Van hoa ung xu phan ii chia se

360 views
254 views

Published on

d

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van hoa ung xu phan ii chia se

 1. 1. ph©n tÝch vµ ®éng viªn <ul><li>ph©n tÝch : hä lµ ai, hä biÕt g×?, hä c¶m thÊy g× ( hä nghÜ g× vÒ b¹n, hä tiÕp nhËn th«ng tin víi th¸i ®é nµo? Ta sÏ lµm g×, ®¸p øng ®Õn møc nµo?..) </li></ul><ul><li>§éng viªn: th­ëng vµ ph¹t, nhu cÇu th¨ng tiÕn, nhu cÇu qu©n b×nh, ph©n tÝch lîi h¹i, nh¹y c¶m víi ng­êi kh¸c.. </li></ul>
 2. 2. Vai trß cña giao tiÕp Mong muèn lµm to N¨ng lùc Giao tiÕp Thµnh c«ng 85 % nh÷ng ng­êi bÞ sa th¶i (doanh nghiÖp t­ nh©n ) lµ do kÐm vÒ giao tiÕp ch­ kh«ng v× n¨ng lùc
 3. 3. Qu¸ tr×nh giao tiÕp M· ho¸ th«ng ®iÖp vµ chän kªnh truyÒn TruyÒn th«ng tin TiÕp nhËn vµ ph¶n håi th«ng tin Ph¶n håi vµ göi mét bøc th«ng ®iÖp kh¸c Göi NhËn
 4. 4. .......... LaptopnewKiengiangGiao tiepCommunicationskill.ppt <ul><li>Ba nguyªn t¾c ®Ó ®¹t ®­îc sù râ rµng trong giao tiÕp: </li></ul><ul><ul><li>H·y râ rµng trong ®Çu ®iÒu m×nh muèn giao tiÕp; </li></ul></ul><ul><ul><li>H·y truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp cña m×nh râ rµng, cã nghÜa; </li></ul></ul><ul><ul><li>B¶o ®¶m lµ th«ng ®iÖp cña m×nh ®­îc ng­êi/nh÷ng ng­êi ®èi diÖn hiÓu râ vµ chÝnh x¸c. </li></ul></ul>Giao tiÕp hiÖu qu¶
 5. 5. <ul><li>B¹n muèn giao tiÕp víi ai? </li></ul><ul><li>B¹n muèn trao ®æi th«ng tin gi? </li></ul><ul><li>Khi nµo thi tèt nhÊt ®Ó giao tiÕp? </li></ul><ul><li>Giao tiÕp ®­îc thùc hiÖn ë ®©u thi tèt nhÊt? </li></ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó sù giao tiÕp ®­îc chuyÓn giao tèt nhÊt? </li></ul>Giao tiÕp hiÖu qu¶
 6. 6. H ình thức bề ngoài của cá nhân C ác loại “ngôn ngữ đặc biệt” Ti ếp xúc bằng các cử chỉ B ố trí nơi làm việc Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 7. 7. <ul><li>Ánh mắt </li></ul><ul><li>Biểu hịên nét mặt </li></ul><ul><li>C ử chỉ </li></ul><ul><li>Điệu bộ </li></ul>Ng«n ng÷ &quot;®Æc biÖt&quot;
 8. 8. <ul><li>Ánh mắt </li></ul><ul><li>Mầu sắc sử dụng. </li></ul><ul><li>Quần áo mặc khi gặp. </li></ul><ul><li>Cử chỉ khi bắt tay. </li></ul><ul><li>Lựa chọn chỗ ngồi. </li></ul><ul><li>Ngồi và đứng kết hợp ? </li></ul><ul><li>Tiếp xúc bằng vật chất. </li></ul><ul><li>Gần gũi.b </li></ul>Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 9. 