• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Van hoa ung xu phan ii chia se
 

Van hoa ung xu phan ii chia se

on

 • 299 views

d

d

Statistics

Views

Total Views
299
Views on SlideShare
299
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Van hoa ung xu phan ii chia se Van hoa ung xu phan ii chia se Presentation Transcript

  • ph©n tÝch vµ ®éng viªn
   • ph©n tÝch : hä lµ ai, hä biÕt g×?, hä c¶m thÊy g× ( hä nghÜ g× vÒ b¹n, hä tiÕp nhËn th«ng tin víi th¸i ®é nµo? Ta sÏ lµm g×, ®¸p øng ®Õn møc nµo?..)
   • §éng viªn: th­ëng vµ ph¹t, nhu cÇu th¨ng tiÕn, nhu cÇu qu©n b×nh, ph©n tÝch lîi h¹i, nh¹y c¶m víi ng­êi kh¸c..
  • Vai trß cña giao tiÕp Mong muèn lµm to N¨ng lùc Giao tiÕp Thµnh c«ng 85 % nh÷ng ng­êi bÞ sa th¶i (doanh nghiÖp t­ nh©n ) lµ do kÐm vÒ giao tiÕp ch­ kh«ng v× n¨ng lùc
  • Qu¸ tr×nh giao tiÕp M· ho¸ th«ng ®iÖp vµ chän kªnh truyÒn TruyÒn th«ng tin TiÕp nhËn vµ ph¶n håi th«ng tin Ph¶n håi vµ göi mét bøc th«ng ®iÖp kh¸c Göi NhËn
  • .......... LaptopnewKiengiangGiao tiepCommunicationskill.ppt
   • Ba nguyªn t¾c ®Ó ®¹t ®­îc sù râ rµng trong giao tiÕp:
    • H·y râ rµng trong ®Çu ®iÒu m×nh muèn giao tiÕp;
    • H·y truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp cña m×nh râ rµng, cã nghÜa;
    • B¶o ®¶m lµ th«ng ®iÖp cña m×nh ®­îc ng­êi/nh÷ng ng­êi ®èi diÖn hiÓu râ vµ chÝnh x¸c.
   Giao tiÕp hiÖu qu¶
   • B¹n muèn giao tiÕp víi ai?
   • B¹n muèn trao ®æi th«ng tin gi?
   • Khi nµo thi tèt nhÊt ®Ó giao tiÕp?
   • Giao tiÕp ®­îc thùc hiÖn ë ®©u thi tèt nhÊt?
   • Lµm thÕ nµo ®Ó sù giao tiÕp ®­îc chuyÓn giao tèt nhÊt?
   Giao tiÕp hiÖu qu¶
  • H ình thức bề ngoài của cá nhân C ác loại “ngôn ngữ đặc biệt” Ti ếp xúc bằng các cử chỉ B ố trí nơi làm việc Giao tiÕp phi ng«n ng÷
   • Ánh mắt
   • Biểu hịên nét mặt
   • C ử chỉ
   • Điệu bộ
   Ng«n ng÷ "®Æc biÖt"
   • Ánh mắt
   • Mầu sắc sử dụng.
   • Quần áo mặc khi gặp.
   • Cử chỉ khi bắt tay.
   • Lựa chọn chỗ ngồi.
   • Ngồi và đứng kết hợp ?
   • Tiếp xúc bằng vật chất.
   • Gần gũi.b
   Giao tiÕp phi ng«n ng÷
   • MÆc dï lµ rÊt khã, h·y cè g¾ng ®Ó ®äc ®­îc ý nghÜ cña ng­êi kh¸c qua c¸c cö chØ cña hä;
   • Kh¾c phôc sù c¨ng th¼ng: gi¶m bít c¨ng th¼ng b»ng c¸ch thë s©u, mØm c­êi, nh×n th¼ng vµo ng­êi ®èi diÖn, kh«ng vÆn tay;
   • Nªn gi÷ kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh;
   • T¹o Ên t­îng: chó ý c¸ch ¨n mÆc, ®Çu tãc v× “c¸i r¨ng c¸i tãc lµ gãc con ng­êi”.
