Your SlideShare is downloading. ×
Van hoa ung xu phan ii chia se
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Van hoa ung xu phan ii chia se

175

Published on

d

d

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
175
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ph©n tÝch vµ ®éng viªn
  • ph©n tÝch : hä lµ ai, hä biÕt g×?, hä c¶m thÊy g× ( hä nghÜ g× vÒ b¹n, hä tiÕp nhËn th«ng tin víi th¸i ®é nµo? Ta sÏ lµm g×, ®¸p øng ®Õn møc nµo?..)
  • §éng viªn: th­ëng vµ ph¹t, nhu cÇu th¨ng tiÕn, nhu cÇu qu©n b×nh, ph©n tÝch lîi h¹i, nh¹y c¶m víi ng­êi kh¸c..
 • 2. Vai trß cña giao tiÕp Mong muèn lµm to N¨ng lùc Giao tiÕp Thµnh c«ng 85 % nh÷ng ng­êi bÞ sa th¶i (doanh nghiÖp t­ nh©n ) lµ do kÐm vÒ giao tiÕp ch­ kh«ng v× n¨ng lùc
 • 3. Qu¸ tr×nh giao tiÕp M· ho¸ th«ng ®iÖp vµ chän kªnh truyÒn TruyÒn th«ng tin TiÕp nhËn vµ ph¶n håi th«ng tin Ph¶n håi vµ göi mét bøc th«ng ®iÖp kh¸c Göi NhËn
 • 4. .......... LaptopnewKiengiangGiao tiepCommunicationskill.ppt
  • Ba nguyªn t¾c ®Ó ®¹t ®­îc sù râ rµng trong giao tiÕp:
   • H·y râ rµng trong ®Çu ®iÒu m×nh muèn giao tiÕp;
   • H·y truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp cña m×nh râ rµng, cã nghÜa;
   • B¶o ®¶m lµ th«ng ®iÖp cña m×nh ®­îc ng­êi/nh÷ng ng­êi ®èi diÖn hiÓu râ vµ chÝnh x¸c.
  Giao tiÕp hiÖu qu¶
 • 5.
  • B¹n muèn giao tiÕp víi ai?
  • B¹n muèn trao ®æi th«ng tin gi?
  • Khi nµo thi tèt nhÊt ®Ó giao tiÕp?
  • Giao tiÕp ®­îc thùc hiÖn ë ®©u thi tèt nhÊt?
  • Lµm thÕ nµo ®Ó sù giao tiÕp ®­îc chuyÓn giao tèt nhÊt?
  Giao tiÕp hiÖu qu¶
 • 6. H ình thức bề ngoài của cá nhân C ác loại “ngôn ngữ đặc biệt” Ti ếp xúc bằng các cử chỉ B ố trí nơi làm việc Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 • 7.
  • Ánh mắt
  • Biểu hịên nét mặt
  • C ử chỉ
  • Điệu bộ
  Ng«n ng÷ "®Æc biÖt"
 • 8.
  • Ánh mắt
  • Mầu sắc sử dụng.
  • Quần áo mặc khi gặp.
  • Cử chỉ khi bắt tay.
  • Lựa chọn chỗ ngồi.
  • Ngồi và đứng kết hợp ?
  • Tiếp xúc bằng vật chất.
  • Gần gũi.b
  Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 • 9.
  • MÆc dï lµ rÊt khã, h·y cè g¾ng ®Ó ®äc ®­îc ý nghÜ cña ng­êi kh¸c qua c¸c cö chØ cña hä;
  • Kh¾c phôc sù c¨ng th¼ng: gi¶m bít c¨ng th¼ng b»ng c¸ch thë s©u, mØm c­êi, nh×n th¼ng vµo ng­êi ®èi diÖn, kh«ng vÆn tay;
  • Nªn gi÷ kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh;
  • T¹o Ên t­îng: chó ý c¸ch ¨n mÆc, ®Çu tãc v× “c¸i r¨ng c¸i tãc lµ gãc con ng­êi”.
  Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 • 10.
  • Nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng tr×nh bµy tèt ®Òu sö dông ®iÖu bé ®Ó nhÊn m¹nh cho ý t­ëng m×nh diÔn ®¹t.