9. <ul><li>MÆc dï lµ rÊt khã, h·y cè g¾ng ®Ó ®äc ®­îc ý nghÜ cña ng­êi kh¸c qua c¸c cö chØ cña hä; </li></ul><ul><li>Kh¾c phôc sù c¨ng th¼ng: gi¶m bít c¨ng th¼ng b»ng c¸ch thë s©u, mØm c­êi, nh×n th¼ng vµo ng­êi ®èi diÖn, kh«ng vÆn tay; </li></ul><ul><li>Nªn gi÷ kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh; </li></ul><ul><li>T¹o Ên t­îng: chó ý c¸ch ¨n mÆc, ®Çu tãc v× “c¸i r¨ng c¸i tãc lµ gãc con ng­êi”. </li></ul>Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 10. 10. <ul><li>Nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng tr×nh bµy tèt ®Òu sö dông ®iÖu bé ®Ó nhÊn m¹nh cho ý t­ëng m×nh diÔn ®¹t. </li></ul><ul><li>Nh×n th¼ng vµo m¾t hay gËt ®Çu khi ng­êi kh¸c ®ang nãi biÓu lé sù ®ång c¶m. </li></ul><ul><li>H·y tËp luyÖn ®Ó xem nh÷ng ®iÖu bé nµo phï hîp nhÊt vµ tù nhiªn nhÊt víi m×nh. </li></ul>Giao tiÕp phi ng«n ng÷
 11. 11. Các loại giao tiếp Nhóm Tự t hân Tổ chức Cộng đồng Hai người CÁC LOẠI GIAO TIẾP
 12. 12. Giao tiếp hiệu quả <ul><li>Ch©n thµnh, t«n träng ®èi t¸c </li></ul><ul><li>Nâng cao giá trị đối tác </li></ul><ul><li>Đứng về phía đối tác </li></ul><ul><li>Lắng nghe tích cực </li></ul>
 13. 13. Giao tiÕp hiÖu qu¶ <ul><li>Phï hîp tÝnh chÊt: -SÕp “ khã chÞu ”? -SÕp lµ n÷? -SÕp nhỏ tuổi hơn ? </li></ul>
 14. 14. Xây dựng quan hệ “ Sống chung với lũ ” Nghi thức xã giao châu Á & kinh doanh
 15. 15. RÌn luyÖn kü n¨ng Ứng xỬ <ul><li>RÌn luyÖn kü n¨ng “ quyÕn rò ” ®èi t­îng b»ng c¸ch: </li></ul><ul><li>- Tù tin, kh«ng kiªu, kh«ng tù ti; </li></ul><ul><li>- Ch©n thµnh c­ xö; </li></ul><ul><li>- Ca ngîi thËt nh÷ng ®iÓm m¹nh cña ®èi t­îng giao tiÕp; </li></ul><ul><li>- §Æt m×nh vµo vÞ trÝ ®èi t­îng ®Ó th«ng c¶m; </li></ul><ul><li>- Häc réng, biÕt nhiÒu c¸i ®Ých thùc; </li></ul><ul><li>- Lu«n mØm c­êi víi ®èi t­îng giao tiÕp; </li></ul><ul><li>- Trang phôc phï hîp víi ®èi t­îng; </li></ul><ul><li>- Dïng ®«i m¾t ®Ó biÓu ®¹t sù ch©n thµnh; </li></ul><ul><li>- §õng tiÕc sù hµo phãng nhiÖt t×nh; </li></ul><ul><li>- §õng quªn sù kh«i hµi, dÝ dám. </li></ul>
 16. 16. RÌn luyÖn kü n¨ng Ứng xỬ <ul><li>RÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù kiÓm chÕ: </li></ul><ul><li>- C©n nh¾c cÈn thËn mçi lêi nãi </li></ul><ul><li>“ Uèn l­ìi 7 lÇn tr­íc khi nãi ” . </li></ul><ul><li>- Duy tr× sù chó ý vµ b×nh tÜnh ë mäi tr­êng hîp. </li></ul><ul><li>- Bao dung vµ ®é l­îng. </li></ul><ul><li>- Lu«n ph¶i tr¶ lêi c©u hái th­êng trùc: HËu qu¶ g× sÏ x¶y ra? </li></ul>