   Giao tiÕp phi ng«n ng÷
   • Nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng tr×nh bµy tèt ®Òu sö dông ®iÖu bé ®Ó nhÊn m¹nh cho ý t­ëng m×nh diÔn ®¹t.
   • Nh×n th¼ng vµo m¾t hay gËt ®Çu khi ng­êi kh¸c ®ang nãi biÓu lé sù ®ång c¶m.
   • H·y tËp luyÖn ®Ó xem nh÷ng ®iÖu bé nµo phï hîp nhÊt vµ tù nhiªn nhÊt víi m×nh.
   Giao tiÕp phi ng«n ng÷
  • Các loại giao tiếp Nhóm Tự t hân Tổ chức Cộng đồng Hai người CÁC LOẠI GIAO TIẾP
  • Giao tiếp hiệu quả
   • Ch©n thµnh, t«n träng ®èi t¸c
   • Nâng cao giá trị đối tác
   • Đứng về phía đối tác
   • Lắng nghe tích cực
  • Giao tiÕp hiÖu qu¶
   • Phï hîp tÝnh chÊt: -SÕp “ khã chÞu ”? -SÕp lµ n÷? -SÕp nhỏ tuổi hơn ?
  • Xây dựng quan hệ “ Sống chung với lũ ” Nghi thức xã giao châu Á & kinh doanh
  • RÌn luyÖn kü n¨ng Ứng xỬ
   • RÌn luyÖn kü n¨ng “ quyÕn rò ” ®èi t­îng b»ng c¸ch:
   • - Tù tin, kh«ng kiªu, kh«ng tù ti;
   • - Ch©n thµnh c­ xö;
   • - Ca ngîi thËt nh÷ng ®iÓm m¹nh cña ®èi t­îng giao tiÕp;
   • - §Æt m×nh vµo vÞ trÝ ®èi t­îng ®Ó th«ng c¶m;
   • - Häc réng, biÕt nhiÒu c¸i ®Ých thùc;
   • - Lu«n mØm c­êi víi ®èi t­îng giao tiÕp;
   • - Trang phôc phï hîp víi ®èi t­îng;
   • - Dïng ®«i m¾t ®Ó biÓu ®¹t sù ch©n thµnh;
   • - §õng tiÕc sù hµo phãng nhiÖt t×nh;
   • - §õng quªn sù kh«i hµi, dÝ dám.
  • RÌn luyÖn kü n¨ng Ứng xỬ
   • RÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù kiÓm chÕ:
   • - C©n nh¾c cÈn thËn mçi lêi nãi
   • “ Uèn l­ìi 7 lÇn tr­íc khi nãi ” .
   • - Duy tr× sù chó ý vµ b×nh tÜnh ë mäi tr­êng hîp.
   • - Bao dung vµ ®é l­îng.
   • - Lu«n ph¶i tr¶ lêi c©u hái th­êng trùc: HËu qu¶ g× sÏ x¶y ra?
  • Ng­êi ta vÉn nãi:
   • Nãi lµ B¹c, nghe lµ vµng
   • Nãi lµ gieo, nghe lµ gÆt
   • Im lÆng lµ kim c­¬ng
  • nghe
   • L¾ng nghe
   Giao tiÕp hiÖu qu¶ Chó ý sù c¶n trë khi nghe
   • NhiÔu (m«i tr­êng , t©m lý, )
   • §Þnh kiÕn vµ ý thøc cña ng­êi nghe (gi¶ vê, nghe mét phÇn...)
   Khi nghe ph¶i:
   • Tho¶i m¸i, chó ý;
   • Chau mµy, c­êi, gËt ®Çu;
   • Tr¸nh ®o¸n tr­íc; kh«ng ®Þnh kiÕn
   • Nh×n ng­êi nãi
   • NghÜ nhanh h¬n nãi 20 lÇn
   sao nh·ng;
  • Nghe vµ nãi
   • - H·y tõ bá “qu¸n tÝnh” ph¶n ®èi ng­êi kh¸c !
   • - H·y ®Ó thêi gian suy nghÜ tr­íc khi håi ®¸p!
   • -§õng cho r»ng nãi cã lîi h¬n nghe!
