• Like
เรื่อง โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

เรื่อง โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

 • 251 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
251
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. เรื่อง โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดาริให้ศึกษาทดลองการแก้ไข ปัญหาดินเปรี้ยว ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่หมู่บ้านหนองคันจามตาบลบ้านพริก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้ “ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลงที่ 1 ให้ศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ ส่วนในแปลงที่ 2 ให้พิจารณาใช้ระบบน้า และใช้ปูนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ นอกจากนั้นให้พิจารณา พัฒนาปรับปรุงดินและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ด้วย และสาหรับแปลงที่ 3 ให้จัดทาศูนย์ฝึกอาชีพด้าน การเกษตร”
 • 2. • แผนการดาเนินงานสนองพระราชดาริ• สานักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก กรมพัฒนาทีดิน กรมชลประทาน กรม ่ วิชาการเกษตรและจังหวัดนครนายก ได้ประสานดาเนินงาน โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้• แปลงที่ 1 (พื้นที่ 50 ไร่เศษ) ดาเนินการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธี ธรรมชาติ กล่าวคือใช้น้าฝนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเพียง อย่างเดียวและทาการเก็บรวบรวมขอ้ มูลคุณภาพน้าระดับน้าใตดิ้นปริมาณน้าฝนเป็นระยะๆ
 • 3. • แปลงที่ 2 (พื้นที่ 31 ไร่เศษ) ดาเนินการแก้ไขดินเปรี้ยวโดยใช้ระบบน้าจากภายนอก พื้นที่โครงการฯ รวมทั้งใช้หินปูนและปูนมาร์ลเข้าช่วย แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว รวมทั้งทดลองปลูกพืชน้าและพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นี้ด้วย• แปลงที่ 3 (พื้นที่ 47 ไร่เศษ) ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและศาลาวิชาการ เพื่อการศึกษาทดลองและส่งเสริมอาชีพให้กับ เกษตรกรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดิน เปรี้ยว
 • 4. • ผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริ• แปลงที่ 1 เป็นการสนองพระราชดาริ เพื่อการศึกษาเก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยว โดยวิธีธรรมชาติกล่าวคือ ใช้น้าฝนเพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดาเนินการศึกษาเก็บข้อมูลน้าฝน ระดับน้าในสระ ระดับ น้าใต้ดิน รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้าแลคุณภาพ ดินเป็นระยะ ๆ ปรากฎว่าpH ยัง ต่าอยู่ คือประมาณ 3 – 4 ทั้งนี้เนื่องจาก ปริมาณน้าที่เก็บกักให้เต็มทั้ง 2 สระ โดย อาศัยน้าฝนที่ตกลงมาอย่างเดียว คาดว่ามีปริมาณไม่พอเพียงที่จะเก็บกักให้เต็มทั้ง 2 สระ ในขณะที่น้าผิวดินรอบโครงการจะไหลลงท่อที่ฝังไว้ เพื่อลงสระก็มีปริมาณ น้อยมาก เพราะ ในระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา แทบจะไม่มีน้าขังในพื้นที่