 17. 17. Ng­êi ta vÉn nãi: <ul><li>Nãi lµ B¹c, nghe lµ vµng </li></ul><ul><li>Nãi lµ gieo, nghe lµ gÆt </li></ul><ul><li>Im lÆng lµ kim c­¬ng </li></ul>
 18. 18. nghe <ul><li>L¾ng nghe </li></ul>Giao tiÕp hiÖu qu¶ Chó ý sù c¶n trë khi nghe <ul><li>NhiÔu (m«i tr­êng , t©m lý, ) </li></ul><ul><li>§Þnh kiÕn vµ ý thøc cña ng­êi nghe (gi¶ vê, nghe mét phÇn...) </li></ul>Khi nghe ph¶i: <ul><li>Tho¶i m¸i, chó ý; </li></ul><ul><li>Chau mµy, c­êi, gËt ®Çu; </li></ul><ul><li>Tr¸nh ®o¸n tr­íc; kh«ng ®Þnh kiÕn </li></ul><ul><li>Nh×n ng­êi nãi </li></ul><ul><li>NghÜ nhanh h¬n nãi 20 lÇn </li></ul>sao nh·ng;
 19. 19. Nghe vµ nãi <ul><li>- H·y tõ bá “qu¸n tÝnh” ph¶n ®èi ng­êi kh¸c ! </li></ul><ul><li>- H·y ®Ó thêi gian suy nghÜ tr­íc khi håi ®¸p! </li></ul><ul><li>-§õng cho r»ng nãi cã lîi h¬n nghe! </li></ul>
 20. 20. Kü n¨ng nãi <ul><li>Khi ch­a nãi, ta lµ chñ cña lêi nãi, </li></ul><ul><li>Khi nãi råi, lêi nãi lµ chñ cña ta!!! </li></ul>
 21. 21. Nãi <ul><li>Lêi nãi kh«ng mÊt tiÒn mua - rÊt quý; </li></ul><ul><li>Nãi g×, nãi nh­ thÕ nµo? </li></ul>A. Nãi phi ng«n tõ: - Th©n thÓ, tay - Cö chØ - ¸ nh m¾t - Mµu s¾c, mïi vÞ - VÎ mÆt (nghe) - Nh×n 85% - Giäng nãi - Kho¶ng c¸ch - §å, bµn ghÕ... B. Nãi cã ng«n tõ: - Nãi g×, nãi nh­ thÕ nµo? - Quan s¸t ®èi t­îng, sè l­îng - Träng t©m, tãm l­îc
 22. 22. <ul><li>B¹n muèn giao tiÕp víi ai? </li></ul><ul><li>B¹n muèn trao ®æi th«ng tin g×? </li></ul><ul><li>Khi nµo th× tèt nhÊt ®Ó giao tiÕp? </li></ul><ul><li>Giao tiÕp ®­îc thùc hiÖn ë ®©u th× tèt nhÊt? </li></ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó sù chuyÓn giao ®­îc tèt nhÊt? </li></ul>
 23. 23. 9 kiÓu ng­êi hay gÆp <ul><li>1. KiÓu ng­êi nãng tÝnh (b×nh tÜnh); </li></ul>2. §èi t¸c ®µm tho¹i tÝch cùc (ngåi ®©u còng ®­îc); 3. Ng­êi biÕt tÊt c¶ (ngåi gÇn chñ tr×); 4. KiÓu ng­êi ba hoa (ngåi gÇn c©y cao bãng c¶); 5. KiÓu ng­êi nhót nh¸t (ng¨n chÆn ng­êi kh¸c c­êi); 6. Ng­êi b×nh th¶n khã lay chuyÓn (hái: h×nh nh­ anh ch­a...); 7. KiÓu ng­êi thê ¬ (th«ng tin kÝch thÝch); 8. KiÓu ng­êi quan träng ho¸ (b×nh ®¼ng, v©ng...nh­ng...); 9. KiÓu ng­êi hay lôc vÊn (tõng c©u hái mµ tr¶ lêi)