  • Kü n¨ng nãi
   • Khi ch­a nãi, ta lµ chñ cña lêi nãi,
   • Khi nãi råi, lêi nãi lµ chñ cña ta!!!
  • Nãi
   • Lêi nãi kh«ng mÊt tiÒn mua - rÊt quý;
   • Nãi g×, nãi nh­ thÕ nµo?
   A. Nãi phi ng«n tõ: - Th©n thÓ, tay - Cö chØ - ¸ nh m¾t - Mµu s¾c, mïi vÞ - VÎ mÆt (nghe) - Nh×n 85% - Giäng nãi - Kho¶ng c¸ch - §å, bµn ghÕ... B. Nãi cã ng«n tõ: - Nãi g×, nãi nh­ thÕ nµo? - Quan s¸t ®èi t­îng, sè l­îng - Träng t©m, tãm l­îc
   • B¹n muèn giao tiÕp víi ai?
   • B¹n muèn trao ®æi th«ng tin g×?
   • Khi nµo th× tèt nhÊt ®Ó giao tiÕp?
   • Giao tiÕp ®­îc thùc hiÖn ë ®©u th× tèt nhÊt?
   • Lµm thÕ nµo ®Ó sù chuyÓn giao ®­îc tèt nhÊt?
  • 9 kiÓu ng­êi hay gÆp
   • 1. KiÓu ng­êi nãng tÝnh (b×nh tÜnh);
   2. §èi t¸c ®µm tho¹i tÝch cùc (ngåi ®©u còng ®­îc); 3. Ng­êi biÕt tÊt c¶ (ngåi gÇn chñ tr×); 4. KiÓu ng­êi ba hoa (ngåi gÇn c©y cao bãng c¶); 5. KiÓu ng­êi nhót nh¸t (ng¨n chÆn ng­êi kh¸c c­êi); 6. Ng­êi b×nh th¶n khã lay chuyÓn (hái: h×nh nh­ anh ch­a...); 7. KiÓu ng­êi thê ¬ (th«ng tin kÝch thÝch); 8. KiÓu ng­êi quan träng ho¸ (b×nh ®¼ng, v©ng...nh­ng...); 9. KiÓu ng­êi hay lôc vÊn (tõng c©u hái mµ tr¶ lêi)
  • 9 ®iÒu cÇn nhí
   • 1. Nghe ®èi t¸c ®Õn cïng
   2. Kh«ng coi nÆng ®Þnh kiÕn 3. Kh«ng hiÓu lÇm 4. ThuËt ng÷ ®¬n gi¶n, phï hîp 5. T«n träng ®èi t¸c 6. LÞch sù, khiªm tèn 7. Kiªn ®Þnh, b×nh tÜnh 8. ThuyÕt phôc ®Ó ®èi t¸c hiÓu ý 9. BiÖn ph¸p giao tiÕp ph¶i linh ho¹t, phï hîp
  • 10 lêi khuyªn
   • 1. Lu«n gi÷ nô c­êi trªn m«i víi hä.
   2. Chó ý, nh×n th¼ng, l¾ng nghe, t¸n th­ëng hä. 3. T¹o ra d¸ng vÎ, cö chØ th©n thiÖn víi hä. 4. §Æc biÖt quan t©m ®Õn së thÝch cña hä. 5. Kh«ng nªn tõ chèi th¼ng thõng yªu cÇu cña hä. 6. Lu«n t¹o c¬ héi ®Ó khen ngîi hä.
  • 10 lêi khuyªn (TiÕp)
   • 10. C¶m ¬n , xin lçi , v©ng , d¹ lµ nh÷ng lêi nãi kh«n ngoan nhÊt
   7. Lµm cho hä thÊy tÇm quan träng cña hä. 8. NhÊn m¹nh vµo sîi d©y t×nh c¶m cña hä (®ång h­¬ng, b¹n, quan hÖ, gia ®×nh .v.v.). 9. Kh«ng bao giê ®­îc x½ng giäng, nãng mÆt, ph¶i lu«n «n tån, nhÑ nhµng
  • BiÓu hiÖn cña ng­êi nãi dèi
   • Che måm: (c¶ tay, 1 ngãn c¸i, gi¶ vê ho);
   • Sê mòi: (Xoa d­íi 1 c¸i, hoÆc phÕt mét c¸i);
   • Dôi m¾t: (tr¸nh nh×n, nh×n l¶ng,);
   • G·i cæ: (g·i phÇn cËn d­íi tai)
   • §á mÆt: (c¨ng th¼ng, trªn c¬ mÆt);
   • Nh¸y m¾t nhiÒu khi ®ang nãi.