  • Nh×n th¼ng vµo m¾t hay gËt ®Çu khi ng­êi kh¸c ®ang nãi biÓu lé sù ®ång c¶m.
  • H·y tËp luyÖn ®Ó xem nh÷ng ®iÖu bé nµo phï hîp nhÊt vµ tù nhiªn nhÊt víi m×nh.
  Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 • 11. Các loại giao tiếp Nhóm Tự t hân Tổ chức Cộng đồng Hai người CÁC LOẠI GIAO TIẾP
 • 12. Giao tiếp hiệu quả
  • Ch©n thµnh, t«n träng ®èi t¸c
  • Nâng cao giá trị đối tác
  • Đứng về phía đối tác
  • Lắng nghe tích cực
 • 13. Giao tiÕp hiÖu qu¶
  • Phï hîp tÝnh chÊt: -SÕp “ khã chÞu ”? -SÕp lµ n÷? -SÕp nhỏ tuổi hơn ?
 • 14. Xây dựng quan hệ “ Sống chung với lũ ” Nghi thức xã giao châu Á & kinh doanh
 • 15. RÌn luyÖn kü n¨ng Ứng xỬ
  • RÌn luyÖn kü n¨ng “ quyÕn rò ” ®èi t­îng b»ng c¸ch:
  • - Tù tin, kh«ng kiªu, kh«ng tù ti;
  • - Ch©n thµnh c­ xö;
  • - Ca ngîi thËt nh÷ng ®iÓm m¹nh cña ®èi t­îng giao tiÕp;
  • - §Æt m×nh vµo vÞ trÝ ®èi t­îng ®Ó th«ng c¶m;
  • - Häc réng, biÕt nhiÒu c¸i ®Ých thùc;
  • - Lu«n mØm c­êi víi ®èi t­îng giao tiÕp;
  • - Trang phôc phï hîp víi ®èi t­îng;
  • - Dïng ®«i m¾t ®Ó biÓu ®¹t sù ch©n thµnh;
  • - §õng tiÕc sù hµo phãng nhiÖt t×nh;
  • - §õng quªn sù kh«i hµi, dÝ dám.
 • 16. RÌn luyÖn kü n¨ng Ứng xỬ
  • RÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù kiÓm chÕ:
  • - C©n nh¾c cÈn thËn mçi lêi nãi
  • “ Uèn l­ìi 7 lÇn tr­íc khi nãi ” .
  • - Duy tr× sù chó ý vµ b×nh tÜnh ë mäi tr­êng hîp.
  • - Bao dung vµ ®é l­îng.
  • - Lu«n ph¶i tr¶ lêi c©u hái th­êng trùc: HËu qu¶ g× sÏ x¶y ra?
 • 17. Ng­êi ta vÉn nãi:
  • Nãi lµ B¹c, nghe lµ vµng
  • Nãi lµ gieo, nghe lµ gÆt
  • Im lÆng lµ kim c­¬ng
 • 18. nghe
  • L¾ng nghe
  Giao tiÕp hiÖu qu¶ Chó ý sù c¶n trë khi nghe
  • NhiÔu (m«i tr­êng , t©m lý, )
  • §Þnh kiÕn vµ ý thøc cña ng­êi nghe (gi¶ vê, nghe mét phÇn...)
  Khi nghe ph¶i:
  • Tho¶i m¸i, chó ý;
  • Chau mµy, c­êi, gËt ®Çu;
  • Tr¸nh ®o¸n tr­íc; kh«ng ®Þnh kiÕn
  • Nh×n ng­êi nãi
  • NghÜ nhanh h¬n nãi 20 lÇn
  sao nh·ng;
 • 19. Nghe vµ nãi
  • - H·y tõ bá “qu¸n tÝnh” ph¶n ®èi ng­êi kh¸c !
  • - H·y ®Ó thêi gian suy nghÜ tr­íc khi håi ®¸p!
  • -§õng cho r»ng nãi cã lîi h¬n nghe!
 • 20. Kü n¨ng nãi
  • Khi ch­a nãi, ta lµ chñ cña lêi nãi,
  • Khi nãi råi, lêi nãi lµ chñ cña ta!!!
