ΑΧΑΤΗΣ

621 views

Published on

Εργασία για τον ημιπολύτιμο λίθο "Αχάτης"

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
370
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΑΧΑΤΗΣ

  1. 1. Ιςτορύα: Η καταςκευό εργαλεύων από αχϊτη χρονολογεύται για περιςςότερο από 8000 χρόνια. Ο αχϊτησ από την Ινδύα με ςυνόθωσ γκρι, γκρι - ϊςπρο και γκρι-μπλε χρώματα βριςκόμενοσ ςε βαςαλτικεσ λαβϋσ και τα προώόντα αποςαθρώςεωσ τουσ ςτα πλατώ (υψύπεδα) του Δεκκαν εύναι γνωςτόσ από την αρχό τησ ιςτορύασ. Ο αχϊτησ χρηςιμοποιόθηκε από τουσ ΢κυθϋσ και αναφϋρεται από τον Θεόφραςτο όταν δε ο δημοφιλϋςτεροσ λύθοσ ςτην αρχαύα Ελλϊδα και την Ρώμη όπου χρωματύζεται για να χρηςιμοποιηθεύ για την καταςκευό διακοςμητικών αντικειμϋνων.
  2. 2. Αςτρολογύα: Σαύροσ Ενεργειακό κϋντρο: Βϊςη Θεραπευτικϋσ ιδιότητεσ : Ενιςχύει τα ςεξουαλικϊ όργανα , την όραςη , ενώ ανακουφύζει από τον πόνο . Φρηςιμοποιεύται για την θεραπεύα τησ επιληψύασ και τησ αώπνύασ. Αποφορτύζεται ςτο νερό και επαναφορτύζεται γρόγορα ςτο φωσ του Ήλιου.
  3. 3. Διαφϊνεια: Αδιαφανόσ Λϊμψη: Ταλώδησ Θραυςμόσ: Ανομοιόμορφοσ Γραμμό Κόνεωσ : Άςπρη Ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ :Ιριδιςμόσ Αναβϊθμιςη: Με χρωματιςμό , θϋρμανςη
  4. 4. ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΦΑΣΗ ΑΠΟ ΣΙ΢ ΜΑΘΗΣΡΙΕ΢: ΙΩΑΝΝΑ ΥΛΩΣ΢ΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΩΣΗ

×