การใช้งาน Layout

1,800 views
1,680 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้งาน Layout

  1. 1. รายงาน เรือง การใช้ งาน Layout เสนอ คุณครู สุชาติ นาดี จัดทําโดย น.ส.ปวีณา รอบแคว้ น เลขที 17 น.ส.อุไรพร สุ ขจิตร เลขที 28 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32โรงเรียนรมย์ บุรีพทยาคม รัชมังคลาภิเษก ิ ปี การศึกษา 2554 ภาคเรียนที 2
  2. 2. คํานํา รายงานฉบับนี เป็ นส่ วนหนึงของวิชาคอมพิวเตอร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยมีจุดประสงค์ เพือการศึกษาความรู ้เกียวกับส่ วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver ในหัวข้อ Layout ซึงรายงานนีมีเนื อหาเกียวกับ การใช้ Layout ผูจดทําได้เลือก หัวข้อนีในการทํารายงาน เนื องมาจากเป็ นเรื องทีน่าสนใจ ผูจดทําจะต้องขอขอบคุณ ้ั ้ัอ.สุ ชาติ นาดี ผูให้ความรู ้ และแนวทางการศึกษา เพือนๆทุกคน ทีให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผูจดทํา ้ ้ัหวังว่ารายงานฉบับนีจะให้ความรู ้ และเป็ นประโยชน์แก่ผอ่าน ทุกๆท่าน ู้ จัดทําโดย น.ส.ปวีณา รอบแค้วน น.ส.อุไรพร สุ ขจิตร
  3. 3. สารบัญเรือง หน้ าStandard 1Expanded 1Insert Div Tag 1Draw AP Div 1Spry Menu Bar 1Spry Tabbed Panels 1Spry Accordion 1Spry Collapsible Panels 1Table 1Insert Row Above 2Insert Row Below 2Insert Column to the Left 2Insert Column to the Right 2IFrame 2Frame 2Left Frame 2
  4. 4. Right Frame 2Top Frame 2Bottom Frame 2Bottom and Nested Left Frame 2Bottom and Nested Right Frame 2Left and Nested Bottom Frame 3Right and Nested Bottom Frame 3Top and Bottom Frame 3Left and Nested Top Frame 3Right and Nested Top Frame 3Top and Nested Left Frame 3Top and Nested Right Frame 3Draw Layout Table (Layout mode only) 3Draw Layout Cell (Layout mode only) 3
  5. 5. 1 การใช้ งาน Layoutรู ปภาพ ชื อภาษาอังกฤษ ชื อภาษาไทย วิธีการใช้ งาน Standard ใช้ ในการเปิ ดมุมมองแบบปกติ มุมมองปกติ เมือเริ มใช้ โปรแกรมครังแรก Expanded เป็ นมุมมองทีช่วยให้ เห็น มุมมองขยาย โครงสร้ างและขอบเขตของตาราง ทังหมด Insert Div Tag แทรกแท็ก Div ใช้ สาหรับกําหนดกลุมเนือหา ํ ่ Draw AP Div ใช้ ในการวาด โดยใช้ เครื องมือ วาดด้ วยเครื องมือ AP Div Draw AP Div Spry Menu Bar ใช้ ในการสร้ างเมนูสาหรับเว็บไซต์ ํ สร้ างเมนูบาร์ ทังแบบแนวตังหรื อแนวนอน ใช้ ในการจัดแบ่งเนือหาทีมี สร้ างแท็บสําหรับแบ่งเนือหา ลักษณะเป็ นกลุมหรื อหมวดหมู่ โดย ่ Spry Tabbed Panels นํามาวางซ้ อนกันไว้ แล้ วควบคุมการ แสดงผลด้ วยแท็บ Spry Accordion ใช้ ในการสร้ างกรอบแบบพับเก็บ สร้ างกรอบแบบพับได้ ได้ ซึงมีลกษณะคล้ ายๆกับ tabbed ั panels ใช้ ในการสร้ างกรอบคล้ ายๆกับ accordion แต่แตกต่างกันตรงที Spry Collapsible สร้ างกรอบแบบซ่อนได้ collapsible panels จะมีขนาด Panels ยืดหยุนไปตามเนือหาและมีเพียง ่ กรอบเดียว Table ตาราง ใช้ ในการจัดหน้ าเว็บเพจด้ วยตาราง