 • 21. Nãi
  • Lêi nãi kh«ng mÊt tiÒn mua - rÊt quý;
  • Nãi g×, nãi nh­ thÕ nµo?
  A. Nãi phi ng«n tõ: - Th©n thÓ, tay - Cö chØ - ¸ nh m¾t - Mµu s¾c, mïi vÞ - VÎ mÆt (nghe) - Nh×n 85% - Giäng nãi - Kho¶ng c¸ch - §å, bµn ghÕ... B. Nãi cã ng«n tõ: - Nãi g×, nãi nh­ thÕ nµo? - Quan s¸t ®èi t­îng, sè l­îng - Träng t©m, tãm l­îc
 • 22.
  • B¹n muèn giao tiÕp víi ai?
  • B¹n muèn trao ®æi th«ng tin g×?
  • Khi nµo th× tèt nhÊt ®Ó giao tiÕp?
  • Giao tiÕp ®­îc thùc hiÖn ë ®©u th× tèt nhÊt?
  • Lµm thÕ nµo ®Ó sù chuyÓn giao ®­îc tèt nhÊt?
 • 23. 9 kiÓu ng­êi hay gÆp
  • 1. KiÓu ng­êi nãng tÝnh (b×nh tÜnh);
  2. §èi t¸c ®µm tho¹i tÝch cùc (ngåi ®©u còng ®­îc); 3. Ng­êi biÕt tÊt c¶ (ngåi gÇn chñ tr×); 4. KiÓu ng­êi ba hoa (ngåi gÇn c©y cao bãng c¶); 5. KiÓu ng­êi nhót nh¸t (ng¨n chÆn ng­êi kh¸c c­êi); 6. Ng­êi b×nh th¶n khã lay chuyÓn (hái: h×nh nh­ anh ch­a...); 7. KiÓu ng­êi thê ¬ (th«ng tin kÝch thÝch); 8. KiÓu ng­êi quan träng ho¸ (b×nh ®¼ng, v©ng...nh­ng...); 9. KiÓu ng­êi hay lôc vÊn (tõng c©u hái mµ tr¶ lêi)
 • 24. 9 ®iÒu cÇn nhí
  • 1. Nghe ®èi t¸c ®Õn cïng
  2. Kh«ng coi nÆng ®Þnh kiÕn 3. Kh«ng hiÓu lÇm 4. ThuËt ng÷ ®¬n gi¶n, phï hîp 5. T«n träng ®èi t¸c 6. LÞch sù, khiªm tèn 7. Kiªn ®Þnh, b×nh tÜnh 8. ThuyÕt phôc ®Ó ®èi t¸c hiÓu ý 9. BiÖn ph¸p giao tiÕp ph¶i linh ho¹t, phï hîp
 • 25. 10 lêi khuyªn
  • 1. Lu«n gi÷ nô c­êi trªn m«i víi hä.
  2. Chó ý, nh×n th¼ng, l¾ng nghe, t¸n th­ëng hä. 3. T¹o ra d¸ng vÎ, cö chØ th©n thiÖn víi hä. 4. §Æc biÖt quan t©m ®Õn së thÝch cña hä. 5. Kh«ng nªn tõ chèi th¼ng thõng yªu cÇu cña hä. 6. Lu«n t¹o c¬ héi ®Ó khen ngîi hä.
 • 26. 10 lêi khuyªn (TiÕp)
  • 10. C¶m ¬n , xin lçi , v©ng , d¹ lµ nh÷ng lêi nãi kh«n ngoan nhÊt
  7. Lµm cho hä thÊy tÇm quan träng cña hä. 8. NhÊn m¹nh vµo sîi d©y t×nh c¶m cña hä (®ång h­¬ng, b¹n, quan hÖ, gia ®×nh .v.v.). 9. Kh«ng bao giê ®­îc x½ng giäng, nãng mÆt, ph¶i lu«n «n tån, nhÑ nhµng
 • 27. BiÓu hiÖn cña ng­êi nãi dèi
  • Che måm: (c¶ tay, 1 ngãn c¸i, gi¶ vê ho);
  • Sê mòi: (Xoa d­íi 1 c¸i, hoÆc phÕt mét c¸i);
  • Dôi m¾t: (tr¸nh nh×n, nh×n l¶ng,);
  • G·i cæ: (g·i phÇn cËn d­íi tai)
  • §á mÆt: (c¨ng th¼ng, trªn c¬ mÆt);
  • Nh¸y m¾t nhiÒu khi ®ang nãi.