 24. 24. 9 ®iÒu cÇn nhí <ul><li>1. Nghe ®èi t¸c ®Õn cïng </li></ul>2. Kh«ng coi nÆng ®Þnh kiÕn 3. Kh«ng hiÓu lÇm 4. ThuËt ng÷ ®¬n gi¶n, phï hîp 5. T«n träng ®èi t¸c 6. LÞch sù, khiªm tèn 7. Kiªn ®Þnh, b×nh tÜnh 8. ThuyÕt phôc ®Ó ®èi t¸c hiÓu ý 9. BiÖn ph¸p giao tiÕp ph¶i linh ho¹t, phï hîp
 25. 25. 10 lêi khuyªn <ul><li>1. Lu«n gi÷ nô c­êi trªn m«i víi hä. </li></ul>2. Chó ý, nh×n th¼ng, l¾ng nghe, t¸n th­ëng hä. 3. T¹o ra d¸ng vÎ, cö chØ th©n thiÖn víi hä. 4. §Æc biÖt quan t©m ®Õn së thÝch cña hä. 5. Kh«ng nªn tõ chèi th¼ng thõng yªu cÇu cña hä. 6. Lu«n t¹o c¬ héi ®Ó khen ngîi hä.
 26. 26. 10 lêi khuyªn (TiÕp) <ul><li>10. C¶m ¬n , xin lçi , v©ng , d¹ lµ nh÷ng lêi nãi kh«n ngoan nhÊt </li></ul>7. Lµm cho hä thÊy tÇm quan träng cña hä. 8. NhÊn m¹nh vµo sîi d©y t×nh c¶m cña hä (®ång h­¬ng, b¹n, quan hÖ, gia ®×nh .v.v.). 9. Kh«ng bao giê ®­îc x½ng giäng, nãng mÆt, ph¶i lu«n «n tån, nhÑ nhµng
 27. 27. BiÓu hiÖn cña ng­êi nãi dèi <ul><li>Che måm: (c¶ tay, 1 ngãn c¸i, gi¶ vê ho); </li></ul><ul><li>Sê mòi: (Xoa d­íi 1 c¸i, hoÆc phÕt mét c¸i); </li></ul><ul><li>Dôi m¾t: (tr¸nh nh×n, nh×n l¶ng,); </li></ul><ul><li>G·i cæ: (g·i phÇn cËn d­íi tai) </li></ul><ul><li>§á mÆt: (c¨ng th¼ng, trªn c¬ mÆt); </li></ul><ul><li>Nh¸y m¾t nhiÒu khi ®ang nãi. </li></ul>Chó ý : §©y lµ ng«n ng÷ c¬ thÓ tù nhiªn, do vËy “ ThËt”
 28. 28. VĂN HÓA DANH THIẾP <ul><li>Vai trß Danh thiÕp: </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu, ®Æt mèi quan hÖ; </li></ul><ul><li>CÇu nèi, ph­¬ng tiÖn; </li></ul><ul><li>Qu¶ng c¸o. </li></ul>
 29. 29. VĂN HÓA DANH THIẾP <ul><li>Khi nµo th× ®­a danh thiÕp? </li></ul><ul><li>- Víi t­ c¸ch lµ kh¸ch (Ph¸p); </li></ul><ul><li>- Víi t­ c¸ch lµ chñ (Anh); </li></ul><ul><li>- GÆp gì lÇn ®Çu (ng­êi chñ cuéc gÆp mÆt); </li></ul><ul><li>- GÆp gì ®a ph­¬ng, ngang hµng bËc, ai cÇn th× chñ ®éng trao tr­íc; </li></ul><ul><li>- Ng­êi thÊp vÞ trÝ trao cho ng­êi cao h¬n tr­íc (tuæi, hµm, bËc ...); </li></ul><ul><li>- Víi ng­êi n­íc ngoµi chó ý th«ng lÖ (NhËp gia tuú tôc); </li></ul><ul><li>- Kh«ng göi trùc tiÕp ®­îc, cã thÓ göi qua th­. </li></ul>
 30. 30. VĂN HÓA DANH THIẾP <ul><li>Dïng danh thiÕp ®Ó giao dÞch: </li></ul><ul><ul><li>§Æt mèi quan hÖ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay giÊy mêi, nhËn lêi mêi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Göi c¶m ¬n, chóc mõng, chia buån; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tù giíi thiÖu m×nh. </li></ul></ul>
