul><li>ale obiectelor si fenomenelor ) </li></ul><ul><li>2. D e la abstract la concret </li></ul><ul><li>natura concretului </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>• concret logic( red ă obiectul î n multitudinea determin ă rilor sale concrete) </li></ul><ul><li>-> ideea nu are </li></ul><ul><li>corespondent in imagine </li></ul><ul><li>-> leg ă tura intre imagine </li></ul><ul><li>si concept </li></ul><ul><li>-> invadat de imagini ş i </li></ul><ul><li>exteriorizat </li></ul>pur Intuitiv-plastic Tipuri de abstract figural
 6. 6. <ul><li>Caracterul ac ţ ional </li></ul><ul><li>G â ndirea -> const ă î n schi ţ area minta lă a ac ţ iunilor </li></ul><ul><li>-> se formeaz ă prin interiorizarea schemelor de organizare ş i executare a ac ţ iunilor asupra obiectelor materiale </li></ul><ul><li>-> capat ă o func ţ ie de comand ă ş i control asupra desf ăş ur ă rii ac ţ iunii . </li></ul><ul><li>Caracterul finalist </li></ul><ul><li>• E xist ă dou ă momente ale procesului g â ndirii: </li></ul><ul><li>1. Î nainte de desf ăş urarea proceselor rezolutive </li></ul><ul><li>2. D upa î ncheierea lor </li></ul><ul><li>• Î nainte de a fi executat ă , activitatea de g â ndire este : </li></ul><ul><li>-> planificat ă in minte </li></ul><ul><li>-> fundamentat ă din punct de vedere al scopului </li></ul><ul><li>-> ra ţ ionalizat ă </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Caracterul multidirec ţ ional </li></ul><ul><li>G â ndirea se î ntinde pe toate cele trei dimensiuni temporale: - trecut </li></ul><ul><li>- prezent </li></ul><ul><li>- viitor </li></ul><ul><li>Astfel g â ndirea: - folose ş te informa ţ ia despre trecutul obiectului pentru a explica prezentul lui </li></ul><ul><li>- integreaz ă informa ţ ia despre trecutul ş i prezentul obiectului pentru a prevedea starea lui in viitor . </li></ul><ul><li>Caracterul sistemic </li></ul><ul><li>G â ndirea con ţ ine elemente structurate, ierarhizate î ntre ele, fapt care î i asigur ă autoreglabilitatea. </li></ul><ul><li>G â ndirea poate fi redus ă la un sistem cibernetic deoarece dispune de toate cele trei categorii de m ă rimi ale sistemului. </li></ul>
 8. 8. M ă rimile de ie ş ire le controleaz ă ş i regleaz ă pe cele de in t rare asigur â nd astfel conexiunea invers ă . M ă rimi ale sistemului De intrare ( î ntreb ă ri, probleme) De stare( mul ţ imea transform ă rilor informa ţ ionale bazate pe structurile opera ţ ionale deja elaborate ) De iesire ( r ă spunsurile şi soluţiile formulate)
 9. 9. <ul><li>Opera ţ iile g â ndirii </li></ul><ul><li>S e pot distinge dou ă categorii de opera ţ ii ale g â ndiri i : opera ţ ii generale si specifice . </li></ul><ul><ul><ul><li>opera ţ iile generale – prezente î n orice act de reflec ţ ie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opera ţ iile specifice – î n rela ţ ii cu o anumit ă categorie de probleme, cu un anume domeniu de cercetare . </li></ul></ul></ul>Opera ţ iile generale compara ţ ia analiza sinteza abstractizarea generalizarea
 10. 10. <ul><li>Compara ţ ia - const ă intr-o apropiere pe plan mintal a unor obiecte sau fenomene cu scopul stabilirii asem ă n ă rilor ş i deosebirilor dintre ele . </li></ul><ul><li>Analiza - separarea mintal ă a unor obiecte ş i fenomene sau a unor insu ş iri, p ă r ţ i, elemente ale lor . </li></ul><ul><li>Sinteza - o leg ă tura stabilit ă intre obiecte, fenomene sau diferitele lor p ă r ţ i, elemente sau î nsu ş iri. </li></ul><ul><li>- progresul g â ndirii este favorizat de varia ţ ia experien ţ ei, de diversitatea obiectelor sau a situa ţ iilor. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Abstractizarea – analiz ă a esentialului, izolarea pe plan mintal a unor aspecte sau rela ţ ii esen ţ iale î ntre obiecte ş i fenomene. </li></ul><ul><li>- exist ă con ş tiin ţ a unui anume aspect apar ţ in â nd la mai multe obiecte sau fenomene,sau chiar a unei clase intregi . </li></ul><ul><li>John Locke in “ Eseu asupra intelectului uman” descrie ş ase func ţ ii ale reflec ţ iunii: </li></ul><ul><li>-> percep ţ ia </li></ul><ul><li>-> reten ţ ia ( memoria ) </li></ul><ul><li>-> discern ă m â ntul ( analiza ) </li></ul><ul><li>-> compara ţ ia </li></ul><ul><li>-> compozi ţ ia ( sinteza ) </li></ul><ul><li>-> abstrac ţ ia </li></ul><ul><li>Generalizarea - opera ţ ia prin care extindem o rela ţ ie stabilit ă î ntre dou ă obiecte sau fenomene asupra unei î ntregi categorii. </li></ul>
 12. 12. Opera ţ iile specifice Etape S enzorio- motorie S imbolic ă Intuitia Opera ţ iilor concrete Opera ţ iilor formale
 13. 13. <ul><li>Senzorio- motorie- de la nastere la 1 an si 6 luni </li></ul><ul><li>• g â ndirea are loc numai in planul ac ţ iunii concrete . </li></ul><ul><li>Simbolic ă - de la 1 an si 6 luni( 2 ani ) la 4 ani </li></ul><ul><li>• copil ul î n ţ elege simbolul, dar nu are clar ă constiin ţ a existen ţ ei unor clase de obiecte similare . </li></ul><ul><li>Intuitiv ă – de la 4 ani la 7- 8 ani </li></ul><ul><li>• copilul e capabil s ă stabileasc ă unele rela ţ ii î ntre fenomene pe care le percepe direct . </li></ul><ul><li>Opera ţ iilor concrete – de la 7 la 11-12 ani </li></ul><ul><li>• apare ideea de conservare ş i a opera ţ iilor reversibile in g â ndire . </li></ul><ul><li>Opera ţ iilor formale – dupa 11-12 ani </li></ul><ul><li>• se dezvolt ă capacitatea “discu ţ iei imaginate ” . </li></ul>

×