 • 5. • แปลงที่ 1 เลย ผนวกกับในฤดูแล้ง น้าในสระทั้ง 2 จะระเหยมาก ทาให้ปริมาณน้า ลดลงอีกเป็น จานวนมาก เมื่อมีปริมาณน้าน้อย โอกาสที่จะถ่ายน้าเปรี้ยวจากสระ 2 ไปยังสระ 1 ก็มีได้น้อย ทาให้การชะล้างน้าเปรี้ยว โดยน้าฝนของสระ 2 ด้วย การ ถ่ายน้าจากสระ 2 ไปเก็บไว้สระ 1ไม่ประสบผลตามที่คาดหมาย• แปลงที่ 2 เป็นการสนองพระราชดาริเพื่อการศึกษาเก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยว โดยใช้น้าจากภายนอกพื้นที่โครงการ (จากคลองลาชวด) ชะล้างความเปรี้ยว ใช้หินปูนและปูนมาร์ลในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว• แปลงที่ 3 เป็นการสนองพระราชดาริ ดาเนินการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ ผู้สนใจกรมชลประทาน ดาเนินการสารวจระดับ รังวัดวางผังการใช้พื้นที่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและขอความเห็นชอบจากกรมชลประทาน ซึ่งจะ พร้อมลงมือก่อสร้างทันที เมื่อกรมชลประทานอนุมัติแบบและสานักงาน กปร. อนุมัติงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ขุดสระขนาดใหญ่ 2 สระ เพื่อเก็บกักน้า สาหรับใช้ในแปลง ทาคันดินรอบแปลง ถมที่สาหรับก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และเรือนเพาะชา ยกร่องแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ ระบบส่ง น้าและระบบระบายน้าภายในแปลง
 • 6. • กรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการออกแบบศาลาเอนกประสงค์จังหวัดนครนายก สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้จัดเตรียมแผนงานและกิจกรรมในการจัด อบรมเกษตรกร และการจัดทาแปลงไม้ดอกไม้ประดับในแปลงที่ 3 สานักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก พร้อมดาเนินการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชา หลังจากกรมชลประทานดาเนินการถมที่เสร็จ
 • 7. • กรมชลประทาน ดาเนินการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้• - ก่อสร้างระบบชักน้าจากคลองลาชวดเข้าพื้นที่• - ก่อสร้างอาคารสูบน้า และติดตั้งเครื่องสูบน้า• - ก่อสร้างระบบน้าภายในแปลง• กรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการควบคุมคุณภาพน้าภายในแปลง โดยมีการตรวจสอบ คุณภาพน้าบริหารจัดการน้าที่มาจากคลองลาชวดเข้ามาในแปล§áละระบายน้า ออก จากแปลงลงสู่คลอง 32กรมวิชาการเกษตร ดาเนินการศึกษาทดลองการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งไม้ผลได้เติบโตขึ้นเป็นลาดับ ส่วนนาข้าวได้ ปลูกข้าวนาปี (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) พื้นที่ 5.4 ไร่ และเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 1,248 กิโลกรัม สาหรับผักสวนครัวนั้นสามารถนาผลผลิตไปบริโภคได้โดย ตลอ´ ปัจจุบันได้ ดาเนินการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในแปลงนา เพื่อเป็นพืชหมุนเวียนและเป็นการ บารุงดิน นอกจากนี้ยังได้มีการทดลองปลูกข้าวโพด เปรียบเทียบระหว่างใส่ปูน มาร์ลและไม่ใส่ ซึ่งจะมีการติดตามเก็บข้อมูลเป็นระยะ ๆ
 • 8. • กรมป่าไม้ ดาเนินการจัดทาแปลงทดลองปลูกไม้เสม็ดและป่าบึงน้าจืดแนวทางการ ดาเนินงานในระยะต่อไปในแปลงที่ 1 เนื่องจากปี 2541 มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ โครงการน้อย การเก็บข้อมูลพบว่าคุณภาพของดินและน้าในแปลงที่ 1 ไม่ดีขึ้น จึง จาเป็นต้องทาการศึกษาและเก็บข้อมูลต่อไป
 • 9. • ในแปลงที่ 2 จะดาเนินการเก็บข้อมูลการทาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่คุณภาพ ดินและน้าเป็นระยะ ๆ อีกทั้งจะปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ การระบายน้าเข้าและออก จากพื้นที่โครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น• ในแปลงที่ 3 เร่งดาเนินการขุดสระน้า จัดแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์ฝึกอาชีพและศาลาวิชาการ จากนั้นก็จะจากนั้นก็จะจัดการฝึก อบรมเผยแพร่ ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ต่อไป
 • 10. จัดทำโดย• นำงสำวโศจิรส ขอพร • ชั้น ม.4/8 เลขที่ 40