  6. 6. 2 Insert Row Above แทรกแถวด้ านบน ใช้ ในการแทรกแถวใหม่เหนือ Insert Row Below แทรกแถวด้ านล่าง ใช้ ในการแทรกแถวใหม่ใต้Insert Column to the ใช้ ในการแทรกคอลัมน์แถวใหม่ แทรกคอลัมน์แถวไปทางซ้ าย ทางซ้ าย LeftInsert Column to the ใช้ ในการแทรกคอลัมน์แถวใหม่ แทรกคอลัมน์แถวไปทางขวา ทางขวา Right IFrame เฟรมของฉัน ใช้ ในการดูโค้ ดของเว็บเพจ Frame ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรม บราวเซอร์ ออกเป็ นหลายๆส่วน Left Frame ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมซ้ าย บราวเซอร์ ออกทางด้ านซ้ าย Right Frame ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมขวา บราวเซอร์ ออกทางด้ านขวา Top Frame ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมบน บราวเซอร์ ขนบน ึ Bottom Frame ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมล่าง บราวเซอร์ ลงล่างBottom and Nested ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมด้ านซ้ ายและด้ านล่างที บราวเซอร์ เฟรมด้ านซ้ ายและ Left Frame ซ้ อนกัน ด้ านล่างทีซ้ อนกันBottom and Nested ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมด้ านขวาและด้ านล่างที บราวเซอร์ เฟรมด้ านขวาและ Right Frame ซ้ อนกัน ด้ านล่างทีซ้ อนกัน
  7. 7. 3 Left and Nested ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมด้ านล่างซ้ ายและทีซ้ อน บราวเซอร์ เฟรมด้ านล่างซ้ ายและที Bottom Frame กัน ซ้ อนกัน Right and Nested ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมด้ านล่างขวาและทีซ้ อนกัน บราวเซอร์ เฟรมด้ านล่างขวาและที Bottom Frame ซ้ อนกัน Top and Bottom ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมด้ านบนและด้ านล่าง บราวเซอร์ เฟรมด้ านบนและ Frame ด้ านล่างLeft and Nested Top ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมด้ านบน ด้ านซ้ าย และ บราวเซอร์ เฟรมด้ านบน ด้ านซ้ าย Frame ด้ านทีซ้ อนกัน และด้ านทีซ้ อนกันRight and Nested Top ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ เฟรมด้ านบน ด้ านขวา และ บราวเซอร์ เฟรมด้ านบน ด้ านขวา Frame ด้ านทีซ้ อนกัน และด้ านทีซ้ อนกันTop and Nested Left เฟรมด้ านซ้ าย ด้ านบน และ ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ ด้ านทีซ้ อนกัน บราวเซอร์ เฟรมด้ านซ้ าย ด้ านบน Frame และด้ านทีซ้ อนกันTop and Nested Right เฟรมด้ านขวา ด้ านบน และ ใช้ ในการแบ่งพืนทีบนวินโดว์ของ ด้ านทีซ้ อนกัน บราวเซอร์ เฟรมด้ านขวา ด้ านบน Frame และด้ านทีซ้ อนกันDraw Layout Table วาดเค้ าโครงตาราง ใช้ ในการวาดเค้ าโครงของตาราง (โหมดเค้ าโครงเท่านัน) ในโหมดเค้ าโครงเท่านัน(Layout mode only) Draw Layout Cell วาดเค้ าโครงของเซลล์ ใช้ ในการวาดเค้ าโครงของเซลล์ (โหมดเค้ าโครงเท่านัน) ในโหมดเค้ าโครงเท่านัน(Layout mode only)

×