 31. 31. VĂN HÓA DANH THIẾP <ul><li>Cã c¸c lo¹i danh thiÕp nµo? </li></ul><ul><li>- TÊm danh thiÕp chÝnh thøc: </li></ul><ul><li> * KÝch th­íc: 9,3cm x 6cm x 0,1cm. </li></ul><ul><li> * Mµu tr¾ng, kem s÷a, vµng. </li></ul><ul><li> * In ch©n ph­¬ng, cã tiÕng mÑ ®Î. </li></ul><ul><li> * Néi dung: tªn c¬ quan, tªn m×nh, chøc danh, ®iÖn tho¹i, telex, th­ ®iÖn tö .v.v. </li></ul><ul><li>- TÊm danh thiÕp kh«ng chÝnh thøc: </li></ul><ul><li> * ChØ cÇn ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i nhµ riªng. </li></ul>
 32. 32. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI <ul><li>§iÖn tho¹i lµ c«ng cô lµm viÖc hiÖu qu¶, thuËn tiÖn </li></ul>A l«, T«i xin nghe ¹ !
 33. 33. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI <ul><li>A. Khi gäi: </li></ul><ul><li>C©u ®Çu tiªn: </li></ul><ul><li>X­ng danh vµ xin ng­êi cÇn gÆp; </li></ul><ul><li>NÕu nhÇm sè ph¶i xin lçi vµ nhÑ nhµng cóp m¸y </li></ul><ul><li>Khi ®ang liªn l¹c mµ tù nhiªn mÊt tÝn hiÖu th× ph¶i chñ ®éng gäi l¹i ngay (ai chñ ®éng gäi, ng­êi Êy gäi l¹i); </li></ul><ul><li>NÕu néi dung dµi, ph¶i chuÈn bÞ ra giÊy tr­íc; </li></ul><ul><li>Nãi ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu; </li></ul>
 34. 34. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI <ul><li>A. Khi gäi: </li></ul><ul><li>Cã sæ ghi sè ®iÖn tho¹i A, B, C; </li></ul><ul><li>KÕt thóc cuéc gäi ®iÖn tho¹i ph¶i chµo t¹m biÖt, hÑn gÆp l¹i. </li></ul><ul><li>Kh«ng nªn gäi ®iÖn tho¹i dài vµo ®Çu giê lµm viÖc. </li></ul><ul><li>Kh«ng nªn gäi ®iÖn tho¹i qu¸ l©u. </li></ul><ul><li>Kh«ng nªn l¹m dông ®iÖn tho¹i ng­êi kh¸c. </li></ul><ul><li>Kh«ng nªn gäi ®Õn nhµ riªng sau 22h hoÆc qu¸ sím.(chó ý sù chªnh lÖch vÒ mói giê) </li></ul>
 35. 35. VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI <ul><li>B. Khi nghe: </li></ul><ul><li>C©u ®Çu tiªn lµ x­ng danh, ph¶i nghiªm tóc. </li></ul><ul><li>NÕu ng­êi bªn kia cÇn gÆp ng­êi kh¸c th× ph¶i nãi xin chê vµ nhí ®Æt m¸y nhÑ nhµng.( c¸c chøc n¨ng hç trî) </li></ul><ul><li>NÕu nhê nh¾n tin ph¶i truyÒn ®¹t, ®Æt giÊy lªn bµn cho ng­êi nh¾n tin. </li></ul><ul><li>Khi ®µm tho¹i ph¶i hái nghe râ kh«ng? </li></ul><ul><li>Ph¶i ®îi bªn gäi dõng cuéc gäi vµ cóp m¸y tr­íc råi míi ®Æt m¸y. </li></ul>