   Chó ý : §©y lµ ng«n ng÷ c¬ thÓ tù nhiªn, do vËy “ ThËt”
  • VĂN HÓA DANH THIẾP
   • Vai trß Danh thiÕp:
   • Giíi thiÖu, ®Æt mèi quan hÖ;
   • CÇu nèi, ph­¬ng tiÖn;
   • Qu¶ng c¸o.
  • VĂN HÓA DANH THIẾP
   • Khi nµo th× ®­a danh thiÕp?
   • - Víi t­ c¸ch lµ kh¸ch (Ph¸p);
   • - Víi t­ c¸ch lµ chñ (Anh);
   • - GÆp gì lÇn ®Çu (ng­êi chñ cuéc gÆp mÆt);
   • - GÆp gì ®a ph­¬ng, ngang hµng bËc, ai cÇn th× chñ ®éng trao tr­íc;
   • - Ng­êi thÊp vÞ trÝ trao cho ng­êi cao h¬n tr­íc (tuæi, hµm, bËc ...);
   • - Víi ng­êi n­íc ngoµi chó ý th«ng lÖ (NhËp gia tuú tôc);
   • - Kh«ng göi trùc tiÕp ®­îc, cã thÓ göi qua th­.
  • VĂN HÓA DANH THIẾP
   • Dïng danh thiÕp ®Ó giao dÞch:
    • §Æt mèi quan hÖ;
    • Thay giÊy mêi, nhËn lêi mêi;
    • Göi c¶m ¬n, chóc mõng, chia buån;
    • Tù giíi thiÖu m×nh.
  • VĂN HÓA DANH THIẾP
   • Cã c¸c lo¹i danh thiÕp nµo?
   • - TÊm danh thiÕp chÝnh thøc:
   • * KÝch th­íc: 9,3cm x 6cm x 0,1cm.
   • * Mµu tr¾ng, kem s÷a, vµng.
   • * In ch©n ph­¬ng, cã tiÕng mÑ ®Î.
   • * Néi dung: tªn c¬ quan, tªn m×nh, chøc danh, ®iÖn tho¹i, telex, th­ ®iÖn tö .v.v.
   • - TÊm danh thiÕp kh«ng chÝnh thøc:
   • * ChØ cÇn ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i nhµ riªng.
  • VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
   • §iÖn tho¹i lµ c«ng cô lµm viÖc hiÖu qu¶, thuËn tiÖn
   A l«, T«i xin nghe ¹ !
  • VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
   • A. Khi gäi:
   • C©u ®Çu tiªn:
   • X­ng danh vµ xin ng­êi cÇn gÆp;
   • NÕu nhÇm sè ph¶i xin lçi vµ nhÑ nhµng cóp m¸y
   • Khi ®ang liªn l¹c mµ tù nhiªn mÊt tÝn hiÖu th× ph¶i chñ ®éng gäi l¹i ngay (ai chñ ®éng gäi, ng­êi Êy gäi l¹i);
   • NÕu néi dung dµi, ph¶i chuÈn bÞ ra giÊy tr­íc;
   • Nãi ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu;
  • VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
   • A. Khi gäi:
   • Cã sæ ghi sè ®iÖn tho¹i A, B, C;
   • KÕt thóc cuéc gäi ®iÖn tho¹i ph¶i chµo t¹m biÖt, hÑn gÆp l¹i.
   • Kh«ng nªn gäi ®iÖn tho¹i dài vµo ®Çu giê lµm viÖc.
   • Kh«ng nªn gäi ®iÖn tho¹i qu¸ l©u.
   • Kh«ng nªn l¹m dông ®iÖn tho¹i ng­êi kh¸c.