  Chó ý : §©y lµ ng«n ng÷ c¬ thÓ tù nhiªn, do vËy “ ThËt”
 • 28. VĂN HÓA DANH THIẾP
  • Vai trß Danh thiÕp:
  • Giíi thiÖu, ®Æt mèi quan hÖ;
  • CÇu nèi, ph­¬ng tiÖn;
  • Qu¶ng c¸o.
 • 29. VĂN HÓA DANH THIẾP
  • Khi nµo th× ®­a danh thiÕp?
  • - Víi t­ c¸ch lµ kh¸ch (Ph¸p);
  • - Víi t­ c¸ch lµ chñ (Anh);
  • - GÆp gì lÇn ®Çu (ng­êi chñ cuéc gÆp mÆt);
  • - GÆp gì ®a ph­¬ng, ngang hµng bËc, ai cÇn th× chñ ®éng trao tr­íc;
  • - Ng­êi thÊp vÞ trÝ trao cho ng­êi cao h¬n tr­íc (tuæi, hµm, bËc ...);
  • - Víi ng­êi n­íc ngoµi chó ý th«ng lÖ (NhËp gia tuú tôc);
  • - Kh«ng göi trùc tiÕp ®­îc, cã thÓ göi qua th­.
 • 30. VĂN HÓA DANH THIẾP
  • Dïng danh thiÕp ®Ó giao dÞch:
   • §Æt mèi quan hÖ;
   • Thay giÊy mêi, nhËn lêi mêi;
   • Göi c¶m ¬n, chóc mõng, chia buån;
   • Tù giíi thiÖu m×nh.
 • 31. VĂN HÓA DANH THIẾP
  • Cã c¸c lo¹i danh thiÕp nµo?
  • - TÊm danh thiÕp chÝnh thøc:
  • * KÝch th­íc: 9,3cm x 6cm x 0,1cm.
  • * Mµu tr¾ng, kem s÷a, vµng.
  • * In ch©n ph­¬ng, cã tiÕng mÑ ®Î.
  • * Néi dung: tªn c¬ quan, tªn m×nh, chøc danh, ®iÖn tho¹i, telex, th­ ®iÖn tö .v.v.
  • - TÊm danh thiÕp kh«ng chÝnh thøc:
  • * ChØ cÇn ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i nhµ riªng.
 • 32. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
  • §iÖn tho¹i lµ c«ng cô lµm viÖc hiÖu qu¶, thuËn tiÖn
  A l«, T«i xin nghe ¹ !
 • 33. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
  • A. Khi gäi:
  • C©u ®Çu tiªn:
  • X­ng danh vµ xin ng­êi cÇn gÆp;
  • NÕu nhÇm sè ph¶i xin lçi vµ nhÑ nhµng cóp m¸y
  • Khi ®ang liªn l¹c mµ tù nhiªn mÊt tÝn hiÖu th× ph¶i chñ ®éng gäi l¹i ngay (ai chñ ®éng gäi, ng­êi Êy gäi l¹i);
  • NÕu néi dung dµi, ph¶i chuÈn bÞ ra giÊy tr­íc;
  • Nãi ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu;
 • 34. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
  • A. Khi gäi:
  • Cã sæ ghi sè ®iÖn tho¹i A, B, C;
  • KÕt thóc cuéc gäi ®iÖn tho¹i ph¶i chµo t¹m biÖt, hÑn gÆp l¹i.
  • Kh«ng nªn gäi ®iÖn tho¹i dài vµo ®Çu giê lµm viÖc.
  • Kh«ng nªn gäi ®iÖn tho¹i qu¸ l©u.
  • Kh«ng nªn l¹m dông ®iÖn tho¹i ng­êi kh¸c.