 36. 36. Văn hóa “bắt tay” <ul><li>1. Nghi lÔ b¾t tay: </li></ul><ul><li>Kh«ng ph¶i lµ phong tôc cæ truyÒn cña ViÖt Nam mµ trë thµnh thãi quen phæ biÕn cña ng­êi ViÖt Nam. </li></ul><ul><li>B¾t tay biÓu ®¹t sù hoµ b×nh, h÷u h¶o, th«ng c¶m, c¶m ¬n, khoan dung, kÝnh träng, xin lçi. </li></ul>
 37. 37. Văn hóa “bắt tay” <ul><li>Mét sè th«ng lÖ b¾t tay: </li></ul>Gi¬ tay tr­íc sau : - Chñ, phô n÷, cÊp trªn gi¬ tay tr­íc; - NÕu cã ng­êi giíi thiÖu th× gi¬ tay tr­íc. Nhanh chËm: - Khi gÆp, gÇn gi¬ tay; - Khi ®· thÊy hä gi¬ tay th× ta ph¶i kÞp thêi ®ãn nhËn, thÓ hiÖn nhiÖt t×nh, h÷u h¶o, ch©n thµnh. NÕu ®Ó chËm thµnh thê ¬; - Kh«ng ®øng xa qu¸.
 38. 38. Văn hóa “bắt tay” <ul><li>M¹nh nhÑ: CÇm ch¾c tay, c­êng ®é võa ph¶i (chó ý tay phô n÷). </li></ul>L©u mau: Thêi gian cÇm tay nhau th­êng b»ng thêi gian chµo hái. <ul><li>NhiÖt t×nh hay l¹nh nh¹t: Khi b¾t tay ph¶i: </li></ul><ul><ul><ul><li>- Ng­êi h¬i nghiªng vÒ phÝa tr­íc; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Nh×n vµo ®èi t­îng; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Nô c­êi hån nhiªn, chµo hái; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Khi b¾t tay ph¶i cëi g¨ng. NÕu tay bÈn ph¶i xin lçi. </li></ul></ul></ul>
 39. 39. <ul><li>2. Giíi thiÖu: Ai giíi thiÖu ai? </li></ul><ul><li>Ng­êi d­íi (tuæi t¸c, chøc vô) giíi thiÖu ng­êi trªn. </li></ul><ul><li>Nam giíi thiÖu cho n÷. </li></ul><ul><li>N÷ giíi thiÖu cho ng­êi chøc vô lín h¬n hay ng­êi tu hµnh. </li></ul><ul><li>C« g¸i giíi thiÖu cho ng­êi ®µn bµ. </li></ul><ul><li>§µn bµ giíi thiÖu cho ng­êi l·o thµnh. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Phô n÷ cã chång giíi thiÖu cho phô n÷ cã chång (theo chøc vô cña m×nh, theo chång, theo tuæi...) </li></ul><ul><li>Thñ tr­ëng giíi thiÖu nh©n viªn cña m×nh cho kh¸ch. </li></ul><ul><li>Hai ng­êi cïng tuæi th× trÎ, thÊp ®Þa vÞ giíi thiÖu cho ng­êi kia. </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu ng­êi ®Õn sau cho ng­êi ®Õn tr­íc </li></ul>
 41. 41. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä <ul><li>Quan s¸t ®iÖu bé, cö chØ: </li></ul>§«i mµy chau l¹i Kh«ng ®ång t×nh. M¾t nh×n lªn trêi MÖt mái, ch¸n ngÊy. MÆt cói, h¬i ®á, Trong lßng lóng tay m©n mª tóng, xÊu hæ. Trªn tr¸n xuÊt hiÖn Ng¹c nhiªn. nÕp nh¨n ngang Trªn tr¸n xuÊt hiÖn Qu¶ quyÕt. nÕp nh¨n däc BÜu m«i, c­êi khÈy Khinh bØ