   • Kh«ng nªn gäi ®Õn nhµ riªng sau 22h hoÆc qu¸ sím.(chó ý sù chªnh lÖch vÒ mói giê)
  • VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI
   • B. Khi nghe:
   • C©u ®Çu tiªn lµ x­ng danh, ph¶i nghiªm tóc.
   • NÕu ng­êi bªn kia cÇn gÆp ng­êi kh¸c th× ph¶i nãi xin chê vµ nhí ®Æt m¸y nhÑ nhµng.( c¸c chøc n¨ng hç trî)
   • NÕu nhê nh¾n tin ph¶i truyÒn ®¹t, ®Æt giÊy lªn bµn cho ng­êi nh¾n tin.
   • Khi ®µm tho¹i ph¶i hái nghe râ kh«ng?
   • Ph¶i ®îi bªn gäi dõng cuéc gäi vµ cóp m¸y tr­íc råi míi ®Æt m¸y.
  • Văn hóa “bắt tay”
   • 1. Nghi lÔ b¾t tay:
   • Kh«ng ph¶i lµ phong tôc cæ truyÒn cña ViÖt Nam mµ trë thµnh thãi quen phæ biÕn cña ng­êi ViÖt Nam.
   • B¾t tay biÓu ®¹t sù hoµ b×nh, h÷u h¶o, th«ng c¶m, c¶m ¬n, khoan dung, kÝnh träng, xin lçi.
  • Văn hóa “bắt tay”
   • Mét sè th«ng lÖ b¾t tay:
   Gi¬ tay tr­íc sau : - Chñ, phô n÷, cÊp trªn gi¬ tay tr­íc; - NÕu cã ng­êi giíi thiÖu th× gi¬ tay tr­íc. Nhanh chËm: - Khi gÆp, gÇn gi¬ tay; - Khi ®· thÊy hä gi¬ tay th× ta ph¶i kÞp thêi ®ãn nhËn, thÓ hiÖn nhiÖt t×nh, h÷u h¶o, ch©n thµnh. NÕu ®Ó chËm thµnh thê ¬; - Kh«ng ®øng xa qu¸.
  • Văn hóa “bắt tay”
   • M¹nh nhÑ: CÇm ch¾c tay, c­êng ®é võa ph¶i (chó ý tay phô n÷).
   L©u mau: Thêi gian cÇm tay nhau th­êng b»ng thêi gian chµo hái.
   • NhiÖt t×nh hay l¹nh nh¹t: Khi b¾t tay ph¶i:
     • - Ng­êi h¬i nghiªng vÒ phÝa tr­íc;
     • - Nh×n vµo ®èi t­îng;
     • - Nô c­êi hån nhiªn, chµo hái;
     • - Khi b¾t tay ph¶i cëi g¨ng. NÕu tay bÈn ph¶i xin lçi.
   • 2. Giíi thiÖu: Ai giíi thiÖu ai?
   • Ng­êi d­íi (tuæi t¸c, chøc vô) giíi thiÖu ng­êi trªn.
   • Nam giíi thiÖu cho n÷.
   • N÷ giíi thiÖu cho ng­êi chøc vô lín h¬n hay ng­êi tu hµnh.
   • C« g¸i giíi thiÖu cho ng­êi ®µn bµ.
   • §µn bµ giíi thiÖu cho ng­êi l·o thµnh.
   • Phô n÷ cã chång giíi thiÖu cho phô n÷ cã chång (theo chøc vô cña m×nh, theo chång, theo tuæi...)
   • Thñ tr­ëng giíi thiÖu nh©n viªn cña m×nh cho kh¸ch.
   • Hai ng­êi cïng tuæi th× trÎ, thÊp ®Þa vÞ giíi thiÖu cho ng­êi kia.