  • Kh«ng nªn gäi ®Õn nhµ riªng sau 22h hoÆc qu¸ sím.(chó ý sù chªnh lÖch vÒ mói giê)
 • 35. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
  • B. Khi nghe:
  • C©u ®Çu tiªn lµ x­ng danh, ph¶i nghiªm tóc.
  • NÕu ng­êi bªn kia cÇn gÆp ng­êi kh¸c th× ph¶i nãi xin chê vµ nhí ®Æt m¸y nhÑ nhµng.( c¸c chøc n¨ng hç trî)
  • NÕu nhê nh¾n tin ph¶i truyÒn ®¹t, ®Æt giÊy lªn bµn cho ng­êi nh¾n tin.
  • Khi ®µm tho¹i ph¶i hái nghe râ kh«ng?
  • Ph¶i ®îi bªn gäi dõng cuéc gäi vµ cóp m¸y tr­íc råi míi ®Æt m¸y.
 • 36. Văn hóa “bắt tay”
  • 1. Nghi lÔ b¾t tay:
  • Kh«ng ph¶i lµ phong tôc cæ truyÒn cña ViÖt Nam mµ trë thµnh thãi quen phæ biÕn cña ng­êi ViÖt Nam.
  • B¾t tay biÓu ®¹t sù hoµ b×nh, h÷u h¶o, th«ng c¶m, c¶m ¬n, khoan dung, kÝnh träng, xin lçi.
 • 37. Văn hóa “bắt tay”
  • Mét sè th«ng lÖ b¾t tay:
  Gi¬ tay tr­íc sau : - Chñ, phô n÷, cÊp trªn gi¬ tay tr­íc; - NÕu cã ng­êi giíi thiÖu th× gi¬ tay tr­íc. Nhanh chËm: - Khi gÆp, gÇn gi¬ tay; - Khi ®· thÊy hä gi¬ tay th× ta ph¶i kÞp thêi ®ãn nhËn, thÓ hiÖn nhiÖt t×nh, h÷u h¶o, ch©n thµnh. NÕu ®Ó chËm thµnh thê ¬; - Kh«ng ®øng xa qu¸.
 • 38. Văn hóa “bắt tay”
  • M¹nh nhÑ: CÇm ch¾c tay, c­êng ®é võa ph¶i (chó ý tay phô n÷).
  L©u mau: Thêi gian cÇm tay nhau th­êng b»ng thêi gian chµo hái.
  • NhiÖt t×nh hay l¹nh nh¹t: Khi b¾t tay ph¶i:
    • - Ng­êi h¬i nghiªng vÒ phÝa tr­íc;
    • - Nh×n vµo ®èi t­îng;
    • - Nô c­êi hån nhiªn, chµo hái;
    • - Khi b¾t tay ph¶i cëi g¨ng. NÕu tay bÈn ph¶i xin lçi.
 • 39.
  • 2. Giíi thiÖu: Ai giíi thiÖu ai?
  • Ng­êi d­íi (tuæi t¸c, chøc vô) giíi thiÖu ng­êi trªn.
  • Nam giíi thiÖu cho n÷.
  • N÷ giíi thiÖu cho ng­êi chøc vô lín h¬n hay ng­êi tu hµnh.
  • C« g¸i giíi thiÖu cho ng­êi ®µn bµ.
  • §µn bµ giíi thiÖu cho ng­êi l·o thµnh.
 • 40.
  • Phô n÷ cã chång giíi thiÖu cho phô n÷ cã chång (theo chøc vô cña m×nh, theo chång, theo tuæi...)
  • Thñ tr­ëng giíi thiÖu nh©n viªn cña m×nh cho kh¸ch.
  • Hai ng­êi cïng tuæi th× trÎ, thÊp ®Þa vÞ giíi thiÖu cho ng­êi kia.