 42. 42. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) C­êi g­îng, ®øng lom khom, nãi Êp óng, nh×n nÐ tr¸nh Ch­a thËt HÝt h¬i dµi, t×m chç ®øng cao h¬n trong khi nãi Chøng tá lo l¾ng, sî sÖt BÆm m«i Kh«ng t¸n thµnh hoÆc tËp trung vµo c¸i kh¸c LiÕm m«i Chøng tá thÇn kinh c¨ng th¼ng M¾m m«i Chøng tá tù tr¸ch m×nh Hai m¾t nh×n kh«ng Ch¹y trèn, bá cuéc Hai m¾t nh×n tr©n tr©n ®èi ph­¬ng Uy hiÕp, c«ng kÝch
 43. 43. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) <ul><li>Gâ nhÑ ch©n: biÓu hiÖn bån chån, nãng ruét, buån bùc </li></ul>Khi giao tiÕp víi ai ®ã mµ thÊy nÐt mÆt hä kh«ng vui, b¾t ch©n ch÷ ngò th× mau rót lui sím kÎo muén. C¾n mãng tay Khã chÞu, tù tr¸ch m×nh LiÕc ngang Nghi ngê, kh«ng tin t­ëng So vai BiÓu thÞ träng tr¸ch nÆng nÒ, sî h·i, thÊt väng Hai tay b¾t chÐo, hoÆc khoanh tay ë vÞ trÝ s½n sµng, phßng ngù §Çu nghiªng mét phÝa §ång t×nh, ch¨m chó l¾ng nghe Ngåi dùa l­ng vµo sau Th­ gi·n t©m hån , dÔ chÞu, tho¶i m¸i
 44. 44. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) <ul><li>§o¸n qua d¸ng ®i </li></ul>Ng­êi ®i mµ ngöa mÆt lªn Th«ng minh, s¸ng suèt Ng­êi ®i mµ giËt côc UÈn khóc trong lßng Ng­êi ®i ung dung, bÖ vÖ Cëi më, v« t­, nhµn h¹ D¸ng ®i lËt ®Ët, hai tay nh­ b¬i VÊt v¶, lËn ®Ën D¸ng ®i lao ®Çu vÒ tr­íc HÊp tÊp, véi vµng D¸ng ®i nÆng nÒ Vông vÒ, tèi trÝ D¸ng ®i nh­ chim chÝch Th¸o v¸t, n¨ng næ D¸ng ®i nhanh, v÷ng Tù tin D¸ng ®i nhanh cã vÎ lËp cËp Hay thay lßng ®æi d¹ B­íc ch©n mµ dµi RÊt qu¶ quyÕti B­íc ch©n mµ ng¾n RÊt tØ mØ, ®¾n ®o, thËn träng
 45. 45. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) <ul><li>Xem mÆt mµ b¾t h×nh dong “ Kh«n ngoan nã dån ra mÆt ” </li></ul>Khu«n mÆt h×nh tam gi¸c Nhanh nhÑn, ham hiÓu biÕt, nghÞ lùc cao, thñ ®o¹n, gian ngoan, hay tù ¸i vµ næi c¸u. Khu«n mÆt h×nh thang Yªu ®êi, hay c­êi, b»ng lßng víi cuéc sèng, thÝch dïng mua s¾m thø ®¾t tiÒn, kh«ng hÒ do dù ®Ó tho¶ m·n ý muèn. Khu«n mÆt ch÷ nhËt Th¬ méng, giµu trÝ t­ëng t­îng, nh¹y c¶m, Ých kû vµ hay lo l¾ng. Khu«n mÆt tr¸i xoan HÊp dÉn ng­êi kh¸c, giµu xóc c¶m, m¬ méng, thiÕu kiªn tr×. Khu«n mÆt trßn NhiÖt t×nh, nh¹y c¶m, vui, xóc ®éng, ®a t×nh, thiÕu kiªn quyÕt, dÔ bÞ ¶nh h­ëng Khu«n mÆt ch÷ ®iÒn Tù tin, b¶o thñ, Ýt hµo phãng, hay ba hoa, khã ®o¸n ®­îc t×nh c¶m.