   • Giíi thiÖu ng­êi ®Õn sau cho ng­êi ®Õn tr­íc
  • Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä
   • Quan s¸t ®iÖu bé, cö chØ:
   §«i mµy chau l¹i Kh«ng ®ång t×nh. M¾t nh×n lªn trêi MÖt mái, ch¸n ngÊy. MÆt cói, h¬i ®á, Trong lßng lóng tay m©n mª tóng, xÊu hæ. Trªn tr¸n xuÊt hiÖn Ng¹c nhiªn. nÕp nh¨n ngang Trªn tr¸n xuÊt hiÖn Qu¶ quyÕt. nÕp nh¨n däc BÜu m«i, c­êi khÈy Khinh bØ
  • Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) C­êi g­îng, ®øng lom khom, nãi Êp óng, nh×n nÐ tr¸nh Ch­a thËt HÝt h¬i dµi, t×m chç ®øng cao h¬n trong khi nãi Chøng tá lo l¾ng, sî sÖt BÆm m«i Kh«ng t¸n thµnh hoÆc tËp trung vµo c¸i kh¸c LiÕm m«i Chøng tá thÇn kinh c¨ng th¼ng M¾m m«i Chøng tá tù tr¸ch m×nh Hai m¾t nh×n kh«ng Ch¹y trèn, bá cuéc Hai m¾t nh×n tr©n tr©n ®èi ph­¬ng Uy hiÕp, c«ng kÝch
  • Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp)
   • Gâ nhÑ ch©n: biÓu hiÖn bån chån, nãng ruét, buån bùc
   Khi giao tiÕp víi ai ®ã mµ thÊy nÐt mÆt hä kh«ng vui, b¾t ch©n ch÷ ngò th× mau rót lui sím kÎo muén. C¾n mãng tay Khã chÞu, tù tr¸ch m×nh LiÕc ngang Nghi ngê, kh«ng tin t­ëng So vai BiÓu thÞ träng tr¸ch nÆng nÒ, sî h·i, thÊt väng Hai tay b¾t chÐo, hoÆc khoanh tay ë vÞ trÝ s½n sµng, phßng ngù §Çu nghiªng mét phÝa §ång t×nh, ch¨m chó l¾ng nghe Ngåi dùa l­ng vµo sau Th­ gi·n t©m hån , dÔ chÞu, tho¶i m¸i
  • Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp)
   • §o¸n qua d¸ng ®i
   Ng­êi ®i mµ ngöa mÆt lªn Th«ng minh, s¸ng suèt Ng­êi ®i mµ giËt côc UÈn khóc trong lßng Ng­êi ®i ung dung, bÖ vÖ Cëi më, v« t­, nhµn h¹ D¸ng ®i lËt ®Ët, hai tay nh­ b¬i VÊt v¶, lËn ®Ën D¸ng ®i lao ®Çu vÒ tr­íc HÊp tÊp, véi vµng D¸ng ®i nÆng nÒ Vông vÒ, tèi trÝ D¸ng ®i nh­ chim chÝch Th¸o v¸t, n¨ng næ D¸ng ®i nhanh, v÷ng Tù tin D¸ng ®i nhanh cã vÎ lËp cËp Hay thay lßng ®æi d¹ B­íc ch©n mµ dµi RÊt qu¶ quyÕti B­íc ch©n mµ ng¾n RÊt tØ mØ, ®¾n ®o, thËn träng
  • Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp)
   • Xem mÆt mµ b¾t h×nh dong “ Kh«n ngoan nã dån ra mÆt ”
   Khu«n mÆt h×nh tam gi¸c Nhanh nhÑn, ham hiÓu biÕt, nghÞ lùc cao, thñ ®o¹n, gian ngoan, hay tù ¸i vµ næi c¸u. Khu«n mÆt h×nh thang Yªu ®êi, hay c­êi, b»ng lßng víi cuéc sèng, thÝch dïng mua s¾m thø ®¾t tiÒn, kh«ng hÒ do dù ®Ó tho¶ m·n ý muèn. Khu«n mÆt ch÷ nhËt Th¬ méng, giµu trÝ t­ëng t­îng, nh¹y c¶m, Ých kû vµ hay lo l¾ng. Khu«n mÆt tr¸i xoan HÊp dÉn ng­êi kh¸c, giµu xóc c¶m, m¬ méng, thiÕu kiªn tr×. Khu«n mÆt trßn NhiÖt t×nh, nh¹y c¶m, vui, xóc ®éng, ®a t×nh, thiÕu kiªn quyÕt, dÔ bÞ ¶nh h­ëng Khu«n mÆt ch÷ ®iÒn Tù tin, b¶o thñ, Ýt hµo phãng, hay ba hoa, khã ®o¸n ®­îc t×nh c¶m.
  • Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) M¾t chim sÎ (®en vµ s¸ng) Ch©n thËt, thuËn hoµ. M¾t Õch (s¸ng vµ låi). KhÐo lÐo, biÕt chiÒu ng­êi M¾t rïa (nhá, trßn, chíp lê ®ê) Sèng l©u, ®Î nhiÒu, tr¸ch nhiÖm kh«ng cao, nhót nh¸t. M¾t ph­îng Th«ng minh, lanh lîi, tµi n¨ng. M¾t hæ (to, lßng tr¾ng nhiÒu) §éc ®o¸n, t¸o b¹o, bÊt chÊp, ham thµnh ®¹t M¾t khØ (®en l¸y vµ tinh nhanh) Kh«i hµi, th«ng minh, thiÕu quy cñ.
  • Mét sè kinh nghiÖm ®Ó ph¸n ®o¸n t©m lý con ng­êi khi tiÕp xóc víi hä (tiÕp) M¾t bå c©u (trßn ®Ñp) Thuú mÞ, nÕt na, quyÕn rò. M¾t chã sãi (nh×n cau mµy, cói xuèng) DÞu dµng, ch¨m chØ vµ ®¬n gi¶n M¾t rång (®Ñp nh­ ngäc, trong suèt) Cao th­îng, quyÒn uy. M¾t dª (®en, vµng) H¸m danh,ham t×nh nam n÷. M¾t tr¾ng, m«i th©m Ph¶i c©n nh¾c vÒ nh©n ®øc.
  • Qua viÖc ­a thÝch mµu s¾c Ng­êi thÝch mµu da cam cã linh tÝnh, m¬ méng, say mª c¸i g× ®ã; cã nh÷ng thµnh c«ng vÒ vËt chÊt; c©n nh¾c vÒ sù th¼ng th¾n, thËt thµ Ng­êi thÝch mµu tr¾ng tÝnh t×nh dÔ chÞu, tho¶i m¸i Ng­êi thÝch mµu ®en bi quan, Ýt tin t­ëng, khã ®¹t ­íc m¬ Ng­êi thÝch mµu ®á x«ng x¸o, nãng tÝnh, hay c¸u, nhÑ d¹, nh­ng æn ®Þnh trong quan hÖ t×nh c¶m víi b¹n Ng­êi thÝch mµu n©u ®øng ®¾n, nghiªm chØnh, rÊt thùc tÕ, quý träng gia phong Ng­êi thÝch mµu x¸m dòng c¶m, hay nghi ngê
  • Qua viÖc ­a thÝch mµu s¾c (tiÕp) Ng­êi thÝch mµu vµng s¸ng t¹o, tham väng cho ai thµnh c«ng, giÇu cã nghÖ thuËt Ng­êi thÝch mµu hång nh¹y c¶m, dÔ bïng ph¸t bëi lý do nhá Ng­êi thÝch mµu tÝm c¶m xóc m¹nh, nhÑ nhµng s¹ch sÏ, ng¨n n¾p trËt tù, gän ngµng, cao th­îng, gi¶n dÞ; ®a sÇu, ®a c¶m, dÔ mÖt mái Ng­êi thÝch mµu n­íc biÓn Ng­êi thÝch mµu xanh l¸ c©y gÆp may m¾n, giÇu cã, t×m c¸ch sèng riªng ®éc lËp, kh«ng thÝch phô thuéc
  • Qua giäng nãi ThÝch chª bai nh©n vËt thø ba Hay tß mß. ThÝch nãi vÒ ng­êi ®èi tho¹i M­u trÝ, nghÖ thuËt giao tiÕp. ThÝch nãi vÒ m×nh NhiÒu tham väng. Nhá vµ nhÑ KÝn ®¸o. Nhá vµ khµn §Çy m­u mÑo. Nhá vµ nhanh Hoµ dÞu. Giäng nãi vang déi §Çy quyÒn uy. Giäng nãi râ rµng B×nh tÜnh, cÈn thËn, ch¾c ch¾n.