  • Giíi thiÖu ng­êi ®Õn sau cho ng­êi ®Õn tr­íc
 • 41. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä
  • Quan s¸t ®iÖu bé, cö chØ:
  §«i mµy chau l¹i Kh«ng ®ång t×nh. M¾t nh×n lªn trêi MÖt mái, ch¸n ngÊy. MÆt cói, h¬i ®á, Trong lßng lóng tay m©n mª tóng, xÊu hæ. Trªn tr¸n xuÊt hiÖn Ng¹c nhiªn. nÕp nh¨n ngang Trªn tr¸n xuÊt hiÖn Qu¶ quyÕt. nÕp nh¨n däc BÜu m«i, c­êi khÈy Khinh bØ
 • 42. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) C­êi g­îng, ®øng lom khom, nãi Êp óng, nh×n nÐ tr¸nh Ch­a thËt HÝt h¬i dµi, t×m chç ®øng cao h¬n trong khi nãi Chøng tá lo l¾ng, sî sÖt BÆm m«i Kh«ng t¸n thµnh hoÆc tËp trung vµo c¸i kh¸c LiÕm m«i Chøng tá thÇn kinh c¨ng th¼ng M¾m m«i Chøng tá tù tr¸ch m×nh Hai m¾t nh×n kh«ng Ch¹y trèn, bá cuéc Hai m¾t nh×n tr©n tr©n ®èi ph­¬ng Uy hiÕp, c«ng kÝch
 • 43. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp)
  • Gâ nhÑ ch©n: biÓu hiÖn bån chån, nãng ruét, buån bùc
  Khi giao tiÕp víi ai ®ã mµ thÊy nÐt mÆt hä kh«ng vui, b¾t ch©n ch÷ ngò th× mau rót lui sím kÎo muén. C¾n mãng tay Khã chÞu, tù tr¸ch m×nh LiÕc ngang Nghi ngê, kh«ng tin t­ëng So vai BiÓu thÞ träng tr¸ch nÆng nÒ, sî h·i, thÊt väng Hai tay b¾t chÐo, hoÆc khoanh tay ë vÞ trÝ s½n sµng, phßng ngù §Çu nghiªng mét phÝa §ång t×nh, ch¨m chó l¾ng nghe Ngåi dùa l­ng vµo sau Th­ gi·n t©m hån , dÔ chÞu, tho¶i m¸i
 • 44. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp)
  • §o¸n qua d¸ng ®i
  Ng­êi ®i mµ ngöa mÆt lªn Th«ng minh, s¸ng suèt Ng­êi ®i mµ giËt côc UÈn khóc trong lßng Ng­êi ®i ung dung, bÖ vÖ Cëi më, v« t­, nhµn h¹ D¸ng ®i lËt ®Ët, hai tay nh­ b¬i VÊt v¶, lËn ®Ën D¸ng ®i lao ®Çu vÒ tr­íc HÊp tÊp, véi vµng D¸ng ®i nÆng nÒ Vông vÒ, tèi trÝ D¸ng ®i nh­ chim chÝch Th¸o v¸t, n¨ng næ D¸ng ®i nhanh, v÷ng Tù tin D¸ng ®i nhanh cã vÎ lËp cËp Hay thay lßng ®æi d¹ B­íc ch©n mµ dµi RÊt qu¶ quyÕti B­íc ch©n mµ ng¾n RÊt tØ mØ, ®¾n ®o, thËn träng
 • 45. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp)
  • Xem mÆt mµ b¾t h×nh dong “ Kh«n ngoan nã dån ra mÆt ”
  Khu«n mÆt h×nh tam gi¸c Nhanh nhÑn, ham hiÓu biÕt, nghÞ lùc cao, thñ ®o¹n, gian ngoan, hay tù ¸i vµ næi c¸u. Khu«n mÆt h×nh thang Yªu ®êi, hay c­êi, b»ng lßng víi cuéc sèng, thÝch dïng mua s¾m thø ®¾t tiÒn, kh«ng hÒ do dù ®Ó tho¶ m·n ý muèn. Khu«n mÆt ch÷ nhËt Th¬ méng, giµu trÝ t­ëng t­îng, nh¹y c¶m, Ých kû vµ hay lo l¾ng. Khu«n mÆt tr¸i xoan HÊp dÉn ng­êi kh¸c, giµu xóc c¶m, m¬ méng, thiÕu kiªn tr×. Khu«n mÆt trßn NhiÖt t×nh, nh¹y c¶m, vui, xóc ®éng, ®a t×nh, thiÕu kiªn quyÕt, dÔ bÞ ¶nh h­ëng Khu«n mÆt ch÷ ®iÒn Tù tin, b¶o thñ, Ýt hµo phãng, hay ba hoa, khã ®o¸n ®­îc t×nh c¶m.