 46. 46. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) M¾t chim sÎ (®en vµ s¸ng) Ch©n thËt, thuËn hoµ. M¾t Õch (s¸ng vµ låi). KhÐo lÐo, biÕt chiÒu ng­êi M¾t rïa (nhá, trßn, chíp lê ®ê) Sèng l©u, ®Î nhiÒu, tr¸ch nhiÖm kh«ng cao, nhót nh¸t. M¾t ph­îng Th«ng minh, lanh lîi, tµi n¨ng. M¾t hæ (to, lßng tr¾ng nhiÒu) §éc ®o¸n, t¸o b¹o, bÊt chÊp, ham thµnh ®¹t M¾t khØ (®en l¸y vµ tinh nhanh) Kh«i hµi, th«ng minh, thiÕu quy cñ.
 47. 47. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) M¾t bå c©u (trßn ®Ñp) Thuú mÞ, nÕt na, quyÕn rò. M¾t chã sãi (nh×n cau mµy, cói xuèng) DÞu dµng, ch¨m chØ vµ ®¬n gi¶n M¾t rång (®Ñp nh­ ngäc, trong suèt) Cao th­îng, quyÒn uy. M¾t dª (®en, vµng) H¸m danh,ham t×nh nam n÷. M¾t tr¾ng, m«i th©m Ph¶i c©n nh¾c vÒ nh©n ®øc.
 48. 48. Qua viÖc ­a thÝch mµu s¾c Ng­êi thÝch mµu da cam cã linh tÝnh, m¬ méng, say mª c¸i g× ®ã; cã nh÷ng thµnh c«ng vÒ vËt chÊt; c©n nh¾c vÒ sù th¼ng th¾n, thËt thµ Ng­êi thÝch mµu tr¾ng tÝnh t×nh dÔ chÞu, tho¶i m¸i Ng­êi thÝch mµu ®en bi quan, Ýt tin t­ëng, khã ®¹t ­íc m¬ Ng­êi thÝch mµu ®á x«ng x¸o, nãng tÝnh, hay c¸u, nhÑ d¹, nh­ng æn ®Þnh trong quan hÖ t×nh c¶m víi b¹n Ng­êi thÝch mµu n©u ®øng ®¾n, nghiªm chØnh, rÊt thùc tÕ, quý träng gia phong Ng­êi thÝch mµu x¸m dòng c¶m, hay nghi ngê
 49. 49. Qua viÖc ­a thÝch mµu s¾c (tiÕp) Ng­êi thÝch mµu vµng s¸ng t¹o, tham väng cho ai thµnh c«ng, giÇu cã nghÖ thuËt Ng­êi thÝch mµu hång nh¹y c¶m, dÔ bïng ph¸t bëi lý do nhá Ng­êi thÝch mµu tÝm c¶m xóc m¹nh, nhÑ nhµng s¹ch sÏ, ng¨n n¾p trËt tù, gän ngµng, cao th­îng, gi¶n dÞ; ®a sÇu, ®a c¶m, dÔ mÖt mái Ng­êi thÝch mµu n­íc biÓn Ng­êi thÝch mµu xanh l¸ c©y gÆp may m¾n, giÇu cã, t×m c¸ch sèng riªng ®éc lËp, kh«ng thÝch phô thuéc
 50. 50. Qua giäng nãi ThÝch chª bai nh©n vËt thø ba Hay tß mß. ThÝch nãi vÒ ng­êi ®èi tho¹i M­u trÝ, nghÖ thuËt giao tiÕp. ThÝch nãi vÒ m×nh NhiÒu tham väng. Nhá vµ nhÑ KÝn ®¸o. Nhá vµ khµn §Çy m­u mÑo. Nhá vµ nhanh Hoµ dÞu. Giäng nãi vang déi §Çy quyÒn uy. Giäng nãi râ rµng B×nh tÜnh, cÈn thËn, ch¾c ch¾n.

×