 • 46. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) M¾t chim sÎ (®en vµ s¸ng) Ch©n thËt, thuËn hoµ. M¾t Õch (s¸ng vµ låi). KhÐo lÐo, biÕt chiÒu ng­êi M¾t rïa (nhá, trßn, chíp lê ®ê) Sèng l©u, ®Î nhiÒu, tr¸ch nhiÖm kh«ng cao, nhót nh¸t. M¾t ph­îng Th«ng minh, lanh lîi, tµi n¨ng. M¾t hæ (to, lßng tr¾ng nhiÒu) §éc ®o¸n, t¸o b¹o, bÊt chÊp, ham thµnh ®¹t M¾t khØ (®en l¸y vµ tinh nhanh) Kh«i hµi, th«ng minh, thiÕu quy cñ.
 • 47. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) M¾t bå c©u (trßn ®Ñp) Thuú mÞ, nÕt na, quyÕn rò. M¾t chã sãi (nh×n cau mµy, cói xuèng) DÞu dµng, ch¨m chØ vµ ®¬n gi¶n M¾t rång (®Ñp nh­ ngäc, trong suèt) Cao th­îng, quyÒn uy. M¾t dª (®en, vµng) H¸m danh,ham t×nh nam n÷. M¾t tr¾ng, m«i th©m Ph¶i c©n nh¾c vÒ nh©n ®øc.
 • 48. Qua viÖc ­a thÝch mµu s¾c Ng­êi thÝch mµu da cam cã linh tÝnh, m¬ méng, say mª c¸i g× ®ã; cã nh÷ng thµnh c«ng vÒ vËt chÊt; c©n nh¾c vÒ sù th¼ng th¾n, thËt thµ Ng­êi thÝch mµu tr¾ng tÝnh t×nh dÔ chÞu, tho¶i m¸i Ng­êi thÝch mµu ®en bi quan, Ýt tin t­ëng, khã ®¹t ­íc m¬ Ng­êi thÝch mµu ®á x«ng x¸o, nãng tÝnh, hay c¸u, nhÑ d¹, nh­ng æn ®Þnh trong quan hÖ t×nh c¶m víi b¹n Ng­êi thÝch mµu n©u ®øng ®¾n, nghiªm chØnh, rÊt thùc tÕ, quý träng gia phong Ng­êi thÝch mµu x¸m dòng c¶m, hay nghi ngê
 • 49. Qua viÖc ­a thÝch mµu s¾c (tiÕp) Ng­êi thÝch mµu vµng s¸ng t¹o, tham väng cho ai thµnh c«ng, giÇu cã nghÖ thuËt Ng­êi thÝch mµu hång nh¹y c¶m, dÔ bïng ph¸t bëi lý do nhá Ng­êi thÝch mµu tÝm c¶m xóc m¹nh, nhÑ nhµng s¹ch sÏ, ng¨n n¾p trËt tù, gän ngµng, cao th­îng, gi¶n dÞ; ®a sÇu, ®a c¶m, dÔ mÖt mái Ng­êi thÝch mµu n­íc biÓn Ng­êi thÝch mµu xanh l¸ c©y gÆp may m¾n, giÇu cã, t×m c¸ch sèng riªng ®éc lËp, kh«ng thÝch phô thuéc
 • 50. Qua giäng nãi ThÝch chª bai nh©n vËt thø ba Hay tß mß. ThÝch nãi vÒ ng­êi ®èi tho¹i M­u trÝ, nghÖ thuËt giao tiÕp. ThÝch nãi vÒ m×nh NhiÒu tham väng. Nhá vµ nhÑ KÝn ®¸o. Nhá vµ khµn §Çy m­u mÑo. Nhá vµ nhanh Hoµ dÞu. Giäng nãi vang déi §Çy quyÒn uy. Giäng nãi râ rµng B×nh tÜnh, cÈn thËn, ch¾c ch¾n.

×